Aktualijos

Priemokyklinuk, gatv?j b?k atsargus! (0)

Kovo 1822 d. Girkalnio darelio priemokyklinio ugdymo grup?je vykd?me projekt? Gatv?j b?k atsargus ito mokyk ir draugus.
Projekt? prad?jome aptardami, kaip reikia saugiai elgtis gatv?je, namuose ir kitose vietose. Ianalizav?

Skaityti daugiau

Suaugusi?j? dail?s studija engia pirmus, bet tvirtus ingsnius (0)

Raseini? krato istorijos muziejus nuo seno gars?ja ?domiomis edukacin?mis programomis, renginiais. ?ia nuolat iekoma nauj? darbo form?. Dr?sus ingsnis buvo prie muziejaus steigti suaugusi?j? dail?s studij?. Ta?iau jis ne tik

Skaityti daugiau

Dalyvavome tarptautiniame projekte Turkijoje (0)

Kovo 1522 d. Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijos mokinys Mantas Andriukaitis ir mokytoja Aura ulinskien? dalyvavo tarptautiniame projekte Youth in Action, kuris vyko Dijarbakyro mieste Turkijos pietry?iuose. Kelion?s tikslas nebuvo lengvas,

Skaityti daugiau

Sveikas, pavasari! (0)

Ariogalos lopelio-darelio Drugeli? grup?s vaiku?iai su vyresniosiomis aukl?tojomis Elena Vaivadiene ir Laimute Baltruaitiene kovo m?nes? vykd? projekt? Kur m?s? pauk?iai, paukteliai, pauktyt?s?. Projekto metu vaiku?iai susipaino su pavasar? gr?tan?iais pauk?iais,

Skaityti daugiau

Zoologijos sode ikilmingai ik?l?me inkilus (0)

Kovo 25 d. jaunieji miko bi?iuliai, mokytojai ir mikininkai i visos Lietuvos, tarp j? ir aiginio Prancikaus ivickio pagrindin?s mokyklos jaunieji miko bi?iuliai, Kauno zoologijos sode ikilmingai pakabino 40 inkil?

Skaityti daugiau

Valdia renkasi automobilius (25)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Kas gal?t? pasi?lyti keturis naujus lengvuosius automobilius? Vien? madaug u 100 t?kst. lit? ir dar tris madaug po 70 t?kst. lit? u kiekvien?. Tok? galvos?k? sprendia Raseini? rajono

Skaityti daugiau

Raseini? policinkai sulaik? ?igonus i Rumunijos (0)

Aferistai i Rumunijos, automagistral?je vaidinantys patekusius ? b?d? ir renkantys pinigus i lengvatiki?, tre?iadienio popiet? pateko ? tikr? triler?, kurio pabaigoje apsijuok? ir atrod? apgail?tinai.
Cirkas be pinig?,

Skaityti daugiau

Aistros d?l J?rat?s (8)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Raseiniuose apsilankiusi Vyriausiosios rinkim? komisijos nar? teig? buvusi nustebinta prietaring? Raseini? rajono tarybos nar?s J. Garliauskien?s parodym?. Situacija tiek ?kaito, kad apie J. Garliauskien? ?sisuk?s politini? aistr? verpetas ?trauk?

Skaityti daugiau

Respublikinio konkurso laureatas (0)

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla turi gilias tarptautini? ir respublikini? jaun?j? atlik?j? konkurs? organizavimo tradicijas. Kovo 15 dien? ?ia vyko Respublikinis jaun?j? pianist? konkursas nuo baroko iki romantizmo. Tai t?stinis

Skaityti daugiau

iniuko konkursas (0)

Jau tap?s tradiciniu iniuk? konkursas sukviet? Ilgii? pagrindin?s mokyklos pradinukus pasivaryti. Konkurs? kasmet organizuoja pradini? klasi? mokytoja I. Ra?ickien?.
Konkurso dien? pradini? klasi? mokiniai skub?jo vis pas kit? mokytoj? atlikti ?vairias

Skaityti daugiau