Aktualijos

Ariogaloje karaliauja Gabaras riaues suk?lusios gaujos vadas? (9)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Nuo Ariogaloje vykusi? riaui?, kai apie 20 kauk?t? smogik? ?siver? ? sporto rengin? ir lau? jo dalyviams kojas bei onkaulius, pra?jo daugiau negu pusmetis. Policija kol kas nubaud? vien?

Skaityti daugiau

Gelb?jo girtus vaikus (2)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Raseini? ligonin?s gydytojams teko gelb?ti visikai girtus vaikus. Prie reanimacijos ?rangos buvo prijungti du draugai devynmetis ir vienuolikmetis. Berni?k?i? kraujyje nustatyta beveik 1,5 promil?s alkoholio.
Atvejis retas
Vienuolikmetis

Skaityti daugiau

Puikus pasirodymas seni?nij? aidyn?se (0)

Pra?jus? etadien? trisdeimt penki Raseini? rajono seni?nij? sportininkai vyko ? Lietuvos seni?nij? sporto aidyni? zonines varybas, kurios ? kart? vyko Kelm?je. ? jas asusirinko gausus sporto entuziast? b?rys i Naujosios

Skaityti daugiau

Maasis Baltijos kruizas (0)

Vedami smalsumo ir noro painti kitas alis, j? kult?r? ir papro?ius, susiruo?me ? ma?j? Baltijos kruiz?.
Pirmoji m?s? autobuso stotel? Rygos senamiestis: Rygos pilis ir gynybin? siena su Parako boktu

Skaityti daugiau

Atsisveikinome su vasara (0)

Rugpj??io 24 dien? Blinstrubiki? kaimo gyventojai susirinko ? vent? Atsisveikinkim su vasara. Graiame gamtos prieglobstyje, ant tvenkinio kranto, vasar? palyd?jome aktyviai sportuodami: aid?me tinklin?, m?t?me baudas, taik?me ? smigin?, trauk?me

Skaityti daugiau

iluvoje nali? klubo uuomazgos (1)

Rugs?jo pradioje iluva pradeda gyventi ilini? atlaid? nuotaikomis. Tuomet norisi susitvarkyti, apsiluoti, kuo ilgiau ilaikyti rudeniniu groiu alsuojan?ius g?li? iedus, kad atvykusius piligrimus sutiktume kaip galima graesni. Aiku, tvark? norisi

Skaityti daugiau

Atraskime Lietuv? i naujo (0)

Rugpj??io m?nuo su savo permainingais orais niekaip neleido mums isirinkti momento, kada gal?sime keliauti. Gal? gale nutar?me nebelaukti palankaus oro ir prad?jome krautis daiktus kelionei. Diena nead?jo ?sp?ding? kar?i?, ta?iau

Skaityti daugiau

Kelion? po Dz?kij? (0)

Vasarai besibaigiant Lenkeli? kaimo bendruomen?s nariai nusprend? dar kart? pakeliauti po Lietuv?.
? kart? kelion?s marrutas ved? ? Gr?to park?, esant? Druskinink? rajone. Nuo pjedestal? nukelti sovietini? vad? paminklai, ideologinio turinio

Skaityti daugiau

Savo namus pildome viesa (1)

Greitai pasimir deginantis ios vasaros alsavimas. Atgaiv? ne? vies?s vakarai netrukus virs sidabrin?mis alnos kurpait?mis avin?ia rudens nakt? tamsa. O kol ?sikaraliaus tamsa, mokom?s j? prisijaukinti. Kas iekome knygos ilgesniems

Skaityti daugiau

Kontrabanda politiko angare. I kur? Politikas nieko neino (11)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Raseini? rajono tarybos narys ir verslininkas V. imaitis teisme band? paaikinti, kaip jo angare gal?jo atsirasti per milijono lit? vert?s cigare?i? kontrabandos krovinys.
Sl?p? Nemak?iuose
iauli? apygardos teisme prad?ta nagrin?ti baudiamoji

Skaityti daugiau