Aktualijos

,,Gintaro kaim? bendruomen? sukviet? ? ataskaitin? susirinkim? (0)

Kovo 9-osios popiet? ,,Gintaro kaim? bendruomen?s pirminink? sukviet? mones ? laisvalaikio sal?, kur vyko bendruomen?s visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Sal? buvo pilnut?l?. Juk malonu pasiklausyti apie graius nuveiktus darbus ir ateities

Skaityti daugiau

Kelm?je pragydo vytur?liai (0)

Kas dveji metai vykstantis vaik? ir mokini? dainavimo konkursas Vyturiai ir vytur?liai Kelm?s meno mokyklon sukviet? vokalinius ansamblius ir atlik?jus i Kelm?s, Kur?n?, Palangos, iauli?, Naujosios Akmen?s ir Raseini? meno

Skaityti daugiau

Pasak?l? a seku (0)

Suvokdami pasakos svarb? vaiko ugdymui ir nor?dami jiems suteikti diugi? akimirk?, lopelyje-darelyje Saulut? ?gyvendinome projekt? Pasak?l? a seku. Jame dalyvavo neku?i?, Pabiru?i?, Saulu?i?, Bangeli?, ,,Pasakai?i?, ,,irniuk? ir ,,Pel?diuk? grupi? bendruomen?s.
Projekto

Skaityti daugiau

iniomis praturtinantys susitikimai Vieojoje bibliotekoje (0)

Kovo 8 d. bibliotekos lankytojus savo apsilankymu nudiugino kratiet?, profesor?, mokslinink?, habilituota socialini? moksl? daktar?, ilgamet? Vilniaus universiteto darbuotoja, daugelio knyg?, straipsni? bei recenzij? mokslotyros, tautotyros ir kitais aktualiais klausimais

Skaityti daugiau

Irinkti geriausi rajono 14 klasi? skaitovai (0)

Kovo 14 d. Raseini? rajono savivaldyb?s vieojoje bibliotekoje vyko bendrojo lavinimo mokykl? 14 klasi? mokini? meninio skaitymo konkursas Gimtin?s spalvos, skirtas Lietuvos Nepriklausomyb?s atk?rimo dienai paym?ti. J? organizavo Raseini? rajono

Skaityti daugiau

Palink?jimai Lietuvai tekyla auktyn (0)

Atkeliavus pavasariui, jau kelinti metai Vidukl?s darelyje organizuojamas ma?j? skaitov? konkursas. M?gstantys poezij? priemokyklinio ir ikimokyklinio amiaus vaikai savo skambius posmus skyr? gimtinei, pauktelio ?iulbesiui, pavasariui, senelei
Pasiklausyti skambaus odio susirinko

Skaityti daugiau

Projektas Mokausi verslo (0)

Ariogalos gimnazijoje lank?si Kredito unijos administracijos vadov? Birut? i?raitien? ir biuro aptarnavimo ir komunikacijos specialist? Juleta Peld?nien?. Jos pristat? bendruomeni? r?mimo programos Ne?tik?tina kooperacijos j?ga! pagrindines gaires ir pakviet? teikti

Skaityti daugiau

Verslo diena Ariogalos gimnazijoje (0)

Kovo pirm? dien? kviesliai ir gaspadin?s pakviet? Ariogalos gimnazijos pradinukus ? akt? sal?, kur vyko verslo dienos atidarymas. Organizatoriai 1 a, 2 a, 3 c klasi? mokiniai ir j?

Skaityti daugiau

Kovo 11-oji… (0)

Kovo 8 dien? Paupio mokykloje daugiafunkciame centre min?jome Lietuvos nepriklausomyb?s atk?rimo dien?. Mokiniai, paruoti mokytoj? Akvil?s Blayt?s ir Gerdos Lapinskait?s, savo eiles ir dainas skyr? T?vynei Lietuvai.
Gerda Lapinskait?,
Paupio mokyklosdaugiafunkcio centro

Skaityti daugiau

Kova tarp Raseini? konservatori? (20)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Raseini? konservatoriai rinks nauj? lyder?. Verdan?ios aistros persk?l? Raseini? konservatorius ? dvi atriai konfrontuojan?ias stovyklas. Kuri i j? laim?s, gali paaik?ti ateinant? sekmadien? numatytuose pirmininko rinkimuose.
Pirmininkas traukiasi
Savo kandidat?ras ?

Skaityti daugiau