Aktualijos

Saugaus eismo dienos (0)

Balandio 1519 d. Vidukl?s darelyje vykd?me saugaus elgesio kelyje ?g?di? ugdymo projekt? Gatv?j b?ki atsargus ito mokyk ir kitus.
Vaikai, i?r?dami Lietuvos policijos bi?iulio Amsio filmukus Saugus gatv?je ir atlikdami

Skaityti daugiau

Jurgini? 2013 koncertas Taurag?je (0)

Balandio 20 dien? Taurag?s kult?ros centre vyko respublikin? liaudikos muzikos kapel? vent? Jurgin?s 2013, kurioje pasirod? kolektyvai i Lietuvos miest? ir miesteli? (Lokysta (ilal?), Virventa (Maeiki? r.), Laktingel? (Kretinga), Mituva

Skaityti daugiau

Koncertavo meno mokyklos mokiniai (0)

Balandio 16 d. pavasarin? nuotaik? ir gra? koncert? dovanojo meno mokyklos mokiniai ir mokytojai. Skamb?jo ?vairi instrumentin? muzika, diugino smagios melodijos.
Koncertavo smuikinink? ir saksofoninink? ansambliai, trimitininkai, akordeonistai, fleitinink? sekstetas, jaunoji

Skaityti daugiau

Pavasarinis meninio skaitymo konkursas (0)

Kasmet pavasar? Raseini? rajone vyksta ikimokyklinio ugdymo ?staig? vaik? meninio skaitymo konkursas. iais metais konkursas, skirtas Knygos dienai, vyko Raseini? lopelyje-darelyje Liepait?. ? j? susirinko stipriausi rajono ikimokyklini? ?staig? skaitovai

Skaityti daugiau

Konferencija Amatai Raseini? krate (0)

Ariogalos gimnazijoje vyko konferencija Amatai Raseini? krate. Jos metu mokiniai skait? praneimus apie tradicinius ir iuolaikinius amatus. Raseini? krato istorijos muziejaus muziejinink?s ir Raseini? vietimo centro metodinink? apibendrindamos praneimus paym?jo,

Skaityti daugiau

Mok?m?s i… un? (1)

Ilgii? mokykloje vyko netradicin? pamoka mokiniai steb?jo kinologo Irmanto Tarnausko augintini? Berno zenenhund? ir vokie?i? avigan?s pasirodymus.
Buv?s pasienietis Irmantas Tarnauskas ne kart? dalyvavo respublikin?se kinolog? varybose, laim?jo prizines vietas.

Skaityti daugiau

Ariogalos gimnazija u sveik? gyvenim? (0)

K?dainiuose buvo organizuota nacionalin? konferencija Sveikesnis vaikas, sveikesnis gyvenimas, sveikesn? ateitis.
Ariogalos gimnazijos bendruomenei u sveiko gyvenimo vertybi? puosel?jim? bei aktyv? dalyvavim? sveikat? stiprinan?i? mokykl? tinklo veikloje ?teiktas Sveikatos apsaugos bei

Skaityti daugiau

27-osios ?ernobylio katastrofos metin?s (0)

Raseini? ?ernobylie?iai, j? sve?iai i Pakruojo ir Jonikio min?jo 27-?sias ?AE katastrofos metines. Pagerb?me i?jusius, pasidalinome prisiminimais ir i? dien? aktualijomis.
Prie m?nes? atsisveikinome su aktyviu mogumi, Klaip?dos ?ernobylie?i? komiteto pirmininku

Skaityti daugiau

Konferencija Metodin?s patirties sklaida (0)

Ariogalos gimnazijos metodin? taryba mokytoj? metodin? veikl? skatina kviesdama dalyvauti mokytoj? konferencijoje. Kovo 28 dien? ji vyko jau tre?i? kart?. Diaug?m?s sulauk? sve?i? ir prane?j? i Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijos.
Konferencijai

Skaityti daugiau

Geografijos mokytoj? metodin? diena (0)

Jau tre?ius metus Raseini? rajono geografijos mokytojai organizuoja metodin? dien? Pamoka mokytojo k?rinys. Balandio 18 d. mokytojai rinkosi Prezidento Jono emai?io gimnazijoje.
Pamokas tema Pasaulio ir Lietuvos gyventoj? skai?iaus kaita1g2

Skaityti daugiau