Aktualijos

2013 m. bibliotek? savait?s Raseini? rajone kronika (0)

Jonas Brigys,
Raseini? rajono savivaldyb?s vieosios bibliotekos bibliotekininkas
Jau senokai tradicija tapo kiekvien? met? paskutin? balandio savait? skaitytojus ir visus knygai neabejingus mones kviesti ? bibliotek? savait?s renginius. iemet bibliotek? ir skaitytoj?

Skaityti daugiau

Bibliotek? savait? filialuose (0)

Savaitei Vidukl?s bibliotekoje ruo?m?s i anksto. Jau prie m?nes? vaikai k?r? eil?ratukus apie bibliotek?, spausdino tekst? ir dar? spalvotus lapelius. Bibliotekoje vestas garsinis skaitymas i P. Maioto knygel?s Kikis vagilis

Skaityti daugiau

Lietuvikos dainos skamb?jo Estijoje (0)

Balandio 1719 d. Raplos apskrities virininko patar?jo Villem Uustalu pakviesti vie?jome Estijoje, Raplos mieste. Meno mokyklos jauni? choras dalyvavo projekte Raseini? ir Raplos miest? jaunimo muzikiniai mainai.
Raploje mums buvo surengta

Skaityti daugiau

Pamin?jome Paminkl? apsaugos dien? (0)

iemet Paminkl? apsaugos diena Epochos enklai Lietuvoje pamin?ta Raudondvario pilies dvare. Tai vienas i Kauno rajono savivaldyb?s tvarkom? dvar?.
Raseini? rajonui atstovavo Savivaldyb?s paminklotvarkinink? E. Kasperait?, Paluk?io dvaro savininkas R. Rudinskas

Skaityti daugiau

Sveikatinimo banga Ilgiiuose (0)

Vis? savait? Ilgii? pagrindin?je mokykloje vyko ?vair?s renginiai, skirti sveikatinimo programai Aukime sveiki ?gyvendinti. Programos autor? ir rengini? organizator? I. Ra?ickien?. Kiekvien? dien? mokykloje vyko kas nors linksmo. Pirmadien?

Skaityti daugiau

Iband? j?gas su paj?giausiais kovotojais (0)

Neseniai i Vokietijoje vykusio Europos karat? ?empionato sugr?? raseinikiai diaug?si iband? j?gas su paj?giausiais emyno karat? kovotojais.
Akivaizdiai ?vertinau savo paj?gumo lyg?. Atsivelgdamas ? ?gyt? patirt?, su treneriu prad?siu nauj? treniruo?i?

Skaityti daugiau

Projektas Mano profesijos diena (0)

Balandio 25-?j? Raseini? r. sav. administracijos vietimo ir socialini? reikal? departamento vietimo, kult?ros ir ugdymo skyrius kartu su Raseini? r. sav. jaunimo reikal? taryba ir Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centro

Skaityti daugiau

Sveikatos konferencija Liepait?je (0)

Balandio 25 d. vyko rajono ikimokyklinio ir priemokyklinio ugdymo pedagog? praktin? metodin? konferencija Sveikatos kompetencijos ugdymas ikimokykliniame ir priemokykliniame amiuje. Konferencij? organizavo Raseini? r. vietimo centras ir lopelio-darelio pedagog?s

Skaityti daugiau

Matematikos mokytojos s?m?si patirties (0)

Balandio 18 d. rajono matematikos mokytojos lank?si Marijampol?s Rygiki? Jono gimnazijoje, kur s?m?si patirties. Mokytojos dalyvavo konferencijoje Matematikos mokymas ir projektin? veikla, diskutavo matematinio ratingumo mokymo, matematinio k?rybikumo lavinimo, pagalbos

Skaityti daugiau

Peln? 8 nominacijas (0)

Balandio 28 d. NERINGOS oki? studija dalyvavo Klaip?dos vej? r?muose vykusiame XI tarptautiniame oki? festivalyje okio vizija, skirtame Tarptautinei okio dienai pamin?ti.
Studija buvo parengusi 12 oki? ir peln? net 8

Skaityti daugiau