Aktualijos

Sporto naujienos (0)

Lengvaatle?i? startai
Lietuvos vaik? lengvosios atletikos iemos pirmenyb?se Klaip?doje 2012-03-09 Raseini? KKSC lengvosios atletikos trenerio Z. Rajun?iaus aukl?tin? Brigita Budryt? rutulio st?mimo rungtyje ikovojo tre?i?j? viet?. Jos rezultatas 9,48 m.
Z.

Skaityti daugiau

Nepriklausomyb?s diena ar esame laisvi? (1)

Albinas STAKAUSKAS
Teigiama, kad alies arba valstyb?s Nepriklausomyb? reikia visik? jos gyventoj? savivaldum? arba suverenitet?. iemet valdia daugiau d?mesio skyr? seni?nijoms, j? mon?ms. Tradicikai ikilm?s prasid?jo v. Miiomis, po kuri?

Skaityti daugiau

Lavong?li? yd?jimo metas (2)

Aura NEIDERYT?
Lavong?l?, dar vadinama velnio lieuviu arba amorfofalu, ydi vien? kart? per savo gyvenim?. Tokio neeilinio yd?jimo sulauk? dvi kratiet?s g?li? myl?tojos.
Raseinik? Danut? Malinauskien? pasakoja, jog eerius

Skaityti daugiau

Mokame but? ?kiui. Ar inome, u k?? (2)

Kristina BENDI?T?
Savivaldyb?s ?mon? Raseini? but? ?kis skai?iuoja dar tik ketvirtus gyvavimo metelius. Anks?iau ios ?mon?s funkcijas vykd? UAB Raseini? komunalin?s paslaugos, o 2008 m. rajono Tarybos sprendimu ?kurta atskira

Skaityti daugiau

Sporto naujienos (1)

Rajono vyr? sal?s futbolo pirmenyb?s
Legionas Danspinas 3:9, Vienyb?-2 Policija 3:6, Dubysa Vienyb?-1 5:6, Vienyb?-2 Viesulas 5:11, Viesulas Policija 5:8.

Skaityti daugiau

Trys bronzos medaliai iauli? JKA karat? ?empionate (0)

Vasario pabaigoje iauliuose vyko iauli? JKA karat? ?empionatas, kur Raseini? JKAkarat? sportinink?s ikovojo tris bronzos medalius. Nuo pat varyb? pradios buvo aiku, kad varyb? kovos bus labai sud?tingos, nes reikalavimai

Skaityti daugiau

Moters diena vent? ar gr?sm? valstybei? (3)

Ilona PETROEVI?IEN?
Nors kai kurie Raseini? politikai ignoruoja ar net ?velgia Tarptautin?s moters dienos gr?sm? valstybin?ms vent?ms, kovo 8 dien? gatv?s praysta g?l?mis ir moter? ypsenomis. i diena ateina nevaldomai kaip

Skaityti daugiau

Raseini? delegacijos Kaziuko mug?je nebuvo valdia suver? pilvus (2)

Aura NEIDERYT?
Savaitgal? Vilniuje vykusioje Kaziuko mug?je raseinikiai tur?jo duoti garo kaip reikiant. Deja, vietoje planuotos didel?s delegacijos ? mug? atvyko tik viena tautodailinink? ir liaudies dain? ansamblis. iemet organizatoriai mug?

Skaityti daugiau

Jums reikia nauj? dant?? (5)

Stanislava TIJ?NAITIEN?
Burna daugelio lig? atspindys, o dantys lig? veidrodis. Api?r?jus dant? b?kl? danai galima nustatyti, kokiomis ligomis serga mogus. Pagal sugedus? dant? specialistai gali nustatyti, koks m?s?

Skaityti daugiau

Savait?s sporto ?vykiai (0)

Gardine (Baltarusija) vyko laisv?j? imtyni? mokymo-treniruo?i? stovykla, kurioje Lietuvos jauni? rinktin?s sud?tyje dalyvavo Andrius ekas. Tai vienas i pasiruoimo etap? dalyvauti Europos ir Pasaulio ?empionatuose. Stovyklos metu sudalyvauta dviejuose turnyruose

Skaityti daugiau