Aktualijos

Mano Ariogala (0)

Kai iukli? iveimas tampa vente
Steponas NACIUS
Perkame kasdien. is procesas vyksta gana paprastai pasakome, kokios prek?s ar paslaugos norime, ir u j? telieka susimok?ti. O jei paslauga ar prek? netenkina,

Skaityti daugiau

Bendroji em?s ?kio politika po 2013 m.: ko tik?tis? (5)

em?s ?kis vienas reikmingiausi? Lietuvos ?kio sektori?. Apskritai d?l kai kuri? savo bruo?, pvz.: sezonikumo ar jo produkt? b?tinyb?s moni? egzistencijai, em?s ?kis danai laikomas specifine ?kio aka, kuriai

Skaityti daugiau

Galvij? augintojams imokos (5)

Albinas STAKAUSKAS
?kininkai, laikantys m?sinius galvijus ir m?sines avis, nuo i? met? turi galimyb? gauti tiesiogines imokas. Remiantis suderinta su Europos Komisija specialia paramos schema, parengtos tiesiogini? imok? u m?sinius galvijus

Skaityti daugiau

?kininkai kovoja u Kaimo reikal? skyri? (26)

Kristina BENDI?T?
Nenumaldomai art?ja lapkri?io 1-oji, kuri Raseiniuose iemet sietina ne tik su V?lini? vakut?mis, bet ir su Savivaldyb?s administracijos pertvarka. inotina, kad visiems aliai vieno administracijos tarnautojams jau prie kelet?

Skaityti daugiau

Pamin?tas garbingas bibliotekos veiklos jubiliejus (1)

Jonas BRIGYS
Vyresnysis bibliotekininkas
Spalio 14 d. Raseini? vieoji biblioteka nuo pat ryto d?zg? lyg bi?i? avilys: ?staigos 90-ies met? jubiliejus nekasdienis ?vykis. Visi atvyk? ? ventin? rengin?, o v?liau ir

Skaityti daugiau

Opozicija kritikuoja vien d?l to, kad kritikuot? (79)

Spalio 11?j? sukako lygiai pus? met?, kai prie Raseini? rajono vairo stojo meras Remigijus A?as. Ta proga nutar?me pasidom?ti, kaip meras vertina rajono situacij? iandien? Kokius ibandymus tenka patirti?
- Raseini?

Skaityti daugiau

ilumininkai laukia skolinink? (2)

Albinas STAKAUSKAS
Spalio 11 dien? Savivaldyb?s taryba patvirtino sprendimo projekt? D?l atleidimo nuo delspinigi? mok?jimo u UAB Raseini? ilumos tinklai teikiamas paslaugas. iuo norminiu aktu rekomenduota UAB Raseini? ilumos tinklai valdybai

Skaityti daugiau

Po bendru stogu d?m? daugiau (1)

Albinas STAKAUSKAS
? redakcij? kreip?si Vaiganto gatv?s daugiabu?io gyventojai ir skund?si, kad j? name nepatenkinamai dirba bendrijos pirminink?: neinia kaip panaudojamos l?os,
savivaliaujama, nesitariama d?l eil?s tvarkos kei?iant laiptini? langus ir panaiai.

Skaityti daugiau

Socialiniu b?stu diaugiasi visas kaimas (3)

Nijol? PETROI?T?
Art?jan?ios iemos su nerimu avariniame pastate laukusi daugiavaik? eima iandien gyvena ?kurtuvi? nuotaikomis. Tokios rajono Savivaldyb?s dovanos jie tikrai nesitik?jo. Sako, nukrito tarsi i dangaus. Jie trok? tik iek

Skaityti daugiau

Kukur?z? deros (2)

Pranas LAURINAVI?IUS
Kukur?zai kil? i Piet? Amerikos, jie tinka ir galvij? paarui, ir maistui. Pagal pas?li? plotus pasaulyje kukur?zai po kvie?i? uima antr? viet?. Tai vienmetis augalas, kartais iaugantis iki 5

Skaityti daugiau