Aktualijos

Rudens vent?s spalvos (0)

Viktoras VITKUS
Rudens vent?s nuolat laukiamos miestel?n?, rajono moni? ir sve?i?. Jos b?na spalvingos, kupinos netik?tum?. iemet, kaip ir visuomet, pagrindinis d?mesys buvo sutelktas ne ? prekeivius, bet ? seni?nij? iradingai

Skaityti daugiau

Ar bus jums dangus palankus? (0)

Stanislava TIJ?NAITIEN?
Truputis istorijos
Raseini? pradin? mokykla ?kurta 1993 m., o 1996 m. tapo Katalikikos dvasios pradine mokykla. Mokykloje suburtas stiprus mokytoj? kolektyvas, ugdantis vaikus pilietikumo ir meil?s Dievui, artimui, T?vynei dvasia.

Skaityti daugiau

?statymai priveis? sofos ?kinink? (0)

Ugn? TIMONYT?
em?s ?kio ministerijos duomenimis, praeitais metais daugiau nei 21 t?kst. sofos ?kinink?, deklaravusi? per 85 t?kst. ha piev? ir ganykl?, gavo tiesiogines imokas
vien u tai, kad vien? kart? nuienavo

Skaityti daugiau

iluma partneryst?s s?lygomis (3)

Stanislava TIJ?NAITIEN?
Rudens paletei marginant medi? kepures, velgiant ? besigrupuojan?ius skrydiui pauk?ius, mus danai apima ne vasaros nostalgija, bet art?jan?ios iemos baim?… Igyvenimo baim?. Gerai dar, kad buvo krepinis, bent jau

Skaityti daugiau

Pagerintas Vilkupis (0)

Kristina BENDI?T?
Pernai ruden? prasid?j? ES l?omis finansuojamo projekto Vilkupio upelio Raseini? mieste b?kl?s gerinimas darbai eina ? pabaig?, rugs?jo 30 d. objektas turi b?ti atiduotas komisijai. Rangos darbus atliko UAB

Skaityti daugiau

Smagu ygiuoti pla?iu pla?iu aligatviu… (0)

Kristina BENDI?T?
Visuomen?je nemaai diskusij? suk?l? pernai ruden? prasid?j? Raseini? miesto Vytauto Didiojo gatv?je rekonstravimo darbai: vieni diaug?si galintys ygiuoti pla?iu,
tvirtu aligatviu, kiti, prieingai, keik? susiaurint? gatv?, per auktus bordi?rus, nauj?

Skaityti daugiau

Kaip rajono vadai pas gyventojus vyko (1)

Kristina BENDI?T?
Triukmas, kil?s d?l Prabaudos tvenkinio valymo darb?, atrodo, sulauk? rajono valdios d?mesio. Pra?jus? tre?iadien? Norg?l? kaimo bendruomen?s pirminink? Graina ?iarien? sulauk? inios, kad pirmadien?, rugs?jo 19 d., ? susitikim?

Skaityti daugiau

Laukiniai v?rys pratinasi prie miesto (0)

Nijol? PETROI?T?
Pastarosiomis savait?mis sulauk?me gan daug skaitytoj? nusiskundim? d?l juos atakuojan?i? laukini? v?reli?. Specialistai persp?ja: mon?ms ? draugij? besiperan?ius v?relius reik?t? steb?ti tik per saug? atstum? ir jokiu b?du nebandyti

Skaityti daugiau

em?s r?elio byla (0)

Nijol? PETROI?T?
Mokytoja Zofija Blayt? ? Alyv? gatvel? Raseiniuose atsikraust? 1982-aisiais. Nusipirko namel?, paym?t? 8-uoju numeriu, kuriam buvo priskirtas 645 kv. metr? em?s sklypas, pirkin? ?registravo pagal tuometinius reikalavimus ir man?

Skaityti daugiau

Art?jant mikininko dienai (0)

Pranas
LAURINAVI?IUS
Miko ir mogaus ryys turi gilias praeities aknis. Visais laikais mikas buvo dvasios atgaivos altinis. mog? trauk? ? mik? atsikv?pti nuo darb? rutinos, miesto urmulio, pab?ti su draugais, eima, savimi.

Skaityti daugiau