Aktualijos

Bus surengta diskusija ir atidarytas Socialini? (1)

Sigitas GUDI?NAS
i? met? gruodio 1 d. Seime priimtas nauja redakcija id?stytas Lietuvos Respublikos pinigin?s socialin?s paramos nepasiturintiems gyventojams ?statymas. Vadovaudamasi iuo ?statymu, Raseini? r. savivaldyb? ?gyvendins pilotin? projekt?, teikdama pinigin?

Skaityti daugiau

Kult?ros centr? sudrebino dar vienas auditas (25)

Albinas STAKAUSKAS
iemet jau antras, ? kart? veiklos auditas (ankstesnis ribotos apimties finansinis auditas) buvo atliktas Raseini? kult?ros centre. Kaip raoma audito preambul?je, audito uduotis suformuluota pagal Raseini? rajono savivaldyb?s

Skaityti daugiau

Besibaigian?i? met? diaugsmai ir r?pes?iai (0)

Kristina BENDI?T?
Lapkri?io 29 dien? rajono Taryba rinkosi jau ? 15-?j? pos?d?, kuris ir v?l vyko II Savivaldyb?s pastato sal?je. Ta?iau meras Remigijus A?as paguod?, kad ekstremaliomis s?lygomis pos?diaujama paskutin? kart?

Skaityti daugiau

irdys atrakintos gerumu (0)

Pranas LAURINAVI?IUS
Prie trejet? met? graiai suremontuotuose Raseini? r. kult?ros centro Sujaini? filialo kult?ros namuose kaimo bendruomen? pirm? kart? sureng? pad?kos vakar?. Ne iimtis ir ie metai: lapkri?io 26-?j? Sujaini? kaimo

Skaityti daugiau

I Bal?i? vaiduoklio ketinama ikraustyti paskutini?j? eim? (0)

Nijol? PETROI?T?
Nelaim?s laukimas
Atvykus prie Bal?i? vaiduokliu vadinamo daugiabu?io ikart supranti, kad gyvenimas tokiame name tik pono Likimo tampymas u ?s?, tikrai inant, kad vien? dien? b?tinai atsitiks skaudi nelaim?

Skaityti daugiau

Aferistai jau atakuoja Snoro ind?lininkus (0)

Ugn? TIMONYT?
Kol Lietuvos bankas ir jo laikinasis administratorius rikiuoja ind?linink? ir kit? kreditori? eil?, jau randasi aferist?, kurie, pasivadin? kreditori? gyn?jais, nukent?jusi?j? asociacijos atstovais ar dar bala ino kuo, jau

Skaityti daugiau

Garbingas m?s? kratietis antro imtme?io kely (0)

Pranas LAURINAVI?IUS
i? vasar? garbing? 100 met? jubiliej? vent? Lietuvos gydytojas rentgenologas, habilituotas biomedicinos moksl? daktaras Kazys Ambrozaitis.
Jo ilgo ir garbingo gyvenimo p?dsakai prasid?jo Raseini? krate. Kazys Ambrozaitis gim? 1911 m.

Skaityti daugiau

Laikas paklausti Dievo, kokios dovanos Jis nor?t? (1)

Nuo sen? laik? gydytojas, mokytojas ir kunigas buvo visuomen?s viesuliai. Nat?ralu: gydytojas serg?jo gyvyb?s lop?, mokytojas ne? ini? vies?, kunigas buvo didysis doros ir tik?jimo mokytojas, dvasin?s viesos skleid?jas,

Skaityti daugiau

Mano Ariogala (0)

Jaunimo uimtumas bei problemos aiginyje
Jaunimas susiduria su ?vairiomis problemomis, tik kiekviename mieste, miestelyje ar kaimelyje jos b?na skirtingos. Gyvenant didesniame mieste ar miestelyje, sunku ?sivaizduoti, kokios problemos kamuoja kaimelius. Keturis

Skaityti daugiau

Darb?iam mogui pieno ?kis ne darbas, o malonumas (0)

Tikriausiai ne veltui sakoma: kol emdirbys bers gr?d? ? em?, kol bus duonos ant stalo, tol valstyb? bus gyva. Malonu, kad yra darb?i?, puikiai besitvarkan?i?, protingai m?stan?i? ?kinink?, nes ir

Skaityti daugiau