Aktualijos

Tradicin? Rotary vasaros stovykla (0)

Raseini? ,,Rotary klubas nuolat ?gyvendina humanitarinius projektus, palaiko ir remia ?vairias bendruomenes, socialines iniciatyvas. Raseini? specialioji mokykla diaugiasi ilgalaike ir prasminga draugyste su Raseini? ,,Rotary klubu. iemet klubo nariai padovanojo

Skaityti daugiau

Palyd?jome vasar? sportuodami (0)

Rugpj??io 28 dien? Akstin? kaimo bendruomen?s taryba sukviet? bendruomen?s narius, kaim? suaugusiuosius ir vaikus ? tradicin? sporto rengin?.
Varytasi baud?, tritaki? metimo, karavano, taiklumo, linksm?j? estafe?i? sportin?se rungtyse trijose amiaus grup?se.

Skaityti daugiau

Vasara kelioni? metas (0)

Kur Lietuvoje Atuonra?io sostin?? ? ? ir kitus klausimus atsakym? galima rasti neseniai ileistame Vytenio Almonai?io ir Junonos Almonaitien?s keliautojo inyne Vidukl?s ir Nemak?i? kratas. Knyg? autoriai pristat? Nemak?iuose ?sik?rusiame,

Skaityti daugiau

Butkik?s kaimo bendruomen? atvent? 20-met? (0)

Metus mon?s skai?iuoja dvejopai: pagal kalendori? nuo sausio iki gruodio ir mokyklikai nuo rugs?jo iki birelio. Ar galima dar kaip nors kitaip skai?iuoti? Pasirodo, galima. Butkik?je 20 met? jie

Skaityti daugiau

Ivyka ? Klaip?d? (0)

Rugpj??io 11 d. Raseini? soroptimis?i? klubas, padedant Raseini? rajono savivaldybei ir Raseini? ne?gali?j? uimtumo ir paslaug? centrui, ne?galiesiems suorganizavo ivyk? ? Klaip?d?. Kelion?s dalyviai lank?si Klaip?dos senamiestyje ir uoste, ten

Skaityti daugiau

Bendruomenikumas ir socialin?s atskirties mainimas (0)

Sujaini? kaim? bendruomen? ?gyvendino projekt? Bendruomenikumas ir socialin?s atskirties mainimas pagal Nevyriausybini? organizacij? ir bendruomenin?s veiklos stiprinimo 2022 met? veiksm? plano 1.1.6 priemon?s Stiprinti bendruomenin? veikl? savivaldyb?se ?gyvendinimo apra?. ?

Skaityti daugiau

Mokosi pozityvios t?vyst?s (0)

Raseini? krizi? centras jau penkti metai vykdo pozityvios t?vyst?s mokymus pagal Raseini? rajono savivaldyb?s finansuojam? projekt? Kompleksin?s paslaugos eimai Raseini? rajone.
Diaugiuosi, kad t?v? grupi? dalyviai dr?s?ja, usi?mimuose bendrauja vieni su

Skaityti daugiau

Patiriu smurt? kur kreiptis pagalbos? (0)

Smurtas n?ra vien fizinis kito mogaus sualojimas jis gali pasireikti ?vairiomis formomis: fiziniu, psichologiniu, ekonominiu ar seksualiniu kenkimu. Nors smurtas gali b?ti nematomas ar pateisinamas aukos ir visuomen?s, o

Skaityti daugiau

Kvie?ia Girkalnio grieyn? 2022 (0)

Gyvenimas pilnas netik?tum?, pavoj? ir sunkum?. Bet ne tik to. Gyvenime yra ir diaugsmo, nebl?stan?i? prisiminim?, inoma, jei tuo gyveni. Nors pra?jusi? met? Girkalnio grieyn?s 2021 atsiminimai nenugrimzdo ? praeit?,

Skaityti daugiau

Renginys I. Simonaityt?s metams pamin?ti (0)

iais metais sausio 23 d. sukako 125 metai, kai gim? raytoja, autobiografini? apysak? ir roman? k?r?ja Ieva Simonaityt? talentinga prozinink?, savo k?riniuose vaizdavusi iskirtinius lietuvnink? likimus, garsinusi Klaip?dos krato etnografin?

Skaityti daugiau