Aktualijos

Krito berai… (0)

Kristina BENDI?T?
Redakcija sulauk? Raseini? miesto Pienin?s g. 7 daugiabu?io gyventoj? skund?, kad greta j? namo pjaunami mediai. Vaikai b?dami patys savo rankomis tuos medius sodinome, o dabar atvaiavo vyrai su

Skaityti daugiau

Ar skaidr?s konkursai ? valstyb?s tarnyb?? (1)

Kristina BENDI?T?
Alio, Raseini? redakcija sulauk? tai tokio skaitytojo laiko: Perskai?iau N. Petroi?t?s straipsn? Paskutinis nueinan?i?j? demaras (Nr. 12, kovo 24 d. red. pastaba) ir nor??iau suteikti iek tiek daugiau

Skaityti daugiau

Lako kvapas pranaauja dideles permainas (3)

Jei ne naujai nulakuot? grind? kvapas, gal?tum?me sakyti, kad at?jus naujos kadencijos tarybai, Raseini? rajono savivaldyb?je niekas nepasikeit?. Per?j?s vien? kit?koridori? akylesnis mogus dar pasteb?t?, kad kai kurie specialistai perkelti

Skaityti daugiau

Raseini? ligonin? stengiasi isaugoti gimdyvi? skyri? (0)

Albinas STAKAUSKAS
Kovo m?nes? Sveikatos apsaugos ministerija Raseini? ligonin?s administracijai atsiunt? ne itin malon? laik?, kuriame su nerimu konstatavo, jog ?staiga 2010 metais nepasiek? Vyriausyb?s nutarimu numatyt? pagrindini? sveikatos priei?ros paslaug?

Skaityti daugiau

irg? lenktyni? klubo nariai sukilo prie prezident? (0)

Gytis SAD?NAS
Pats rekomendavo, bet paskui gail?josi
2006 m. Raseiniuose buvo ?kurtas Nacionalinis irg? lenktyni? (NL) klubas. Jo pradininku buvo Kelm?s r. Uven?io miestelio verslininkas Ri?ardas Petrikas. V?liau ? ? klub?

Skaityti daugiau

vietimo reforma Raseini? rajone u ar prie? (0)

Albinas STAKAUSKAS
Neseniai Seimas pri?m? nuo liepos ?sigaliosiant? vietimo sistem? reformuojant? naujos redakcijos vietimo ?statym?. iuo metu yra ?tvirtinti trys bendrojo lavinimo mokykl? tipai: pradin?, pagrindin?, vidurin?. Priimtame naujos redakcijos ?statyme

Skaityti daugiau

Dan? kiaul?s tebesidairo ? Nemak?ius (1)

Nijol? PETROI?T?
Nemak?i? krato mon?s yra bene pirmieji alyje, atvirai pasipriein? dan? kiauli? invazijai. Pasimok? i kelmiki? pasyvumo, i pakruojie?i? aktyvumo, i maeikiki? delsimo ir kt., jie prie penket?

Skaityti daugiau

D?l rajono politik? pataikavimo gyventojams milijoniniai nuostoliai (0)

Gytis SAD?NAS
Dirbo taupiai ir neilaidavo
UAB ,,Raseini? vandenys gyvuoja eioliktus metus. Dabar ?mon?je dirba 72 mon?s, 11 i j? tri?sia bendrov?s administracijoje. iuo metu UAB ,,Raseini? vandenys aptarnauja 62 gyvenvietes

Skaityti daugiau

Socialin? paalp? ikeit? ? degtin? (0)

Gytis SAD?NAS
Piktinasi visas kaimas
Raseini? r. Grajausk? kaimo ?kininkas Ovidijus Gudaitis piktinasi, kad valdia lengva ranka maina pensijas ir imokas jaunoms mamoms, o tuo pat metu beprasmikai im?to deimtis t?kstan?i?,

Skaityti daugiau

Raseini? rajono valdioje ryk?s poky?iai (35)

Gytis SAD?NAS
7-ojo aukimo Raseini? rajono savivaldyb?s taryboje valdan?i?j? daugum? sudaro dvi partijos – Tvarka ir teisingumas ir T?vyn?s s?junga Lietuvos krik?ionys demokratai bei visuomeninis jud?jimas RASAI.
Balandio 11-?j? pos?diavusi naujoji

Skaityti daugiau