Aktualijos

Garbingas m?s? kratietis antro imtme?io kely (0)

Pranas LAURINAVI?IUS
i? vasar? garbing? 100 met? jubiliej? vent? Lietuvos gydytojas rentgenologas, habilituotas biomedicinos moksl? daktaras Kazys Ambrozaitis.
Jo ilgo ir garbingo gyvenimo p?dsakai prasid?jo Raseini? krate. Kazys Ambrozaitis gim? 1911 m.

Skaityti daugiau

Laikas paklausti Dievo, kokios dovanos Jis nor?t? (1)

Nuo sen? laik? gydytojas, mokytojas ir kunigas buvo visuomen?s viesuliai. Nat?ralu: gydytojas serg?jo gyvyb?s lop?, mokytojas ne? ini? vies?, kunigas buvo didysis doros ir tik?jimo mokytojas, dvasin?s viesos skleid?jas,

Skaityti daugiau

Mano Ariogala (0)

Jaunimo uimtumas bei problemos aiginyje
Jaunimas susiduria su ?vairiomis problemomis, tik kiekviename mieste, miestelyje ar kaimelyje jos b?na skirtingos. Gyvenant didesniame mieste ar miestelyje, sunku ?sivaizduoti, kokios problemos kamuoja kaimelius. Keturis

Skaityti daugiau

Darb?iam mogui pieno ?kis ne darbas, o malonumas (0)

Tikriausiai ne veltui sakoma: kol emdirbys bers gr?d? ? em?, kol bus duonos ant stalo, tol valstyb? bus gyva. Malonu, kad yra darb?i?, puikiai besitvarkan?i?, protingai m?stan?i? ?kinink?, nes ir

Skaityti daugiau

Raseini? ligonin? pageidaujama ir populiari (1)

Albinas STAKAUSKAS
R?pintis sveikata kiekvieno mogaus pareiga. Ta?iau vienu ar kitu gyvenimo momentu ligonin?s pacientais tenka pab?ti kone kiekvienam mogui, tegul ir didiausiam sveikuoliui. Raseini? ligonin?je pacient? taip pat netr?ksta.

Skaityti daugiau

Sporto naujienos (0)

Lietuvos region? krepinio lyga
Raseini? Rasai krepinio komanda suaid? dar vienerias lygos rungtynes. Namuose aisdami su Teli? ,,Tich?s komanda m?s? krepininkai, deja, nesugeb?jo ikovoti taip lauktos pergal?s ir pralaim?jo varovams rezultatu

Skaityti daugiau

S?kmingas raseiniki? startas (0)

Gruodio 3 dien? Klaip?doje vyko 2011 2012 met? 7-osios Lietuvos taur?s 1-ojo etapo Cj ir Dj grupi? badmintono varybos. I viso turnyre dalyvavo 84 sportininkai i Vilniaus, Kauno, Kelm?s,

Skaityti daugiau

Snor? ilgai prisimins ir raseinikiai (10)

Nijol? PETROI?T?
Apie Snor? pastaruoju metu gird?jome daug ir visko, nors tikros tiesos, ko gero, dar greitai arba niekada nesuinosime, kod?l taip atsitiko, kad praeit? met? geriausiu pripaintas bankas subyr?jo ?

Skaityti daugiau

Laim? b?ti ?nagiu Dievo rankose (1)

Stanislava TIJ?NAITIEN?
Prie daugel? met? emaitijoje kal?dojantis kunigas aplank? ir mano t?veli? namus Miuiki? kaime. Pabendrav?s su t?vais, vyresniais broliais, sese, kunigas, pasisodin?s mane ant keli?, paklausin?jo, ar klausau t?veli?, ar

Skaityti daugiau