Aktualijos

Kaip galima susikalb?ti, jei kita pus? nenori gird?ti? (1)

Sigitas GUDI?NAS
Po Norg?luose ?vykusio visuotinio rajono emdirbi? susirinkimo, kuriame dalyvavo tik 53 ?kininkai ir kaimo bendruomeni? pirmininkai, merui Remigijui A?ui ir administracijos direktorei Aurelijai Loytei buvos atsi?stas susirinkimo nutarimas, kuriame

Skaityti daugiau

Susisiekimo ministerijos atstovai pristat? transporto projektus (0)

Albinas STAKAUSKAS
Lapkri?io 24 d. Raseiniuose vyko Susisiekimo ministerijos organizuotas renginys Kuriame ranka pasiekiam? pasaul?, kurio metu buvo pristatyti transporto infrastrukt?ros projektai m?s? rajone bei visoje Lietuvoje. Savivaldyb?s administracijos specialistai iklaus?

Skaityti daugiau

Lietuvoje mikas saugomas ne mogui, o nuo mogaus (0)

Ar mon?s ino, kad mikai
Tai m?s? em?s gyvos mintys,
Kad jiems inykus aminai
mogus ir em? ims kankintis.
J. Marcinkevi?ius
Pirmyk?iam mogui mikas buvo vienas pagrindini? maisto altini?, ta?iau ir dabar jis svarbus

Skaityti daugiau

Kaimyn? nesantaik? ?ieb? vietin?s kanalizacijos problemos (3)

Albinas STAKAUSKAS
Specialistai teigia, kad vietin? nuotek? alinimo sistema n?ra labai racionali, patogi ir pigi (statyba pigi, bet eksploatacija brangi), ta?iau daugelis m?s? rajono gyventoj? naudojasi b?tent tokia. Sukauptas nuotekas reikia

Skaityti daugiau

Mano Ariogala (0)

Pasaulis pro fotoobjektyv?
Steponas NACIUS
Jaunut? ir nedr?si, be galo avi mergait? su dideliu fotoaparatu toki? a Aid? Nacevi?i?t? pirm? kart? ivydau prie metus. Mergait? pasiymi iskirtiniu vilgsniu ? j? supant?

Skaityti daugiau

Mano Ariogala (0)

Sal?s futbolo fiesta Ariogaloje
Gintar? GREI?I?T?
Ariogalos sal?s futbolo ?empionatas ?sib?g?jo. Suaista jau 15 grup?s varyb? i 21, kuri? scenarijai susiklost? skirtingai ir ne visada rezultatai atspind?jo ?vykius aiktel?je. ?empionatas pasiymi ?var?i?

Skaityti daugiau

Ma? verslinink? dideli vargai arba pasl?pti (3)

Ilona PETROEVI?IEN?
Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s nutarimu nuo 2012 m. gegu?s 1 d. kasos aparatus prival?s naudoti ne tik individualia veikla besiver?iantys gyventojai, prekiaujantys maisto produktais, bet ir kita prekybos veikla besiver?iantys

Skaityti daugiau

Jie buvo smerkiami, bet liko teis?s (6)

Pranas LAURINAVI?IUS
Pirmieji nepriklausomyb?s metai kaimo mon?ms buvo be galo audringi, pilni neinios ir abejoni? d?l to, kas vyksta kol?ki? griovimas, em?s ?kio reforma. Dauguma moni? tik?jo populistin?mis kalbomis, g?sdinimais,

Skaityti daugiau

Konkursas Lietuvos ponia 2011 raseinikei atne? pergal? (4)

Petras Naujokaitis
D?l aviausios damos vardo alia greitkelio Vilnius Kaunas ?sik?rusiame restorane Bajorkiemis varesi 10 moter? i vis? keturi? alies region?.
Visos jos isilavinusios, veiklios, turin?ios eimas ir auginan?ios vaikus.
Ketvirt? kart?

Skaityti daugiau

Gelb?jimosi ratas vaikai (1)

Nijol? PETROI?T?
Rinkelik?s Linos Drag?nait?s gyvenimas itin audringas, ta?iau spalv? jame labai maai. Pasak vieno panekovo, ?ia b?sima tema, keit?si tik vyrai ir svaigal? pavadinimai, o visa kita gyvenimo

Skaityti daugiau