Aktualijos

Socialini? paslaug? centras jau ?siv?l? ? teismus (13)

Ugn? TIMONYT?
Raseini? socialini? paslaug? centras tik praeito rugpj??io antroje pus?je atvent? ?kurtuves kaip savarankika vieoji ?staiga (V?), bet jai jau reikia minti teism? slenks?ius d?l pasikeitusio jos statuso, nes ?

Skaityti daugiau

Komunalininkai atr?m? pirm?sias iemos atakas (1)

Albinas STAKAUSKAS
?sib?g?jus antrajai sausio pusei, gal? gale sulauk?me sniego. Po ilg? svarstym? bei niurzg?jim? d?l kiaurai smelkian?ios dr?gm?s ir lietaus, galime pasakyti, kad tikra iema jau at?jo. Gausiai ikrit?s sniegas

Skaityti daugiau

Sporto naujienos (0)

Region? krepinio lyga
Suaistos dar dvejos lygos varybos. Deja, ,,Rasams teko pripainti varov? pranaum? rungtyn?se sve?iuose ir namuose. Taurag?je ,,Rasai pralaim?jo lygos lyderiams rezultatu 91:109,

Skaityti daugiau

iferio stog? keitimo programa ar verta prad?ti? (3)

Albinas STAKAUSKAS
Pirmadien?, sausio 16 d., startavo em?s ?kio ministerijos inicijuota sen? iferio stog? keitimo programa. Joje numatyta galimyb? i Europos S?jungos l?? skirti finansavim? gyvenam?j? nam? asbestini? stog? dangai keisti

Skaityti daugiau

emdirbiai sunerim? d?l naujojo em?s mokes?io (0)

Ugn? TIMONYT?
Raseini? ?kinink? s?jungos vadas Albinas Gruzdi?nas paakino pasidom?ti neseniai Seime priimtais em?s mokes?io ?statymo pakeitimais, d?l kuri? emdirbiai jau net Prezident?s pagalbos aukiasi.
Kei?iasi tarifas

Skaityti daugiau

Mano Ariogala (1)

2011 m. Ariogalos sporto metai
Steponas NACIUS
2011-ieji Ariogalai gal?t? b?ti vertinami kaip tolygaus augimo ir tobul?jimo metai sporto srityje. Gaus?jo sportuojan?i?j?, sportini? laim?jim?, ger?jo infrastrukt?ra. Rezultatai nuteikia optimistikai, nors problem?

Skaityti daugiau

Imtyn?s (0)

iauliuose vyko Lietuvos Respublikos vaik? laisv?j? imtyni? pirmenyb?s, kuriose dalyvavo 102 sportininkai i Vilniaus, Kauno, Klaip?dos, Alytaus, iauli?, Kelm?s, Radvilikio, Pag?gi?, Vilkavikio. Jose s?kmingai pasirod? Raseini? k?no kult?ros ir sporto

Skaityti daugiau

Socialini? imok? velt?diams nemok?s (6)

Albinas STAKAUSKAS
Alio, Raseiniuose jau ra?me, kad nuo i? met? m?s? Savivaldyb? dalyvaus eksperimente pati spr?s, kuriems vietos gyventojams socialin? parama tikrai reikalinga, ir j? imok?s. Tokiame pat eksperimente (pilotiniame

Skaityti daugiau

Girkalnikio mirtis atved? prie kito kapo mike (14)

Ugn? TIMONYT?
Raseini? pareig?nai, prad?j? aikintis naujamet? nakt? Girkalnyje rasto negyvo jaunuolio mirties aplinkybes, netrukus atkas? kap? Pagojuk? seni?nijos Kups?i? kaime su prie por? savai?i? dingusio kito jaunuolio palaikais.
Per

Skaityti daugiau

Mano Ariogala (14)

Kai Ariogalos kult?ros dykyn?je iauga daigas
Steponas NACIUS
Daug kas keit?si per pra?jusius metus, tod?l b?t? prasminga juos apvelgti. Pra?jusiais metais ne tik apra?me vykusius renginius, bet ir k?l?me svarb? klausim?

Skaityti daugiau