Aktualijos

Paventintas stogastulpis (0)

Viktoras VITKUS
2011-11-04 savaitratyje Alio, Raseiniai Nr. 44 buvo ispausdin-tas straipsnis Istorijos pamoka Sukil?li? kalnelyje. Jame buvo trumpai apvelgta Pagojuk? seni?nijoje, Kiaulinink? kaime 1863 met? sukilimo dalyvi? kapinai?i? atradimo ir ?traukimo

Skaityti daugiau

Rajono emdirbiai lauks 10 dien? (35)

Kristina BENDI?T?
Lapkri?io 15 dien? Raseini? rajono emdirbiai ir kaimo bendruomeni? atstovai organizavo visuotin? susirinkim?. ? Raseini? mik? ur?dijos sal? sugu?jo nemaas b?rys moni?, tarp kuri? mat?si ir inom? rajono politik?:

Skaityti daugiau

Telefonini? suk?i? aukos lengvatikiai (0)

Albinas STAKAUSKAS
Apgavikai susiranda vis nauj? auk?, nors policijos pareig?nai ir iniasklaida gyventojus nuolat persp?ja neukibti ant telefonini? suk?i? meker?s. Saugokit?s telefonini? suk?i?! mon?s, kurie pranedami apie neva artimuosius itikusi? nelaim?,

Skaityti daugiau

Alkoholizmas – liga ar pasileidimas? (0)

Ilona PETROEVI?IEN?
Keliaujantieji ? sve?ias alis vis daniau pastebi, kad Europos miest? ir miesteli? gatv?se nematyti litin?jan?i? girt? moni?. Lietuvoje vaizdas kitoks: danai jau dien?
gali pamatyti sunkiai besiorientuojant? aplinkoje piliet?. Statistika

Skaityti daugiau

Raseinikius ig?sdino mokestis u liet? (7)

Albinas STAKAUSKAS
Alio, Raseiniams paskambino miesto gyventojas ir susir?pinusiu balsu prane?, jog Vilkupio kvartale Raseini? vanden? kontrolieriai matuoja individuali? nam? stog? plot? ir aikina, kad tiems nam? ?kiams, kuri? lietvamzdiai nuvesti

Skaityti daugiau

eimininkes terorizuoja maistin?s kandys (0)

Kristina BENDI?T?
? redakcij? uklydo jauna porel?, neina pakeliu aviini? dribsni? su diovintais vaisiais. i?r?kite, k? pasteb?jome pakuot?je, rod? jie ? sparnuot? pilk? gyv? lyg drugel?, lyg kand?, smagiai

Skaityti daugiau

Mano Ariogala (5)

JNVO lyginome Lietuvos ir Lenkijos situacij?
Milda ZAKAIT?
Lapkri?io 611 dienomis mokym? centre Daugirdik?s vyko main? projektas. Jo tikslas buvo sutraukti kuo daugiau jaun? moni?, jaunimo organizacij? susipainti su galimyb?mis jaunam

Skaityti daugiau

Raseini? rajono achtini? ulini? vanduo (1)

Kauno visuomen?s sveikatos centro Raseini? skyriaus specialistai, vykdydami 2002 m. gegu?s m?n. 30 d. sveikatos apsaugos ministro ?sakym? Nr. 250 D?l apsinuodijim? nitratais ir nitritais diagnostikos ir profilaktikos (nuo 2011

Skaityti daugiau

Naujos ilumos kainos (1)

Albinas STAKAUSKAS
Raseini? rajono savivaldyb?s pos?dio metu buvo paskelbta, kad ilumos kaina rajono gyventojams lapkri?io m?nes? bus maesn? 0,48 %. Vartotojas u vien? kilo-
vatvaland? mok?s 0,1 ct maiau. Tarybos nariai vienbalsiai

Skaityti daugiau

Raseiniuose – tobulo k?no groio atviroji XXI taur? (0)

Raseini? rajono kult?ros centre vykusioje Lietuvos kult?rizmo, fitneso ir bikinio atvirojoje taur?je d?l apdovanojim? kovojo ne vien lietuviai, bet ir sve?iai i Latvijos. Varybos buvo paskutin? m?s? sportinink? repeticija prie

Skaityti daugiau