Aktualijos

Ar 700 000 lit? liko po sniegu? (0)

Viktoras VITKUS

2010-05-03 Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos protokolu Nr.84 buvo patvirtintos Raseini? miesto parko infrastrukt?ros modernizavimo rangos darb? pirkimo s?lygos. Anksti ikrit?s sniegas sustabd? numatytus darbus. Teiraujam?s Raseini? r. savivaldyb?s Ekonomikos,

Skaityti daugiau

Li?dna statistika: Raseini? rajone mir?i? daugiau nei gimim? (0)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Raseini? rajonas nykstantis kratas. Toki? dramatik? ivad? ver?ia daryti statistiniai duomenys, su kuriais savaitrat? Alio, Raseiniai supaindino Raseini? rajono
savivaldyb?s administracijos Civilin?s metrikacijos skyriaus (CMS) ved?ja Dalija Daunien?.
Pra?jusiais metais

Skaityti daugiau

Raseinius atranda usienie?iai i tolim? krat? (0)

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Pra?jusi? met? duomenimis, Raseini? rajone gyvena 61 usienietis. 38 i j? nuolat, 23 laikinai. Pasak Raseini? rajono policijos komisariato Migracijos poskyrio virinink?s Dijanos Selemonavi?ien?s, daniausia prieastis, d?l

Skaityti daugiau

Prenumeratos priz? laim?tojai (1)

UAB ,,Doneda priz? – plastikin? lang? ir palang? (vert? – nuo 700 iki 1100 Lt) – laim?jo: Elena Danelien?, Poe?i? k.
oki? studija ,,Svajon? oki? pamokas 4 asmenims (vert? 4×50 Lt)

Skaityti daugiau

Loterijos prizai keliauja pas laim?tojus (0)

Vytautas BUTKUS
Savaitratis Alio, Raseiniai gyvuoja jau keturioliktus metus. Pert? laik? leidinys tapo populiariausiu informacijos skleid?ju rajone. Savaitratis aplanko praktikai visus rajono gyventojus, nes skaitytojai ?ia randa operatyvi? informacij? apie rajono

Skaityti daugiau

Raseini? melioracija parduota (3)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Neramius ir sunkius laikus patirian?ioje ?mon?je Raseini? melioracija nenurimsta radikali? permain? verpetas: pra?jusi? met? pabaigoje ji buvo parduota u 3,4 mln. lit?. Manoma, kad vertingiausia ?mon?s dalis yra ne

Skaityti daugiau

Gerus darbus lydi meil? ir imintis (0)

Pranas LAURINAVI?IUS
Kult?ra tai valstyb?s, tautos prestias, kult?ra turi paadinti m?s? palikuoni? ir m?s? pa?i? nor? gyventi ?ia, savame karte. Gal ? valdi? ateis protingi mon?s, kurie suvoks, kad kult?ra

Skaityti daugiau

Patirtis ir energija neleidia ils?tis (0)

? rugs?j? u iurk?ius paeidimus i pareig? buvo atleista Raseini? socialini? paslaug? centro direktor? Violeta Augustaitien?. iuo metu vyksta teisminiai procesai ir buvusioji direktor? viliasi susigr?inti prarast? k?d?, o konkursas

Skaityti daugiau

Naujasis meras darb? prad?jo atleisdamas kelis valdininkus (6)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Pra?jus? ketvirtadien? Raseini? rajono savivaldyb?je ?vyko svarbi? permain?: tarybos nari? bals? dauguma buvo atstatydintas ketvirt? met? kadencij? ?pus?j?s meras
60 metis Petras Vebavi?ius ir ? ias pareigas paskirtas 46

Skaityti daugiau

Atakuojamas meras grieb?si netik?t? manevr? (0)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Raseini? rajono tarybos pos?dis, kurio metu ketinta atstatydinti mer? Petr? Vebavi?i?, truko tik tris minutes. Pareik?s, kad d?l juridini? prieas?i? interpeliacija ne?manoma, meras paskelb? pos?dio pabaig? ir su b?reliu

Skaityti daugiau