Aktualijos

Akcija Padovanok knyg? kaimo bibliotekai ir iuolaikin? knygneyst? (1)

Spalio m?nes? Lietuvoje vyko akcija Padovanok knyg? kaimo bibliotekai. J? organizavo Meil?s roman? myl?toj? (MRM) klubas, vienijantis meil?s romanus raan?ias raytojas.
Klubo administrator? Elita Vil?inskait?-Lahm, apsilankiusi savo krato Kupikio rajono Salamies?io

Skaityti daugiau

Plunksna ir knyga (0)

Darganot? lapkri?io 11 dienos popiet? ? Katauski? bibliotek? rinkosi sve?iai: Raseini? Marcelijaus Martinai?io Vieosios bibliotekos vyriausioji metodinink? Virginija Mieinien?, Ariogalos mirus vokalinis ansamblis Radasta su vadove Renata Aleksiejiene, skaitovai Birut?

Skaityti daugiau

B?k saugus ir matomas (0)

Lapkri?io 14 d. vyko saugaus eismo akcija B?k saugus ir matomas. Joje dalyvavo Raseini? rajono policijos bendruomen?s pareig?nai Darius Jonaitis ir Giedr? Deveikien?, Raseini? rajono savivaldyb?s visuomen?s sveikatos biuro specialist?

Skaityti daugiau

iaur?s ali? bibliotek? savait? (0)

iaur?s ali? literat?ros savait? yra iaur?s ali? asociacij? Norden s?jungos jau tre?i? deimtmet? vykdomas kult?ros projektas, skirtas skaitymui skatinti, garsiniam skaitymui ir pasakojamajai tradicijai puosel?ti ir pain?iai su iaur?s ali?

Skaityti daugiau

Pokalbis su savanore Aiste Gudi?naite: Atlikdama savanoryst? augu kaip asmenyb? (0)

Gruodio 5-?j? minima Tarptautin? savanori? diena, siekiama pagerbti visus usiiman?ius ia veikla ir skatinti visuomen?s narius prisijungti prie savanori?. Raseini? rajone iuo metu yra 18 organizacij?, priiman?i? savanorius.
Aist? Gudi?nait?, Prezidento

Skaityti daugiau

Patyrimai Kuku?io laboratorijoje (0)

Raseini? specialiojoje mokykloje nuurmuliavo Kuku?io laboratorija (?gyvendintas ilgalaik?s programos Pastoliavimas speciali?j? ugdymosi poreiki? turin?iam vaikui / mokiniui utikrinant mokymosi s?km? ir asmenin? ?gt? III modulis SUP vaik? / mokini? ugdymas

Skaityti daugiau

Teatralizuota edukacija Pirma pagalba draugui (0)

Raseini? meno mokyklos teatras Svajoklis (mokyt. Romena Godelyt?-Irkmonien?), Lietuvos Raudonojo Kryiaus Raseini? skyrius (soc. pedagog? Laimona Liaukien?) ir Visuomen?s sveikatos biuras (instruktor? Laima Galinaitien?) organizavo bendrus teatralizuotus edukacinius pirmosios pagalbos

Skaityti daugiau

Taryba dav? garb?s od?: Kult?ros centrui l?? bus (0)

Kult?ros centro renovacija bus ubaigta 2023 metais. Tai utvirtinta Raseini? rajono mero Andriaus Bautronio inicijuotu susitarimu, kur? pra?jusios savait?s pos?dyje pasira? dauguma Tarybos nari?. is dokumentas taps vertybiniu pagrindu balsuojant

Skaityti daugiau

Ariogaloje ?gyvendintas projektas Istorin?s atminties parkas (0)

Visuomenin? organizacija Ariogalos santara ?gyvendino projekt? Istorin?s atminties parkas. Dalis miesto parko, esan?io pakeliui ? Dubysos sl?n?, atgijo: ?rengtas p?s?i?j? takas, pastatyti suoleliai ir atminties enklai kalavijai, ?smeigti ?

Skaityti daugiau

Advento tradicijos ir papro?iai: kaip ven?i? buvo laukiama anks?iau (0)

Gruodio 4 d. 16 val. Atvirame jaunimo centre organizuojamas advento vakaras. Jame kartu su Raseini? rajono kult?ros centro folkloro ansamblio Degule vadove Asta Nikentaitiene bus prisimenami senieji papro?iai, o florist?

Skaityti daugiau