Aktualijos

Romans? vent? D?l Tav?s… Vidukl?je (0)

Kai nakt? m?nuo nardo
Tarp mirgan?i? ied?,
Neklauskit meil?s vardo
Jai t?kstan?iai vard?.
(Paulius irvys)
Lapkri?io 20 d. gausus b?rys i?rov? rinkosi ? Raseini? rajono kult?ros centr? Vidukl?je, kur vyko respublikin? romans? vent? D?l Tav?s.

Skaityti daugiau

iaur?s ali? literat?ros savait? Ariogalos miesto bibliotekoje (0)

M?s? vis grei?iau ir grei?iau besisukan?iame pasaulyje tradicijos ilieka labai svarbiu raktu, kuriuo atrakiname duris ? taut? istorij?, kult?r? vertybes ir, inoma, laik? drauge, galimyb? susiburti vienijan?iam tikslui. iaur?s ali?

Skaityti daugiau

Jaun?j? matematik? olimpiada v?l Raseiniuose (0)

Lapkri?io 17 dien? Prezidento Jono emai?io gimnazijoje rinkosi matematik? m?gstantys jaunuoliai. Po trej? met? pertraukos vyko tradicin? Raseini? krato jaun?j? matematik? olimpiada prof. Jono Kubiliaus taurei laim?ti. i? met? olimpiada

Skaityti daugiau

Dainavimo tradicija neinyko (0)

Pabaigus kaime lauko darbus, eimyna vis daniau susirinkdavo kartu. Nors ir ?ia tinginiauti neteko, bet visiems kartu padainuoti visada galimyb? b?davo. Teta Maryt? mok?jo daug dain?, Vincukas neatsilikdavo. Tuoj uvesdavo

Skaityti daugiau

Advento dirbtuv?s iluvoje (0)

Maais ingsniais ?sib?g?jus adventui neretai net nepastebime, kaip ateina vent?s, kai skubame ? bany?i? ?sigyti kal?dai?i? K??i? stalui, prie kurio s?sime su visa eima. Nepastebime, kaip ?sisukame ? nam? ruoos

Skaityti daugiau

Varp? istorijos ekspozicija emygalos dvare (0)

Galimyb? ?gyvendinti svajon?, tai kas gyvenim? daro ?dom?, sak? Paulo Cueblo. Isipild? dar viena mano puosel?ta svajon?. Sakoma, kad mogus be svajoni? tarsi sakalas be sparn?. Svajon?s pildosi, tik reikia

Skaityti daugiau

okio ?lsmas (0)

Nuo ankstyvo lapkri?io 23-iosios ryto Raseini? Viktoro Petkaus progimnazijoje i ?vairiausi? Lietuvos viet? rinkosi ok?jai ? respublikin? 14 klasi? mokini? oki? konkurs?-festival? okio ?lsmas 2022. Renginio iniciator? ir organizator? Neringa

Skaityti daugiau

Viktorina Kad odis neverkt? (0)

Lapkri?io 17 d. iluvos gimnazijoje vyko Respublikos bendrojo ugdymo mokykl? pradini? (3, 4) klasi? mokini? lietuvi? kalbos viktorina Kad odis neverkt?, j? organizavo iluvos gimnazija ir Raseini? rajono vietimo pagalbos

Skaityti daugiau

Pramediaviki? vakaron? Po rudens darb? (0)

Geri darbai turi b?ti ?vertinti, mon?s pagiriami, jiems pad?kojama. Pramediavos kaim? bendruomen?je yra daug darb?i? moni?, kuriems, airi? raytojo Oskaro Vaildo odiais tariant, nieko neveikti pasibais?tinai sunkus darbas.
Tad lapkri?io 19

Skaityti daugiau

iluvoje skaitome: Pawel Krupa Op Ipaintis kaip ant delno (0)

iluvos piligrim? centre nuo pat ?steigimo veikia nedidelis knygynas. i vieta ypatinga tuo, kad knygos skaitytojams renkamos pagal kriterijus, neb?dingus madai, tendencijoms ar naujumui. Knygos kruop?iai atrenkamos konsultuojantis su leidyklomis,

Skaityti daugiau