Paksas prisik?l??

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Viduriem? ? Lietuv? at?jo politin?s Velykos. I Strasb?ro Europos mogaus Teisi? Teismo (ETT) ataidi diaugsmingi prisik?limo varpai. Jiems pritaria maesni varpeliai Lietuvos kaimuose ir miesteliuose:
mon?s pritilo,
mon?s nustebo:
Paksas pakilo gyvas i grabo!
Paksas sutrauk?
Klastingus pan?ius!
Tiems, kurie lauk? jo,
Baig?si kan?ios!

Laim? iandien? jums,
V?l j? atgavusiems,
Paksui tarnavusiems,
J? pranaavusiems
Vargo s?nums

Madaug taip, perfrazavus garsaus vokie?i? klasiko k?rin?, b?t? galima apib?dinti nemenkos dalies moni? diaugsm?, suinojus apie ETT sprendim?, kuriame konstatuojama, kad Lietuva paeid? Europos mogaus Teisi? Konvencij?, udrausdama Rolandui Paksui vis? gyvenim? b?ti renkamam ? parlament?.
Toks sprendimas R.Pakso gerb?jams suk?l? didiul? euforij?. Lietuvos Seime akmenimis um?tytas ir Konstitucinio Teismo kastuvais ukastas atstatydintas prezidentas
netapo politiniu lavonu. Atrodo, jis bando prisikelti, o Konstitucinis Teismas tur?s jam pad?ti: priimti sprendimus, kurie atstatyt? R.Pakso teis? dalyvauti rinkimuose ? Seim?.
R.Paksas nekantrauja: jis jau pareik?, kad dalyvaus 2012 metais vyksian?iuose parlamento rinkimuose.
Ta?iau ne visi link? nekantrauti ir kuo skubiau itaisyti Europos mogaus Teisi? Konvencijos paeidimus, nors prie kelet? met? Lietuva labai skub?jo pritarti ES teisinei
bazei: kaip inoma, Lietuvos Respublikos Seimas pirmasis i vis? ES ali? ratifikavo ES Konstitucij?. Nors Strasb?ro teismo sprendimas yra privalomas, ta?iau akivaizdu, kad niekas skub?ti nelink?s. Politologai svarsto, k? reikia teismo teiginys apie neproporcingai didel? bausm?. Kaip rasti t?mat? bausm?s proporcijoms nustatyti?
Gali b?ti, kad R.Pakso prisik?limo vizija panaesn? ? jo garbintoj? nor? siekiamyb? suvokti kaip realyb?. Juk i ties? teismas nepanaikino trij? R.Pakso nuod?mi?, tik
konstatavo, kad bausm? u tas nuod?mes per didel?. Taigi ieit?, jog R.Paksas tebelieka su kalt?s kupra.
R.Paksas Strasb?re pralaim?jo. Lietuvos teism? sprendimai nepanaikinti. Nekalbama apie kalt?s panaikinim? arba iteisinim?. Tiesiog pasakyta, kad draudimas dalyvauti parlamento rinkimuose iki gyvos galvos yra per grietas. Tiesiog reikia peri?r?ti bausm?s termin?, taip Strasb?ro teismo sprendim? komentavo premjeras Andrius Kubilius.
Gali b?ti, kad R.Pakso prisik?limo vaizdiniai tik haliucinacija? Ar i ties? R.Pakso gerb?jams n?ra jokio pagrindo i diaugsmo tapnoti vienas kitam per pe?ius?
Tapnojimui pagrindo yra. Ypa? inant, kad art?ja rinkimai ? vietos savivald?. Tvarkos ir teisingumo partijos lyderiui palankus Strasb?ro teismo sprendimas ? R. Pakso
gerb?j? gretas gali pritraukti nauj? rink?j?, v?l suteikti j?g?, energijos ir ?kv?pimo seniesiems, siekiant auktum?, ? kurias R.Paksas buvo ukop?s 2003 metais, kai buvo irinktas prezidentu.

Komentarų nėra