Pamin?ta tarptautin? akcija

Versija spausdinimui

Lapkri?io 25 dien? minima Tarptautin? kovos su smurtu prie moteris diena. i? dien? paangioji pasaulio bendruomen? kasmet (nuo 1991 met?) organizuoja tarptautin? akcij? 16 aktyvizmo dien? prie smurt? prie moteris, ji t?siasi iki gruodio 10 d. Tarptautin?s mogaus teisi? dienos. 16 dien? laikotarpis taip pat apima ir kitas svarbias datas: lapkri?io 29 d. Tarptautin? moter? mogaus teisi? gyn?j? diena, gruodio 1 d. Pasaulin? kovos su AIDS diena, gruodio 6 d. Monrealio udyni? sukakties diena.
Kiekvienais metais pasitelkiant moter? nevyriausybines organizacijas yra organizuojami renginiai, kuri? tikslas atkreipti visuomen?s d?mes? ? tai, kad smurtas prie moteris artimoje aplinkoje yra itin opi problema. Taip pat ia akcija yra siekiama ireikti moter? solidarum? kovojant su smurtu prie moteris ir didinti informuotum? moter? mogaus teisi? klausimais.
ia proga Socialin?s apsaugos ir darbo ministerija kviet? organizacijas ir alies gyventojus apsirengti oranin?s spalvos drabuiais ir taip ireikti solidarum? bei nepakantum? smurtui prie moteris. Oranin? tai kovos su smurtu prie moteris spalva visame pasaulyje. i spalva pasaulyje iliks madinga 16 dien?, t. y. iki gruodio 10 d., kada yra minima Tarptautin? mogaus teisi? diena.
Gruodio 1 dien? Sujaini? biblioteka jung?si prie visame pasaulyje vykstan?ios akcijos ir kviet? sujainikius dalyvauti renginyje. Socialin? akcij? prad?jo bibliotekinink? Danelija Justino Marcinkevi?iaus eil?mis Tu esi Moteris. Tu tokia. Renginyje dalyvavo vienios Raseini? krizi? centro direktor? Asta Montvydien? ir teisinink? Lina Mieinien?. L. Mieinien? kalb?jo apie vien? i aktualiausi? tem? smurt? artimoje aplinkoje, pristat? vaizdin? mediag?. Smurtas tai ne tik fizinis kito mogaus sualojimas. Jis gali pasireikti ?vairiomis formomis: fiziniu, psichologiniu, ekonominiu, seksualiniu smurtu ar nepriei?ra.
Susitikime pasidalinta patirtimi, aptarta, su kokiais sunkumais susiduriama teikiant pagalb? patyrusiajam smurt? artimoje aplinkoje. D?kojame Raseini? krizi? centrui u dovan?les. Vyko apskritojo stalo diskusija prie arbat?l?s. U pagalb?, bendradarbiavim? a?i? Paliepi? seni?nijos seni?nei Rasai Spurgienei, taip pat Raseini? socialini? paslaug? centro darbuotojai, dirban?iai su eimomis Paliepi? seni?nijoje, Astai Naruienei ir visiems kitiems, prisijungusiems prie akcijos.
Danelija Laurinavi?i?t?, Sujaini? bibliotekos vyresn. bibliotekinink?

Komentarų nėra