Papl?dimio tinklinio turnyras G?luvoje

Versija spausdinimui

Zita VAZGIEN?

G?luvos kaimo bendruomen? prie graiosios Dubysos, priva?ioje teritorijoje, sutvark? papl?dim? ir ?reng? tinklinio aiktel?. Nors darbai usit?s? kelet? met?, bet iuo
metu tinklinio aiktel?je nuo ryto iki vakaro kamuol? mua tiek suaug?, tiek maieji poilsiautojai, kuri? kartomis vasaros dienomis netr?ksta. Papl?dim? pam?go vietiniai, Ariogalos miestelio ir aplinki-ni? kaim? gyventojai.

G?luvos kaimo bendruomen?s pirmininkas Jonas Vazgys ir sporto entuziastas Zenonas Rajun?ius, populiarindami i? sporto ak?, pra?jusi? met? rugpj?t? sureng? papl?dimio tinklinio turnyr? ir aiktel?s atidarymo ikilmes. Turnyras ?vyko. Ivarg?, bet geros nuotaikos dalyviai ir sve?iai isiskirst? su viltimi sugr?ti, nes organizatoriai paad?jo, kad turnyras taps tradiciniu.

Ir tai kart? i? met? rugpj??io 27-osios ryt? ? G?luvos kaimo bendruomen?s papl?dimio turnyr? LR Seimo nario Edmundo Jonylos taurei laim?ti suvaiavo atuonios komandos, sve?iai, r?m?jai. Atidaryme dalyvav?s Seimo narys pasidiaug? graia iniciatyva, vis popu-liar?jan?iu papl?dimio tinkliniu m?s? rajone, kad G?luvoje is turnyras sulaukia vis didesnio dalyvi? skai?iaus, palink?jo sportininkams s?km?s tinklinio aiktel?je. Taip pat u puikiai suorganizuot? turnyr? pad?kojo G?luvos kaimo bendruomen?s pirmininkui Jonui Vazgiui ir varyb? teis?jui Zenonui Rajun?iui, ?teikdamas jiems pad?kas.

Nuo ryto iki vakaro tinklinio aiktel?je vyko ?nirtingos kovos d?l apdovanojim?. Varybos vyko rat? sistema, tod?l komandos susitiko tarpusavyje, o stipriausi finale. Kova buvo atkakli, prireik? trij? set?.

Pirm? viet? ikovojo ,,Sl?nio komandos duetas Rimas Bakanauskas ir Viliaus Grigali?nas i Ariogalos, antroji atiteko ,,Broli? komandai, kurioje aid? broliai Donatas ir Aurimas Repe?kos i Ariogalos. Tre?i?ja vieta tur?jo tenkintis komanda ,,Lengvas takas su Justinu Tautkumi ir Tadu Vitausku taip pat i Ariogalos. I kaim? bendruomeni? komand? geriausiai sek?si G?luvos komandai su Karoliu Kaenausku ir Andriumi Rupeika, kurie nusileido daugiau aidybin?s patirties turintiems duetams.

Tie, kurie nerungtyniavo, gal?jopasivaiinti ukandiais, atsigaivinti g?rimais ir isimaudyti Dubysoje. Bei?rint rungtynes ir besineku?iuojant laikas prab?go nepastebimai. Nugal?tojams ir prizininkams buvo ?teikti LR Seimo nario Edmundo Jonylos diplomai, taur?s ir medaliai. G?luvos kaimo bendruomen? ?steig? taures: naudingiausio turnyro aid?jo, taur? atiteko ,,Sl?nio komandos aid?jui Rimui Bakanauskui, vyriausio turnyro aid?jo taur? atsiem? Vidmantas Ra?kus, jauniausio Dovydas Dapkus. Specialiaisiais prizais buvo apdovanota G?luvos vaikin? komanda, vienintel? mergin? komanda ,,R?gtel?s su Rimante Rimydyte ir Migle ven?ionyte.

Apdovanojimus ?teik? LR Seimo nario Edmundo Jonylos pad?j?ja Zita Vazgien? ir G?luvos kaimo bendruomen?s pirmininkas Jonas Vazgys.

U turnyr? esame d?kingi r?m?jams LR Seimo nariui Edmundui Jonylai, Ariogalos seni?nijos seni?nui Juozui Labanauskui, Zenonui Rajun?iui ir G?luvos kaimo
bendruomenei.

Turnyras baig?si, baig?si ir vasara, bet noras sportuoti nedingo. Belieka laukti nauj? turnyr? ant sm?lio kitais metais.

Komentarų nėra