Paprasti mon?s ekonominio pager?jimo dar nejau?ia

Versija spausdinimui

mon?s kalba

Premjeras Andrius Kubilius vieai pareik?, jog visos negandos jau praeityje, kriz? pagaliau baig?si. Jam pritar? ir alies Prezident? Dalia Grybauskait? jau lipame i duob?s, ekonomika auga net spar?iau nei tik?tasi. O k? apie tai mano m?s? skaitytojai? Ar jie jau ivydo vies? tunelio gale?

A susiduriu gal su kakiek kitokiais mon?mis, tai ir j?s? nagrin?jam? tem? per juos matau kiek kitaip. Mano droini? atvaiuoja tie, kuriems j? reikia gal net labiau nei duonos, tod?l pirk?j? stygiaus nepajutau nei per pat? sunkmet?, nei dabar j? padaug?jo, nors sako, jog sunkmetis baig?si. Gal tik tiek pasteb?jau, jog prie sunkmet? mon?s pirko daug nesirinkdami, o dabar pirmiau paklausia, kiek kainuoja. Kartais k? nors isirenka ir sako: Truput? pasitaupysiu ir atvaiuosiu. Ir atvaiuoja. Tie, kuriems r?pi aplinkos puosel?jimas, tie ir puoiasi. Tikrai negaliu pasakyti, jog kakas yra kitaip, kakas atsigauna ar blogiau darosi.

Dieve, Dieve, niekada nebuvo taip sunku, kaip dabar. Kainos ne dienomis, o valandomis kaip ant mieli? kyla, baugu ir ? parduotuv? beueiti. Degal? kainos baisios, automobil? uvesti idr?sti tik kruvinos b?dos atveju. Gird?jau, kad ruden? dujos tre?daliu brangs, kad naftos kainos kils. Tai pasakykite man, per kuri? viet? premjeras ar kuris kitas i valdios t? pager?jim? pajuto? Paklauskite bet kuriopaprasto mogaus ir kiekvienas pasakys t? pat?. O kiek Lietuvos jau ivaiavo ir vis dar vaiuoja! Negi jie nuo ger?jan?io gyvenimo b?ga? O gal, sakau, pats Kubilius nuvaiuot? ? londonus ir pasakyt? m?s? vyrams, vaikams, kad jie namo vaiuot?, kad kriz? baig?si, antraip jie to n? nesuinos.

O ar buvo ta kriz?? ?kininkas dirba galvos nepakeldamas, jog n? sve?io brangesnio nepastebi, o ?ia tik kakokia kriz?. O jei rim?iau, tai jei ne visokie nes?moningi valdios reikalavimai, tai b?t? galima ir gyventi. Bet valdininkai be nes?moni? negali, vis nauj? j? sugalvoja, o tada jau darosi striuka, b?na blogiau ir u kriz?. Dabar jiems, kaip gird?jote, ukliuvo m?s? karv?s. Sako, karv?s leidia dujas ir teria or?. Surado mat dyzelin? varikl?… Jei giliau ? i? problem? pasigilinus, tai, mano galva, kur kas labiau itaip or? teria Seimas, j? skleidiamos dujos yra kur kas pavojingesn?s nei m?s? karvi? tiek aplinkosauginiu, tiek ekonominiu poi?riu. Dabar mums jau reikia kautis d?l organini? tr?? skleidimo. Ir taip nuolat koki?
nors nes?moni? prigalvoja, lyg ?kininkas kitoki? r?pes?i? netur?t?.


Oi, neinau. Vieniems kriz? gal ir pra?jo, kitiems ji gal n? nebuvo at?jusi, o tretiems viskas vienodai rodo… Manau, kriz? ar kaip j? ten bevadintum, bus pra?jusi tuomet, kai mon?s pasijus saugesni, nebebijos d?l rytdienos. Tik bijau, jog a toki? laik? nebesulauksiu. Mane, kaip ir daugel? moni?, itin slegia tas nuolatinis g?sdinimas: atimsime, mokes?iais apkrausime, nauj? sugalvosime… An? ryt? klausau radijo ir girdiu, kaip aikina, jog ruden? 30 proc. ar dar daugiau brangs dujos, kils ilumos kainos. Ir k? man daryti su itokia informacija? Eiti ir dabar pasikarti n? rudens nelaukus, kuomet bus labai blogai? Kam mogui informacija apie tokius dalykus, kuri? jis negali pakeisti, ?takoti, kas visikai nuo jo nepriklauso? Tam, kad paiurpint?? Juk a nei Gadafio nuausiu, nei Bin Ladeno pagausiu, nei karo Libijoje sustabdysiu, kad nafta nebrangt?. Bet bijoti privalau. Va taip ?varo mon?ms depresij?, ie kariasi, maiau belieka, taip ir kriz? baigiasi.


Netikiu, kad valdios galvos gal?jo taip sakyti? Kaip gali sakyti balta, jei yra juoda? Jei visos blogyb?s baig?si, jei kriz?s atsitrauk?,tai kod?l dabar svarsto kaip ?kapes apmokestinti? Jei k? nors ne taip supratau, tai dovanokite, bet gird?jau, kad svarsto, ?vesti kakokius naujus mokes?ius ir kalb?jo, jog reik?t? apmokestinti ind?lius. Beveik kiekvienas lietuvis turi ?kap?ms pasid?j?s, toks jau m?s? tautos bruoas. T?, matyt, ino ir premjeras, u tai ir taikosi dabar ? ?kapes. Turiu ir a iek tiek taupkas?je, nuo sav?s nuvogdama pasitaupiau juodai dienai. Niekaip nesuprantu, kaip galima apmokestinti tai, u k? jau seniai sumok?ta ir permok?ta. Juk tai mano udirbti pinigai. Bet jei valdia nusprend?, tai taip ir bus. O apie t? pasibaigusi? kriz? gal premjeras Balandio 1-?j? sak??


ito j?s man?s paklauskite po 2012-?j? ir a jums tada pasakysiu, kaip atrodo pasibaigusi kriz?. Tuomet tur?siu marias laiko ir gal?sime pliurpti, kiek lenda. Dabar a turiu per 40 galvij?, tai vos sp?ju suktis, o po 2012-?j? tegal?siu tur?ti tik devynis s?lyginius galvijus, nes ne?stengsiu ?sitekti ? keliam? apsaugini? reikalavim? r?mus, nepaj?gsiu ?sirengti m?lidi?, srut? rezervuar? ir kt., o tai reikia, jog prival?siu likviduoti ?k?. Tada nebereik?s dirbti, gal?siu gul?ti ir naps? gerti, kurio ir isivirsiu pats nuo gyvuli? atlikusiuose utintuvuose. O ukandai valdia labdaros makaron? atve. Pats nesiryau ?kio mainti, ?jau net gri?damas, kad j? ilaiky?iau, tai va, valdia dabar pasir?pins, kad a nepersidirb?iau, kad lengviau gyven?iau. O jei ubaig?iau t? kalb? rimtai, tai tikroji kriz? mums, ?kininkams, dar tik ateina.

A?i? u ger? naujien?, smagu gird?ti, kad nors kam kriz? baig?si. Nors ne visi premjer? m?gsta, bet jis irgi mogus, gerai, kad jam visi nepritekliai praeityje. Tik kod?l mums pensij? neatstato? Gal umiro? O gal nenori prisiminti, juk mes tokie krioenos, tik nata valstybei besame. Bet senatv?, inokite, turi ir savo privalum?: nebereikia puotis, pramogos nebevilioja, maai k? begali valgyti, o jei dar ir vaistai nekainuot?, tai ir visai gerai b?t?. Bet vaistai labai brang?s, vaj?zau, kokie brang?s. Ir visada reikia rinktis be ko likti: be vaisto, ar be maisto. Bet a?i? Dievui, kad nors premjerui kriz? pasibaig?, nors vienas mogus Lietuvoje jau laimingas.

3 Komentarai

 1. Antanas Kramilius Australija

  2012-04-04 16:26

  Skaitau zmones kalba. Mano uzuojauta Jums. Pries metus mire mano sesuo Sakiuose.
  Tai zinau Jusu skaudu gyvenima.. Po 45 metu atvaziavau i Baltijos kelia. Maciau
  Jusu linksmus veidus.Jeigu Lietuvoje truko zmoniu padeti Lietuvos adminstracijai tai
  uzsienyje buvo pilnai kvalifikuotu lietuviu . Deja Lietuvos komunistai atrodo pakeite sukneles pasidare patrijotai ir mes pasidareme “pavojingi”.Kas gali atsakyti kodel buvo
  uzdaryti veikiantys kolhozai. Juk buvo taip lengva pavadinti juos akcinemis bendrovemis ir darbininkai jos nariai.To jau nesugrazinsime. Po viso to Lietuva atsitojo
  ant koju. Atsirado ir milijonieriu,bet didele dalis lietuviu vis dar dairosi is kur ateis sekantis kasnis .Kaip Jusu milijonieriai ar jie neranda reikalo mazinti skurda Lietuvoje.
  Zinome kad Lietuvoje nera zemes turtu.Kaltinti dabartine Lietuvos vyriausybe ir Jos
  Prezidente kad ji neranda pinigu auganciu ant medziu nieko nepades….

 2. joly

  2014-06-07 11:09

  Sutinku:n? vienos vyriausyb?s kaltinti nereikia,diaukim?s,kad su kiekvienais rinkimais gaunam padidint? mokes?i? laukne?l?.Na b?kim supratingesni :ponams gyventi reikia,o mes paprasti mirtingieji klusniai mok?kim mokes?ius ,nesvarbu – jie teis?ti ar ne,koks skirtumas.Kol nepasikeis valdios supuv?s m?stymas,nieko gero nereikia tik?tis.

 3. Dangerus

  2014-08-10 14:23

  iandien dienai Lietuvos ekonomika s?di giliai …… ir kaip i ilgo tunelio vos besimato maas takelis gerov?s viesos, o eilinis alies gyventojas daug tvir?iau suritas su valstyb?s ekonomika, nei taip vadinama elita ar verslo klas?.