Pareig?no neatsakingumo kaina

Versija spausdinimui

Nijol? PETROI?T?

Boguiki? kaimo senol? Stanislava dar ilgai netur?s ramyb?s. Dar ilgai suksis teism? karusel? ir neinia, kuo i visa istorija pasibaigs. Ta?iau senol?s bei jos advokat?s tvirtu ?sitikinimu, viskas b?t? kitaip, jei policijos pareig?nas, tyr?s Stanislavos pinig? dingimo byl?, neb?t? dirb?s aplaidiai, jei neb?t? sunaikin?s dokumento.

Dingo pinigai

? teismus Stanislav? nuvedusi ir senatv?s ramyb? sudrumstusi istorija prasid?jo dar 2010-?j? vasar?, kuomet senol?, gr?usi po gydymosi ligonin?je, namuose neberado juose palikt? pinig?. Buvo juos ?segusi ? apsiausto rankov?, o jie ?m? ir igarav? net septyni t?kstan?iai lit?. Suprantama, Stanislava negaiuodama kreip?si ? jai pad?ti privalan?ias institucijas, kartu su pareig?nais pasidalindama mintimis apie ?vykdyt? vagyst?. Moters ?sitikinimu, vagyst? negal?jusi ?vykti be jos kaimyno, kuriam ji buvo palikusi savo namo raktus, inios, nes ? nam? nebuvo ?silauta, namo gr?usi nepasteb?jo n? maiausio p?dsako, jog b?t? lank?sis koks nors praalaitis, tuo labiau, kad namuose esanti signalizacija, kurios kod? taip pat inoj?s tik josios kaimynas. Jokiu b?du a nesakiau ir dabar nesakau, jog mane apvog? b?tent is kaimynas, tur?j?s mano namo raktus. Galb?t ir i jo kas nors pavog?s tuos raktus buvo? Gal jis juos kur nors palik?s buvo, kad ir duryse, o vagis tuo pasinaudojo? A neinau, kaip ten buvo, bet vagyst? gal?jo b?ti ?vykdyta tik pasinaudojant raktais, kuriuos tur?jo tik kaimynas.

Pinigai atsirado

Byla atsid?r? kriminalisto Aido Ra?o inioje, o Stanislavos kaimynas aretin?je. Moteris iandien kryium krinta, netur?jusi tikslo savo kaimyno ten patalpinti. Ji tik
savo pinig? iekojusi, o k? ir kaip iekoti, juk patys pareig?nai sprendia. Kaimynas ant man?s u tai labai supyko, gird?jau sakant, kad per t? sulaikym? jo sveikata pablog?jusi. Bet juk ne a j? sulaikiau. Argi a kalta, kad policininkai sulaik?, netur?dami tam pagrindo? Argi ne juokinga, ims mat policininkas ir paklausys bobut?s, kur? u grot? kiti, kalb?jo senol?, dar kart? primindama, kad ir pareig?nai jos spintoje pinig? nerado, nors visk? i?iupin?jo, nufotografavo.Ta?iau po keleto dien? pinig? dingimo byl? tyr?s A. Ra?as i?jo atostog?. Prie jam ieinant nukent?jusioji pasisi?l? pati visk? labai smulkiai surayti, kaip viskas buvo. Ra?as man sak? gerai, surayk. Dar pamok?, kad gale paray?iau, jog praau, kad tas mano paaikinimas b?t? prid?tas prie ikiteisminio tyrimo mediagos. A visk? taip ir padariau, kaip jis buvo sak?s, visk? suraiusi isiun?iau jam registruotu laiku rugpj??io 21 dien?. Palaukiau, kol jis gr? i atostog?, kad tas laikas nesim?tyt?.
Stanislava neslepia, kad ji ne tik laikus pareig?nams raiusi, bet ir j? slenks?ius mindiusi, savo pinig? beiekodama. O kai vien? syk? eilin? kart? u?jau pas Ra??, man pakio pasirayti kakok? kompiuteriu rayt? dokument?. Sak?, jog ?ia yra mano apklausos protokolas, perrayta tai, k? a atsiun?iau registruotu laiku. Sak?, pareig?nas t? pat? sura?s kompiuteriu, kaip to reikalaujama, o man?s papra?, kad perskaity?iau ir pasiray?iau. Bet perskaityti a negal?jau, nes netur?jau akini?. Pagalvojau, juk ne pas kokius ulikus at?jau, juk esu policijoje, tai kaip jais nepasitik?si. Juk tokiai galudienei kaip man n?ra paprasta d?l akini? darkart ? Raseinius plaktis. Be to, juk ir mano pa?ios laikas prie bylos bus.
O paskui atsitiko serial? k?r?j? plunksnos vertas nutikimas pinigai atsirado. Senol?, u?jusi ? kambar?, rado pinigus idrabstytus ant grind? ir dar tarsi pajuokai vyrik? kojin? ant apsiausto, i kurio dingo pinigai, umest?. Suprask, kvaia bobut? pinigus kojin?se slepia… Stanislava ?sitikinusi, jog pinigus ? jos namus atne? isigand?s vagis: O dabar daro i man?s kvai?, girdi, pati radau, kur ir buvau pasid?jusi. Bet t? viet? juk ir pareig?nai buvo api?r?j?, nufotografav? nebuvo ten joki? pinig?.

Apkaltino meitu

Kadangi pinigai atsirado, ikiteisminis tyrimas d?l j? dingimo buvo nutrauktas, o senol?s Stanislavos kaimynas kreip?si ? teism? d?l tikrov?s neatitinkan?i?, garb? ir orum? eminan?i? duomen? paneigimo, turtin?s ir neturtin?s alos atlyginimo. Jis papra? priteisti i Stanislavos 10 t?kst. Lt neturtin?s alos atlyginimo, 600 Lt turtin?s alos, o taip pat ir 1400 Lt advokat?s atstovavimo ilaidoms padengti. Tokio savo ingsnio pretekstu iekovas nurod? b?tent apklausos protokole pasakytus Stanislavos teiginius: a manau, kad vagis buvo inomas ir visk? dar? apgalvotai. A manau, kad i? vagyst? gal?jo ?vykdyti tik (vardas ir pavard? N. P.), nes jis tik vienas tur?jo mano namo raktus ir inojo apsaugos signalizacijos kod?. Taip pat jis nuo man?s nusl?p?, kad apsaugos virininkas jam prane?, kad nepavyko signalizacijos pajungti ? Kauno apsaugos pult?, tod?l policija, suveikus signalizacijai, neatvaiuos. Tod?l a praau nubausti (…) u tai, kad i man?s pavog? sunkiai udirbtus pinigus, nes niekas kitas be jo negal?jo ?eiti ? nam?, neinodamas apsaugos kodo.

Dingo laikas

Stanislava visais ventaisiais dievagojosi, jog itaip ji nesakiusi ir tiesiai ? kaimyn? pirtu nerodiusi, o tik sakiusi, kad raktus niekdarys tik per j? gal?j?s gauti. Ta?iau jo paraas po apklausos protokolu liudijo k? kit?. Tod?l Stanislava pareikalavo, kad prie bylos b?t? prid?tas jos si?stasis laikas. O tuomet paaik?jo, kad jo jau… neb?ra.
Tada senol? pati su savo ramentais nubark?jo ? policijos komisariat? to laiko iekoti. Rado j? uregistruot? ir A. Ra?ui atiduot?, bet is sak?si to laiko jau nebetur?s. Girdi, jam asmenikai jis buv?s raytas, tod?l jis jo ir nesaugoj?s, be to, jau ir ikiteisminis buv?s nutrauktas, tad is laikas nebetur?j?s jokios reikm?s. (?ia A. Ra?as sak? neties?, nes ikiteisminis buvo nutrauktas tik rugs?jo m?nes?).
Bet senol? su tuo susitaikyti negal?jo, tod?l ji i pradi? para? praym? Raseini? rajono policijos komisariato vadovui, o paskui ir vidaus reikal? ministrui, praydama
pad?ti surasti jos dingus? laik?, kuris i esm?s pakeist? civilin?s bylos prie j? baigt?. A siun?iau dokument?-praym?, bet ne meil?s laik?, ? kur? n?ra b?tina atsakyti, galima j? numesti ? iukli? d??. Man sako, jog laikas buvo neva asmeninis. Tai gal Ra?as komisariate ir gyvena? Juk a siun?iau komisariato adresu, irdo moteris. Be to, kai ji i iluvos nor?jo isi?sti laik? policijos komisariato virininkui, pate laiko be pavard?s n? nepri?m?, tad apie kokius asmenikai ?ia galima kalb?ti?
Po Stanislavos skundo vidaus reikal? ministrui, d?l registruoto laiko dingimo Raseini? policijos komisariate buvo atliktas tarnybinis patikrinimas. Tik i to naudos Stanislavai nedaug: komisariato ratved?, nors ir paeid? Asmen? praym? bei skund? nagrin?jimo ir asmen? aptarnavimo Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariate taisykli? reikalavimus, kuriuose numatyta, kad visi raytiniai praymai ir skundai yra registruojami, ta?iau jos nubausti nebegalima, nes jau pra?jo ei m?nesiai nuo laiko gavimo dienos. Taip pat tyrimo metu buvo nustatyta, kad pagal atsi?st? dokument? policijos komisariate tur?jo b?ti priimtas atitinkamas sprendimas ir isi?stas motyvuotas atsakymas. I ratved?s gav?s laik?, j? perskait?s, bet nesi?m?s priemoni?, kad is b?t? nustatyta tvarka uregistruotas, jo neprid?j?s prie ikiteisminio tyrimo mediagos, jo neisaugoj?s, nepateik?s ? j? atsakymo, pareig?nas pasielg? aplaidiai. Tyr?jas paeid? taisykli? 46.4 p. reikalavimus, u tai jis grietai ?sp?tas.
Bet kas senolei i to? Laikas, kuris ioje byloje jai atrodo kaip svarbiausias dokumentas ir jos nekaltumo ?rodymas, pradingo. O teism? karusel? sukasi…

4 Komentarai

 1. Jonuks

  2011-07-07 16:51

  K? ir bepridursi, jei net pa?ioje policijoje laikai dingsta. Ar nereik?t? ra?ui kitur darbo pasiiekoti?

 2. Dana

  2011-07-08 11:35

  Ir kaip rasti mogui teisyb?? Baisu, kad tokie dalykai n?ra vienetiniai.

 3. ???

  2011-07-08 18:01

  ?domu, ar dar tos senik?s rankov?se liko pinig?? Na ir kur protas bobos itaip pinigus sl?pti?

 4. artojas

  2011-07-10 09:59

  tai kod?l tas kaimynas ? teism? nepadav? policininko, kuris j? be pagrindo buvo usidares, o kodel tampo apsiginti negalin?i? sen?. ino, kad i policijos nieko nepe? Oi, kaip lietuvika…