Parodos galvij? supirk?jai prilygino dvasnai

Versija spausdinimui

Nijol? PETROI?T?

Nemak?iuose gyvenanti ?kinink? Stanislava Prataien?, neseniai reikal? tur?jusi su ?KB Krekenavos m?sa ir tik em?s ?kio ministerijos pagalba atgavusi nuo jos nusukti bandytus pinigus, ragina ?kininkus parduodant gyvulius b?ti labai budrius.

Pagal sutart? nemok?jo

Stanislava Prataien? pasakoja, jog ji ?KB Krekenavos m?sa pardav? dvi karves. Karv?s buvo pasvertos supirk?jo mainoje. Po keleto dien? tinklalapyje pasii?r?jau skerden? ieig?: vienos karv?s buvo 408 kg (57 proc.), o kitos – 259 kg (52 proc.). Atrod?, viskas gerai. Ta?iau kai gavau s?skait? – fakt?r?, paaik?jo, jog man mok?s tik po 6,03 ir 6,05 Lt, nors sutartyje parayta, o ir galvijus pa?musi supirk?ja sak?, jog mok?s po 6,70 Lt. Tapo skaudu, jog itaip elgiamasi su ?kininkais. Jei b?tume inoj?, jog ie pakeis supirkimo kain?, tai b?tume pardav? pagal gyv? svor?, po 3,50 Lt.
Ta?iau, ?kinink? prisipa?sta, i? skriaud? ji b?t? nuraiusi ? nuostolius, jei ne tre?ioji parduota karv?,jos bandos pasididiavimas ir parod? dalyv?, kurios skerden? svoris, kaip tinklalapyje pamat? ?kinink? – tik 380 kg.

Ketino nukniaukti t?kstan?ius

Vos infarkto negavau tai ivydusi. Buvo vakaras ir dar prie savaitgal?. Puoliau skambinti visais ?manomais telefonais, bet suinojau tik tiek, jog gyvas svoris buv?s 740 kg. Tai buvo netiesa ir su tuo taikstytis nebegal?jau.
Sulaukusi naujos darbo savait?s pradios ir dar po keleto telefono skambu?i? ?vairiems ponams, ?kinink? i ?KB Krekenavos m?sa valdytojo Sigito Avyiaus igirdo, jog jos karv? vis tik sv?r? 930 kg, taip es? ir s?skaitoje – fakt?roje parayta, o kas apie kitokius svorius kalb?j?s, valdytojas nein?s. Bet ?ia pat prid?r?, jog nuo tokio svorio skerden? ieiga – tik 42 proc. Mums tai atrod? kaip katastrofa. Jau daug met? auginame galvijus ir inome, kaip tur?t? atrodyti dvasna, jei tokia teb?t? skerden? ieiga. M?sikis buvo parodos galvijas.
Tuomet, pasak ?kinink?s, ji ?m? tartis su supirk?ju, jog mok?t? u gyv? svor?. Bet tada paaik?jo, jog mano karv? v?l besveria 748 kg. odiu, v?l ?m? isisukin?ti. Netekusi vilties kreipiausi ? em?s ir maisto ?kio departamento direktori? Rimant? Krasuck?. Manau, jog tik jo d?ka su Krekenavos m?sa pavyko rasti kompromis?, jog sumok?s u 850 kg pagal gyv? svor?. Paad?jo sumok?ti ir u an? dviej? karvi? kain? skirtum?, kas bendroje sumoje suapvalinus sudar? 1100 lit?.
?kinink? diaug?si, kai po deryb? dar t? pat? vakar? jai pinigai buvo atveti ? namus. Tik nusisteb?jo, jog tokia didel? suma jai atiduota be joki? dokument?, be jokio parao. Bet kadangi i vieosios erdv?s ji jau buvo gird?jusi, jog toje bendrov?je pinigai vaikto vokeliuose, tai ir nesuko d?l to galvos. Ta?iau kai ?kinink? gavo s?skait? – fakt?r?, paaik?jo, jog karv? vis tik sv?r? 930 kg. Vadinasi, jie nuo man?s vis tiek nusuko 280 lit?. U tai ir skub?jo atsiteisti, kol nebuvome gav? s?skaitos ir nesuinoj? tikrojo gyvulio svorio. Bet d?l to nebeskambinau jiems, nes nebetur?jau sveikatos. Tegul paspringsta. O i? istorij? vieai pasakoju tod?l, jog ?kininkai, parduodami galvijus, b?t? itin budr?s. Man gi nuo trij? karvi? ketino pavogti 1380 lit?. Bet 280 lit? vis tiek pavog?.

Parduodama aklai

S.Prataien? sako, jog tokios problemos kyla i to, jog galvijai b?na parduodami aklai, jog niekur negalima pamatyti skerden? vertinimo rezultat?. Tinklalapyje galima suinoti tik paskersto gyvulio svor?, bet ne skerdenos vertinimorezultatus, tuo tarpu nustatytas laikas ratikam apskundimui – tik dvi dienos. Lietuvoje yra tik eios ?mon?s, kurios ministro ?sakymu privalo vertinti skerdenas. Tai – Krekenavos m?sa, Utenos m?sa, Agrovet, Agaras, Natanga ir Rovisa bei Samsonas. Bet kaip t? vertinim? pamatyti? Ir kaip ?kininkui iekoti teisyb?s, kaip j? rasti, jei apie vertinimo rezultatus suinai tik po savait?s, tik tuomet, kai gauni s?skait? – fakt?r?, o gyvulys jau b?na gal net suvalgytas, – jau tik retorikai beklaus? ?kinink?.
?kininkei apmaudu, kad supirk?jai, ignoruodami em?s ?kio ministro ?sakymu nustatyt? tvark?, pirkimo-pardavimo sutartyse nurodo tik R3 klas?s skerdenos bazin? kain?, nors privalo nurodyti visas. D?l to ?kininkai, jei skerdena po vertinimo priskiriama emesnei klasei, jau?iasi apgauti.
Kartu ji atkreipia d?mes? ir ? vertinimo kontrolieri? problem?. Kontrolieriai priklauso VMVT vidaus audito tarnybai. Ta?iau j? pavardi? bei telefon? taip pat niekur nerasite. Ikilus neaikumams, reikia kreiptis ? bendr? VMVT audito skyri?, bet taip prarandama daug laiko, po ko sunku b?na besugaudyti galus.
?kinink? mano, jog anaiptol ne kiekvienas sodietis ino, jog skerdykla, sudarydama su gyvulio pardav?ju pirkimo-pardavimo sutart?,privalo pateikti ir visas perkamo gyvulio raumeningumo ir riebumo klasi? ir skerden? svori? kainas, patvirtintas skerdyklos vadovo. Bet ji dar negird?jusi, jog kur nors taip b?t? daroma.
Labai nor?josi iklausyti ir antr?j? pus?. Ta?iau Krekenavos m?sos valdytojas Sigitas Avyius visk? neig?, girdi, moterik? pati neinanti, ko iekanti, nes su ja s?iningai atsiskaityta. ? klausim?, u k? tuomet ?kininkei ? namus buvo atveta 1100 lit?, S.Avyius atsak?, jog d?l ventos ramyb?s. Kod?l tie pinigai vokelyje, n? nebeklaus?me, nes tai – jau nebe m?s? tema.

Lygiavosi ? ES

Rimantas Krasuckis, em?s ir maisto ?kio departamento direktorius, sako, jog iuo atveju tinka klasika tap?s posakis: nor?ta kaip geriau, i?jo kaip visada. Rodos, yra padaryta nemaai, kad apsaugotume gyvuli? augintojus nuo toki? ir panai? atvej?, ta?iau pripa?stame, jog ne viskas veikia taip, kaip nor?t?si. Ir taisykl?s paraytos biurokratine kalba, gal ne kiekvienam suprantamai. ?kininkas, parduodantis savo gyvul?, pirmiausiai tur?t? atkreipti d?mes? ? supirk?j?, isiaikinti, kiek jis yra patikimas. Reik?t? vengti ?vairi? tarpinink? ir neatiduoti nepasverto gyvulio. Ikilus bet kokiam ?tarimui, ?kininkams nereik?t? su tuo taikstytis, mes visada pad?sime rasti ieit?. Po io incidento ?mon?ms nurod?me, jog jos privalo vieai skelbti vis? kategorij? kainas. Po kurio laiko pasii?r?sime, kaip tai vykdoma. R.Krasuckis primena,jog supirkin?ti galvijus ne pagal gyv?j? svor?, bet pagal skerdenas Lietuvoje prad?ta beveik prie deimtmet?, taip, kaip atsiskaitoma yra visoje ES. Tam buvo sukurta ir vieninga klasifikavimo sistema SEUROP (auk?iausia kokybe ymi S, emiausia – P). ios sistemos tikslas – objektyviai apmok?ti u parduotus gyvulius bei prilyginti kainas skirtingose alyse. Deja, ketinimai gra?s, tik Lietuvoje jie kol kas neveikia. U tai kiekvienas ?kininkas privalo b?ti budrus ir, reikalui esant, pats isimuti nugvelbti bandom? sum?.

3 Komentarai

 1. Vida

  2011-02-15 21:43

  ?ia ir yra visa problema, jog n?ra kur sk?stis. Gerai, kad i ?kinink? yra gudri, o kiek kvaileli? maudo- baisu.

 2. reda

  2011-02-16 12:36

  Visa beda, kad musu ukininkai yra labai patiklus, jie kartais ir i svarstykles neziuri. labai daznai supirkejai gyvulius issiveza net nesvertus. Todel jie taip daznai buna apgaunami

 3. redai

  2011-02-16 12:43

  Ne visikai teisi Reda. Juk Prataien? visk? buvo ?teisinusi sutartimis, bet jas ?m?m ir pakeit? supirk?jas. jie nori, tai per ministerijas isimuin?k. Tam ne visi veikatos turi. Daugiau apie tai reik?t? rayti. A?i?.