Partij? kiauiniai

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Daug supuvusi?

Balsavimas pagal partij? s?raus primena kiauini? pakuot?s pirkim?. Kaip inoma, yra ?vairi? dydi? d?u?i? su 6, 10, 30 kiauini?. mon?s api?ri kiauinius, ar tarp j? n?ra suduusi?, ir perka. Ta?iau pirk?jai negali isirinkti i pakuot?s labiausiai patinkan?i? kiauini? ir visus juos, pa?ius geriausius, susid?ti ? vien? d?ut?.

Panaiai yra ir su partij? s?raais. Prie rinkimus mon?ms pasi?lomos tam tikros politik? pakuot?s s?raai.

Vienoje pakuot?je daniausiai b?na keli puik?s kiauiniai, ta?iau netr?ksta ?skilusi?, tu?i? ar net pavinkusi?. Ta?iau juos imesti, kaip ir kiauinius, gana sud?tinga. Ieitis pasirinkti kit? pakuot? arba, kitaip tariant, kit? partij?.

Vis d?lto, kad ir koki? pakuot? bepasirinktum, beveik garantuotai joje bus vienas kitas supuv?lis. Tie supuv?liai labai nusibodo rink?jams, tod?l suprantama, kad jie ieko b?d?, kaip im?tyti partij? pakuot?se si?lomus supuvusius kiauinius.

Nemenka dalis rink?j? nori, kad politiniame turguje kiauinius b?t? galima pirkti ne d?ut?mis, bet vienetais, kaip yra vienmandat?se apygardose. Be to, art?jant rinkimams ? savivald?, vis

garsiau pageidaujama, kad rink?jams b?t? si?lomi ne tik politin?se tupyklose iper?ti kiauiniai, tai yra, kad rinkimuose gal?t? dalyvauti ir visuomenini? organizacij? atstovai ir fiziniai asmenys.

Tokie reikalavimai suk?l? dideles diskusijas. Nors iki rinkim? liko labai nedaug laiko, Seime dar vyksta Savivaldybi? taryb? rinkimo ?statymo svarstymai ir visikai neaiku, kuo visa tai baigsis.

Peilis partijoms

Visuomenini? organizacij? atstovai jau nerimauja ir skelbia nepaprast?j? pad?t?, nes, anot aktyvist?, dabar Seime si?lomas modelis yra naudingas tik partijoms.

,,Nevyriausybines organizacijas ketinama apskritai ibraukti. Bet juk jos vienija pa?ius aktyviausius Lietuvos mones, kurie puosel?ja viesiausias mintis, kurie liko ir neemigruoja i Lietuvos, – teigia Lietuvos kaimo bendruomeni? s?jungos aktyvistai.

Pasak Vilniaus bendruomeni? asociacijos atstovo Edmundo Jakubausko, Konstitucinis teismas paskelb?s, kad turi b?ti sudaryta galimyb? savivaldos rinkimuose dalyvauti nepartiniams,

neatmet?, kad juose gal?t? dalyvauti ir visuomenin?s organizacijos. Bet ios nuostatos, siekiant reglamentuoti nepartini? dalyvavim? rinkimuose, nebeliko.

i?rime ? ?statym? ir matome Seimo nari? nor? visokiais ?manomais b?dais ne?sileisti visuomenini? organizacij?. Kada partij? populiarumas krinta emyn ir si?loma kita rinkim? sistema, ?manoma, kad kai kuriose savivaldyb?se neatsirast? nei vieno partinio s?rao kandidato. Tai yra peilis partijoms, ir jos darys visk?, kad tai ublokuot?, – sak? Kauno bendruomen?s centr? asociacijos pirmininkas Ram?nas Navickas.

Ragina nesibaiminti

Ta?iau Seimo nariai tokioms baim?ms nepritaria. Tarp dr?sinan?i?j? LSDP pirmininkas, socialdemokrat? frakcijos Seime seni?nas Algirdas Butkevi?ius:

,,Esu tikras, kad permainos, kai jos yra gerai apgalvotos, kai joms pasiruota, duoda puiki? rezultat?. Ta?iau iki rinkim? liko tiek nedaug laiko. Ar svarb? ?statym? svarstantys Seimo nariai tikrai susp?s atlikti darb? iki galo, ar neliks klausim?, ar nebus padaryta klaid?? Manau, b?tina pasir?pinti, jog ir partijoms, ir visuomenin?ms organizacijoms, ir fiziniams asmenims b?t? leista dalyvauti rinkimuose ir tur?ti vienodas konkurencines galimybes. Keista gird?ti kai kuri? asmen? nuomon?, kad politin?s partijos nenori konkurencijos, nenori leisti dalyvauti rinkimuose visuomenin?ms organizacijoms, kad blokuoja tai ?teisinti galin?ias ?statym? pataisas. Mielieji, ar ne

per stipri m?s? baim?? Juk baim? ugoia visas geras id?jas, gerus pasi?lymus, gerus veiksmus, kurie leist? priimti tinkamus sprendimus m?s? valstybei, m?s? mon?ms. Reikia tvarkytis be baim?s.

Pasak A.Butkevi?iaus, odis partija iandien i kai kuri? moni? l?p? skamba su neigiama intonacija. Patyr?s politikas teigia, kad tokios tendencijos atspindi klaidingus ?sivaizdavimus, bet ne reali? situacij?.

?velgia cinizm?

Partij? atstovai visuomenininkams danokai prikia, kad jiems stinga patirties.

Ta?iau visuomenininkai tokius teiginius vadina nes?mon?mis.

,,Kaune per pra?jusius savivaldos rinkimus si?l?me tris mones per partinius s?raus, nes kit? galimybi? n?ra. Visi trys puikiausiai darbuojasi jie yra komitet? nariai, – pabr?? R.Navickas.

Bendruomeni? asociacij? nariai piktinasi, jog buvo atmestas si?lymas apygardas skaidyti ? maesnes, vidines, kuriose mon?s rinkt? kandidatus, kuriuos geriau pa?sta, labiau pasitiki. Es? taip tolstama nuo moni?.

,,Siekiama padaryti didiulius monstrus savivaldybes po 40 60 t?kstan?i? moni?. Nors buvo imintingas pasi?lymas skaidyti jas ? maesnius vienetus, – sak? Vilniaus bendruomeni? asociacijos atstovas E. Jakubauskas.

Pasak jo, taip pat n?ra paisoma lygiavos, kai si?loma, kad ir partija, norinti dalyvauti rinkimuose, ir vienas kandidatas tur?s sumok?ti madaug 2100 lit?. Skirtumas tik tas, kad partija gal?s kelti 102 kandidat? s?ra?.

Be to, jeigu du pilie?iai nor?s dalyvauti rinkimuose ? taryb?, jie tur?s kaip koalicija perengti 6 procent? barjer?. Tuo tarpu 102 asmen? s?raas turi perengti tik 4 procent? rib?. Tai jau nebe demokratija, o cinizmas, – sak? E.Jakubauskas.

Kreipsis ? Prezident?

Vilniaus v?ryno bendruomen?s valdybos narys Liudvikas Ragauskis tvirtino, kad rengiant Savivaldybi? taryb? rinkim? ?statymo pakeitimo projekt? neapsieita be paeidim?.

Pati specialioji komisija paeidia statut?, nes Seimas n?ra pri?m?s nutarimo d?l ios komisijos sudarymo sud?ties, taip pat ir pirmininko irinkimo, – vardijo L.Ragauskis.

Pasak jo, Vilniaus v?ryno bendruomen? kartu su Konstitucini? teisi? gynimo agent?ra ketina kreiptis ? prokurat?r? su praymu prad?ti ikiteismin? tyrim? Seimo nariams d?l piktnaudiavimo tarnybine pad?timi.

Jeigu bus priimtas ?statymas, kuriame nebus sudaryta galimyb? kandidatuoti visuomenin?ms organizacijoms, bendruomeni? asociacijos ada kreiptis ? Prezident? su praymu jo nepasirayti.

Pavojingas susiprieinimas

Seimo narys A.Butkevi?ius ragina ne didinti ?tamp?, bet iekoti susitarim?.

,,Atsikratykime tam tikr? simpatij? bei antipatij?. Atsisakykime nuolatin?s partij? kritikos. Partij? kritika tik kenkia su jomis suprieinama visuomen?. Lietuvoje partijos laikomos kaip tam tikras blogis, – nuog?stavo patyr?s politikas.

Prierinkimin? ?tampa ne?prasta tuo, kad kyla ne tarp partij?, bet tarp politik? ir visuomenini? organizacij? atstov?.

Galima sakyti, jau prasid?jo svaidymasis kiauiniais.

Politikos apvalgininkai ioje situacijoje labai pasigenda svaraus mer? odio juk jie partijose yra gana ?takingi ir geriau negu Vilniuje pos?diaujantys politikai ino savivaldos situacij?, moni? nuotaikas ir l?kes?ius.

Ta?iau merai kakod?l pasyviai tyli. O juk dar taip neseniai buvo kalbama, kad demokratij? reikia tobulinti nuo savivaldos, kuri yra ar?iausiai moni?.

Ta?iau, atrodo, kad mon?ms v?l bus pasi?lyta ne daugiau demokratijos, bet dar daugiau partini? kiauini?.

Komentarų nėra