Pasiektas skaitymo i?kio rekordas per vasar? perskaityta 137 220 knyg?

Versija spausdinimui

Nuo birelio 1 iki rugpj??io 31 d. vykusi skaitymo skatinimo akcija i?kyje dalyvauti kviet? ?vairaus amiaus skaitytojus. i? met? akcijos Vasara su knyga ?kis ?kv?pk knyg? magijos!. Akcijos organizatorius diugina kasmet augantis vasaros knyg? i?kio populiarumas. Skaitymo skatinimo akcija Vasara su knyga iemet pasiek? skaitymo rekord?. Lietuvos vieosios bibliotekos ?kv?pti knyg? magijos i? vasar? suviliojo per 30 000 moni? (i j? i?k? ?veik? beveik
22 700 ma? ir dideli? skaitytoj?), buvo perskaityta net 137 220 knyg? kone tre?daliu daugiau negu 2021 m. (105 867). ie puik?s rezultatai rodo, kad vasar? skaito visa Lietuva!
iemet aktyviausiomis skaitymo i?kio bibliotekomis tapo Taurag?s rajono savivaldyb?s Birut?s Baltruaityt?s vieoji biblioteka, aki? rajono savivaldyb?s vieosios bibliotekos Gelgaudikio padalinys ir Klaip?dos miesto savivaldyb?s Imanuelio Kanto vieosios bibliotekos Kalnup?s padalinys.
Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieoji biblioteka ir jos filialai taip pat itin aktyviai prisijung? prie ios nuotaikingos akcijos ir tarp Kauno apskrities bibliotek? tapo vieni i aktyviausi? ios akcijos dalyvi?. Per 3 vasaros m?nesius Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieojoje bibliotekoje ir jos filialuose vasaros akcijoje sudalyvavo 1 125 dalyviai (2021 m. 760, 2020 m. 557, 2019 m. 419), i j? net 950 ?veik? Skaitymo i?k? perskaitydami visas 5 knygas. Diaugiam?s ir didiuojam?s puikiais savo rajono skaitytojais, kurie pri?m? i?k? ir per vasar? perskait? net
5 475 knygas (2021 m. 3 595, 2020 m. 2 708, 2019 m. 2 209). Aktyviausi iose varytuv?se buvo Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos ir Ariogalos, Betygalos, Vidukl?s, Girkalnio, Gruzdik?s, Nemak?i?, Sujaini?, Milaai?i?, Kalnuj? ir Kaulaki? filial? skaitytojai.
Populiariausi? knyg? deimtukas
Geriausi? skaitymo i?kio dalyvi? ?vertint? knyg? topo vir?n?je atsid?r? Anna Milbourne knyga Sniegynai, o populiarumu nepralenkiamas tapo Antuano de Sent Egziuperi Maasis princas.
Vasaros su knyga perskaityt? k?rini? TOP 10:
Antuano de Sent Egziuperi Maasis princas,
Jacko Londono Baltoji Iltis,
Delios Owens Ten, kur gieda v?iai,
Noros Ikstenos Motinos pienas,
Kristinos Sabaliauskait?s Petro imperator?,
Anos Frank dienoratis,
Justino Marcinkevi?iaus Gryb? karas,
Nicholo Evanso Arkli? ukalb?tojas,
Vyt?s Nemun?lio Mekiukas Rudnosiukas,
Jono Bili?no Kliudiau.
Dovanos i?kio laim?tojams
Pagrindin? projekto r?m?ja imani?j? technologij? bendrov? Xiaomi apdovanojo burt? keliu irinktus laim?tojus. Pagrindin? dovana planetinis kompiuteris su belaid?mis ausin?mis atiteko Neringai altei i Panev?io apskrities Gabriel?s Petkevi?ait?s-Bit?s vieosios bibliotekos. Dar 46 laimingiesiems idalinti mobilieji telefonai, belaid?s ausin?s, imaniosios apyrank?s, neiojamieji nuotrauk? spausdintuvai, kuprin?s. Ypa? diugu, kad Mi Smart Band 6 NFC Xiaomi imani?j? apyrank? laim?jo Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos Betygalos filialo skaitytojas Evaldas Lukoevi?ius!
Nelaim?jusieji pagrindini? priz? taip pat neliks be priz? kiekvienas i?k? ?veik?s dalyvis gaus akcijos atminimo dovan?l? spalving? magnetin? knyg? skirtuk?, kur? gal?s atsiimti registracijos metu pasirinktoje bibliotekoje jau rugs?jo pabaigoje.
Vasara su knyga septintus metus apskri?i? ir savivaldybi? vie?j? bibliotek?, mokykl? bibliotek?, Lietuvos akl?j? bibliotekos su Lietuvos Respublikos kult?ros ministerija organizuojama skaitymo skatinimo akcija. Siekiant ?traukti daugiau visuomen?s grupi?, speciali?j? skaitymo poreiki? turintiems mon?ms suteikta prieiga naudotis virtualios bibliotekos ELVIS garsini? knyg? fondu.
Pagrindinis informacinis partneris LRT, pagrindinis akcijos r?m?jas Xiaomi.
Akcijos draugai: Lietuvos nacionalin? Martyno Mavydo biblioteka, IBBY, leidyklos Alma Littera, Nieko rimto, Vaga, Lietuvos raytoj? s?jungos leidykla, Aukso uvys, Debes? ganyklos, Audioteka.lt, garsini? knyg? biblioteka Elvis, Urt?s tekstil?, peteliki? namai Dom Bow Ties, Denim Diaries, Muilo virtuv?, Biblioteka visiems, vieskime vaikus, Verocafe, kurjeri? tarnyba Samus, Paym?tas.lt.
D?kojame visiems Vasara su knyga dalyviams u nuostabi? ?sp?di? ir perskaityt? knyg? kupin? vasar?! Linkime ir toliau m?gautis skaitymo malonumais!
Raseini? Marcelijaus Martinai?io
vieosios bibliotekos informacija

Komentarų nėra