Pasiklyd? ol?je

Versija spausdinimui

ar?nas BARKAUSKAS

Karv? naudingesn?

Narkomano svajon? pilnas laukas ol?s. Daugiau jam tarsi nieko nereikia. Panaiai, matyt, svajoja ir karv?s. Ta?iau pasiganiusios ol?je jos duoda sveikatai labai naudingo pieno, o ol?je besiganantis narkomanas sau ir kitiems suteikia tik problem?, ir i esm?s yra saviudis.
Jei narkoman? toliau lyginsime su karve, pasteb?sime dar vien? ?dom? ir reikming? skirtum?: karv? yra meliama, o narkomanas melia kitus ypa? savo artim?j? pinigines, nes jo paties pinigin? yra imelta iki paskutinio cento. Atrodo, koks beprotis nor?t? tapti narkomanu. Ta?iau situacija labai ?domi: ties tuo slenks?iu, kur gr?smingomis raid?mis parayta KVAIAL? LI?NAS, nekantriai tryp?ioja minios moni?, tarsi nor?dami kuo grei?iau t? baisi?j? rib? perengti.
Deja, yra labai ryki? pavyzdi?, tarsi sakan?i?, kad tokios ribos perengimas gresia visikai ne nelaim?mis, bet gali atneti netgi s?km?. Tokio absurdiko teiginio pavyzd? iliustruoja neseniai mirusios pasaulinio garso atlik?jos Amy Winehause gyvenimas.
Jau senokai niekam nebuvo paslaptis, kad talentinga daininink? nebeino, kas yra saikas vartojant svaigalus. Tai mat?si ir kai kuriose iplatintose nuotraukose. Pai?r?jus ? jas akivaizdu, kad garsioji atlik?ja kartais tiek prisivaiindavo, prisiuostydavo ar prisir?kydavo, kad visikai nebesiorientuodavo aplinkoje. Ta?iau toks ne?tik?tinai svaigus gyvenimo b?das regis tik pad?jo: kaip inoma, ji yra gavusi net penkis Grammy apdovanojimus, be to, buvo nominuota kaip geriausia Didiosios Britanijos atlik?ja, nekalbant jau apie pasaulin? lov?.

Potraukis ? savigriov?

Kalb?dami apie pra?tingus A. Winehause polinkius visikain enorime (ir neturime teis?s) smerkti Anapilin i?jusio mogaus, tiesiog bandome suvokti potraukio ? savigriov? fenomen?.
Kod?l net rykios, talentingos asmenyb?s pasiduoda kvaialams? Ar ?manoma ?vairaus pob?dio narkotikams atsispirti, pavyzdiui, visikai eiliniam jaunuoliui, kuris neturi darbo ir neino, kas yra gyvenimo tikslas.
Prie kur? laik? spauda citavo Beverli Hilso reabilitacijos klinikos vadovo pasakojim?, kaip vienas jo pacientas roko muzikantas sak?: Kai esu pasikrov?s arba ko nors paveiktas, mon?ms tampu i tikr?j? ?domus. O kai esu blaivus, niekas manimi nesidomi.
Jau seniai ne paslaptis, kad narkotik? li?ne iki aus? pl?duriuoja ne tik dalis garsi? muzikant? ir atlik?j?, bet ir Holivudas. Vis daugiau Holivudo vaigdi? vartoja narkotikus, o kokainas tapo ?prasta vakar?li? dalimi.
Kaip inoma, pernai Las Vegase turinti kvaial? buvo sulaikyta viebu?i? tinklo paveld?toja ir vakar?li? li?t? Paris Hilton. Garsus aktorius Charlie Sheenas saus? pakliuvo ? ligonin? po vakar?lio, kuriame buvo porno vaigdi? ir narkotik?. Belinda Carlise neseniai ileistuose memuaruose atviravo apie kov? su tris deimtme?ius trukusia priklausomybe nuo kokaino.JAV aktor? Lindsay Lohan reabilitacijos klinikoje praleido atuonis m?nesius per pastaruosius ketverius metus, bet taip ir nesugeb?jo ibristi i li?no. Be to, nustojo galioti jos Kino aktori? gildijos draudimas, moteris nebeturi pinig? susimok?ti u psichiatrijos kursus. Pra?jusi? savait? teis?jas pareik?, kad grupini? usi?mim? jai nepakanka reikia efektyvesnio ir brangesnio asmeninio gydymo.
Ties? sakant, k? tik min?tos naujienos vargu ar k? nors labai stebina. Narkotikai vaigdes perblokia nuolat ir taip vyksta jau ne vien? deimtmet?: parbloktas buvo vienas The Rolling Stones ?k?r?j? Brajanas Jonesas, bliuzroko karaliene tituluojama Janis Joplin, vienas ymiausi? elektrin?s gitaros virtuoz? Jimi Hendrixas, grup?s The Doors lyderis Jimas Morrisonas, grup?s Nirvana vokalistas Kurtas Cobainas ir kiti.

R?ko ir m?gaujasi

Panaios mados ateina ir ? Lietuv?. Narkotikus Lietuvoje smagiai vartoja ne tik degraduojantys asmenys, bet ir solidias socialines pozicijas uiman?ios personos.
tai k? 2006 metais apie savo pom?g? ra? viena moteris:
Man 24 metai. Kasdien r?kau marihuan? jau daugiau nei pus? met?. Jau?iuosi fizikai labai gerai, iek tiek nukrito svoris, bet jau?iuosi itin energinga. Miegu puikiai. Seniau tur?jau problem? su alkoholiu, dabar jo visikai negeriu ir vien pai?r?jus ima pykinti. Kasdien einu ? darb? inomoje Vilniaus firmoje, j? atlieku labai gerai, nes
man pak?l? atlyginim? ir niekada nesulaukiau joki? priekait?. Darbe mane labai vertina. Darbas intelektualinis, sunkus, reikalaujantis geros atminties ir susikaupimo. Darbo metu ner?kau. Vairuoju kasdien automobil?, problemos tik su grei?iu. D?mesys labai atrus. Mokausi magistrat?roje universitete auk?iausiais balais. Raau mokslin? darb?. Anks?iau buvo pablog?jus atmintis, dabar kaip tik sustipr?jo. M?stymas labai aikus. Mano draugai, kurie irgi r?ko kanapes, yra puik?s mon?s. Daugelis – menininkai. Klausimas: Kod?l r?kyti ol? yra draudiama?
A niekam visuomen?je nekenkiu. Moku mokes?ius. Ilaikau 2 mones (savo vaik? ir aukl?). Esu pareiginga ir darbti. Komunikabili. Raau. Viskam atrandu laiko. Darau internetin? projekt?. Netgi t?vams padedu. ol?s neperku, platintoj? neremiu. Gaunu jos kitaip. Manau, visuomenei esu daug naudingesn? u alkoholikus ir iaip bedarbius.

Priklausomyb? chemin?

Pasak inomo psichologo Olego Lapino, bet kuri priklausomyb?, netgi meil?je, turi chemin? pagrind?: ? morfij? panai? mediag? isiskyrimas smegenyse ima priklausyti nuo iorinio altinio (aistros objekto kavos, okolado, alkoholio, opiumo, sekso ir pan).
Psichologas svarsto: Kada organizmas gamina ias mediagas? Kai mums ateina esmin?s b?senos: t. y., kai mes jau?iame vidin? ramyb?, pilnatv?, vientisum?, ry? su visais, meil?. O ar galime mes tai jausti nuolatos? Ne. Gyvenimas pagal apib?dinim? pilnas visoki? trik-dan?i? veiksni?: skausmo, vienatv?s, mirties baim?s. Reikia papildom? priemoni? sugr?ti ? tas pirmaprades esmines b?senas. Tai maldos, meditacijos, d?mesio nukreipimas ? vid?, tranzas ir t. t.
Lietuviai visuomet gyvendavo gana sunkiai, dirbdavo, kovodavo ir anksti numirdavo. Tod?l organizmui nereik?davo bijoti ? morfij? panai? mediag? j? isiskyrimas
gana retas, ir b?senos ios nedanos. Kadangi iaip, pagal organizmo logik?, pasaulis yra pakankamai bjaurus ir nereikia bijoti malonum? pertekliaus.
Pats organizmas ruoiasi nemalonumams, nebijo malonum? ir nuo j? pertekliaus nesisaugo.
I ties?, jeigu ig?rus degtin?s, par?kius ol?s ar susileidus heroino skiriasi mediagos, kurias organizmas ir taip gamina, tai kokie ansai, kad bus suvokta kakokia riba? Juk organizmas nenumat?,kad jam reik?s budriai saugotis nuo savo paties mediag?? Nenumat?. Na ne, pasakysite j?s, numat?. Juk yra toks jausmas stop – daugiau negaliu. Yra v?mimo refleksas, kai pergeri. Yra abstinencijos sindromas su mintimi pats kaltas. Yra tiesiog intuityvus nenoriu.
Visa tai tiesa, ta?iau reikia b?ti jautriam sau pa?iam, kad pajustumei ? nenoriu. Reikia priklausyti ne nuo iorini? veiksni?, bet nuo savo nor?. Reikia b?ti imintingai
budriu ir d?mesingu sau pa?iam. Kuris i m?s? gali tuo pasigirti? S?kmingas mogus, m?s? supratimu, yra toks, kuris gerai udirba, vairuoja nauj? main?, yra komunikabilus, pareigingas, prii?rintis savo k?n? Ir tai toks mogus prie viso kito leidia sau r?kyti marihuan?. Juk jis nedegradav?s, nepl?o praeivi? ir neserga be savo doz?s Tiesiog kakoks optimalus pilietis. Visas s?raas plius?. ame s?rae n?ra vieno punkto: ar s?kmingas mogus yra jautrus sau pa?iam? Ar jis daro tai, ko i tikr?j? nori? Ar tai n?ra b?tina?
Mano baisiu ?tarimu, jei mogus aprao save kaip dorybi? rinkin?, jis n?ra visikai laisvas. Juk jis tarnauja savo ?vaizdiui, sav?s paties idealui, kuris i esm?s yra vidin?s harmonijos kopija. Tai grai, patraukianti kitus harmoningumo kopija. I esm?s bet kuris mogus gali b?ti i tikr?j? harmoningas. Jis gali jausti vidin? ramyb?, pilnatv?, vientisum?, ry? su visais ir gali myl?ti.

Bandymas sl?ptis nuo negand?

inomo psichologo mintys ?domios, gana netik?tos, bet vargu ar labai ?tikinan?ios.
Buvusi narkoman? Alio, Raseini? urnalistui pagrindines narkomanijos prieastis apib?dino gana paprastais odiais.
Merginos teigimu, narkotikus mon?s vartoja arba i pertekliaus ir fantazijos tr?kumo, arba i didelio skausmo.
Vakaruose narkotik? vartojimas buvo masinis reikinys tarp hipi?. Tuo metu tarp hipi? ir jiems prijau?ian?io jaunimo labai ipopuliar?jo vadinamasis letalinis gyvenimo b?das, kurio viena i pagrindini? ypatybi? sav?s naikinimas, sav?s neigimas. M?giamiausias ano meto ?kis GYVENK GREITAI, MIRK JAUNAS!
Gal perspektyv? ?sitvirtinti gyvenime nematantys lietuviai Valstybinio psichikos sveikatos centro pateiktais duomenimis, 2011 m. sausio 1 d. asmens sveikatos priei?ros ?staigose d?l psichikos ir elgesio sutrikim? vartojant narkotines ir psichotropines mediagas i viso registruoti 6056 asmenys (2009 m. 5954), i j? vaik? i viso registruota: 2010 m. 9, 2009 m. 11, 2008 m. 15, 2007 m. 11, 2006 m. 19.
2010 m. asmens sveikatos priei?ros ?staigose pirm? kart? d?l psichikos ir elgesio sutrikim?, vartojant narkotines ar psichotropines mediagas, ? sveikatos priei?ros
?staigas kreip?si ir buvo registruoti 328 asmenys (2009 m. 345, 2008 m. 272, 2007 m. 318). I j? vaik? i viso registruota: 2010 m. 5, 2009 m. 6, 2008 m. 10, 2007 m. 6, 2006 m. 12. 2010 m. sergamumas narkomanija sudar? 10 atvej?. 100 t?kst. gyventoj? (2009 m. 10,3 atvejus 100 t?kst. gyventoj?).
Vilniaus priklausomyb?s lig? centro pateiktais duomenimis, 2010 met? sausio 1 d. Lietuvoje pakaitinio gydymo programose metadonu ir buprenorfinu dalyvavo 562 asmenys (2009 met? sausio 1 d. – 512 asmen?). Per 2009 metus pakaitinis gydymas buvo taikytas 815 asmen?, per 2008 metus – 872 asmenims.

Tiek?jai Kaune

Alio, Raseini? kraptotyrininko duomenimis, r?kymui tinkam? kanapi? auginimas Lietuvoje nuosekliai plinta. Kai kurie darininkai kanapes savo poreikiams iltnamiuose augina tarsi kokius pomidorus ar ridik?lius.
Ta?iau tai gana nauja darininkyst?s sritis, tod?l, matyt, nat?ralu, kad ja daniausiai usiimin?ja jaunimas. Tradicin?s darininkyst?s atstovai tokiai veiklai nepritaria ir yra link? naikinti kanapi? lysves. Apie tok? atvej? Alio, Raseini? kraptotyrininkui pasakojo vienos sodybos eimininkas.
Jo kaimynas, kuris nuo seno augino tik agurkus ir pomidorus, nuoaliame daro krate pamat? jam nematytus augalus. Paaik?jo, jog tai slaptas s?naus daras, kuriame auginamos kanap?s. Taip t?vas netik?tai atskleid?, kod?l jo s?nus pastaruoju metu buvo tap?s labai ?tartinas. T?vas nedelsdamas sunaikino kanapi? lysves ir, teigiama, kad tai pad?jo igelb?ti ? ol? ?junkus? s?nel?.
Neoficialiuose pokalbiuose kartais svarstoma tema: koks regionas Lietuvoje yra pagrindinis kanapi? tiek?jas. Atrodo, jog tai yra Vilnius ir Kaunas. iuose miestuose nesunkiai galima nusipirkti ?vairiausi? kvaial?. Ir tai suprantama: labiausiai pasiklyd? ol?je yra ne kaimai, bet miestai. Provincijos turtas tikra ol?, kuri, a?i? Dievui, tampa ne kvaialais, bet pienu ir tradiciniais paarais, kuriais pasikrauna karv?s, o ne narkomanai.

Komentarų nėra