Paskutinis vasaros ketvirtadienis

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

Rugpj??io 27 dien?, paskutin?j? ios vasaros ketvirtadien?, Raseini? rajono savivaldyb?s didiojoje sal?je v?l susirinko graus b?rys dar vasarikomis nuotaikomis gyvenan?i? Tarybos nari?. Prasid?jo 6-ojo aukimo tarybos 38-asis pos?dis. Meras Petras Vebavi?ius, prie patvirtindamas darbotvark?, supaindino su kai kuriais gautais dokumentais. Vienas j? tai LR Vyriausios rinkim? komisijos sprendimas, kuriuo patenkinamas Raseini? rajono savivaldyb?s Tarybos nario Valdemaro Jaciko ratikas praymas atsistatydinti. Meras pad?kojo V.Jacikui u produktyv?, intensyv? ir garbing? darb? Savivaldyb?s taryboje ir ireik? vilt?, jog kitos kadencijos tarybos pasipuo Valdemaro Jaciko dalyvavimu. Atsistatydinusiam nariui ?teikta dovan?l? ir puokt? raudon? roi?. Valdemaras Jacikas i trib?nos pasak? atsisveikinimo kalb?, jis pad?kojo visiems Biudeto ir socialinio ekonominio vystymo komiteto bei Tarybos nariams, savivaldyb?s kolektyvui, ?staig? vadovams, dirbusiems drauge. Gal ne visad buvau toks, kok? nor?jote mane matyti, bet visada dr?siai ir tvirtai reikiau savo nuomon?. Tikiuosi, kad likusius pusantr? met? Taryba isivers be man?s, nes ? mano viet? ateina visiems gerai inomas ir mylimas Darius Ulickas. Linkiu Tarybos nariam dirbti taip, kad pasibaigus kadencijai neb?t? g?da u savo priimtus sprendimus, baig? savo kalb? V.Jacikas. Nesp?jo Valdemaro Jaciko n? p?dos atauti, o meras jau skait? kit? Vyriausios rinkim? komisijos sprendim?, kuriuo patvirtinama, jog atsistatydinusio Tarybos nario viet? nuo iol uims buv?s Savivaldyb?s administracijos direktorius, Naujosios s?jungos Raseini? skyriaus pirmininkas Darius Ulickas. Nauj?j? nar? Taryba pasveikino audringais plojimais ir g?l?mis, jam ?teiktas Tarybos nario paym?jimas. . Nebuvo pamirti ir rugpj??io m?nes? gimtadienius vent? Tarybos nariai, tai Gediminas Kazys Galubauskas, kuris iame pos?dyje, deja, nedalyvavo, ir Antanas Kil?auskas jam ?teiktos g?l?s. Pos?dio darbotvark? buvo papildyta keliais neatid?liotinais klausimais ir patvirtinta.

Pirmojo sprendimo projekto D?l Raseini? rajono savivaldybei priklausan?i? keli?, gatvi?, aligatvi? ir j? apvietimo tinklo inventorizacijos, modernizavimo ir pl?tros plano patvirtinimo prane?ja Strateginio planavimo, investicij?, projektavimo ir projekt? valdymo skyriaus ved?jos pavaduotoja Loreta Sirvidien? pakviet? parengt? plan? pristatyti UAB Tilt? ekspert? centras projekt? vadov? Arimant? Ra?kausk?. Tarybos nariams is sprendimo projektas suk?l? klausim?. Tarybos narys Liudas Kavaliauskas dom?josi, kokiais kriterijais vadovaujantis buvo pasirinktos tam tikros seni?nijos, o kitos ne?trauktos. A.Ra?kauskas teig?, jog buvo atsivelgta ? realias l?as, tod?l kai kurie darbai atid?ti v?lesniam laikui. Tarybos nario Vaido Kuzmarskio nuomone, n?ra inoma, koks bus finansavimas po keli? met?, tod?l ? sprendimo projekt? reik?t? ?traukti visas seni?nijas. Jis teig?, jog iuo klausimu nepakankamai diskutuota bendruomen?se ir seni?nijose, tod?l ? sprendimo projekt? reik?t? papildyti. Prane?ja Loreta Sirvidien? informavo, kad paskelbus ? sprendimo projekt?, buvo sulaukta pastab? i komitet? ir kaimo bendruomeni?. Tod?l ji si?l? papildomai ?traukti dar kelias Slabados, Gabi?, Berteki? gyvenvie?i? gatves. Be to, pasteb?ta netikslum? raant gatvi? bei kaimo vietovi? pavadinimus, tod?l reik?t? ias klaidas itaisyti. Tarybos narys Linas Dargevi?ius pasi?l? neskub?ti priimti sprendimo projekt?, o dar padiskutuoti iuo klausimu, atlikti pataisymus ir svarstyti j? kitame Tarybos pos?dyje. Savo nuomon? isak? naujoje k?d?je jau sp?j?s apsiprasti Tarybos narys Darius Ulickas. Jis pamin?jo, kad io plano reng?jai buvo ?pareigoti pateikti projekt? iki rugs?jo 1 dienos. Jie ? darb? atliko, ta?iau iki rugs?jo 10 dienos reikia laukti papildom? pasi?lym?. Kitame Tarybos pos?dyje projektas turi b?ti pateiktas su pataisymais bei papildymais. Tarybos nariai vienbalsiai nutar? ? sprendimo projekt? atid?ti kitam pos?diui.

Diskusij? suk?l? sprendimo projektas D?l Raseini? rajono Ariogalos gimnazijos nuostat? patvirtinimo, kur? pristat? ios gimnazijos direktorius Arvydas Stankus, ir sprendimo projektas D?l Raseini? Kalno vidurin?s mokyklos nuostat? patvirtinimo, kur? pristat? mokyklos direktorius Gediminas Dirys. Kadangi vietimo ir mokslo ministerija aktyviai vykdo popierizmo mainimo program?, tod?l buvo paruoti nauji reikalavimai nuostatams. Ministerija pagal tuos reikalavimus pareng? nuostatus vis? ugdymo ?staig? tipams. Min?t?j? mokykl? direktoriai b?tent ir pristat? toki? tipini? nuostat? variantus. Ta?iau Tarybos nariai neskub?jo j? patvirtinti, o pateik? sav? si?lym? ir pastab?. Tarybos narys Antanas Vizbaras pasteb?jo, kad nuostatus tur?t? vieningai rengti vis? mokykl? direktoriai, kad redakcijos netur?t? b?ti skirtingos. Tarybos narys primin?, jog esama Tarybos sprendimo, pagal kur? mokyklos direktorius utikrina ir asmenikai yra atsakingas u patriotin? tautin? moksleivi? aukl?jim?. A.Vizbaras si?l? to nepamirti ir papildyti nuostatus, ?traukiant patriotin? – tautin? aukl?jim?. Beje, auk?iausia mokyklos savivaldos institucija yra taryba, kurios nari? kadencij?, A.Vizbaro nuomone, tur?t? nustatyti ne ugdymo ?staigos vadovas, o steig?jas. Tarybos narys pasi?l?, kad kadencija tur?t? trukti dvejus metus. A.Vizbaro si?lymams pritar? ir Tarybos narys Linas Dargevi?ius. Jo manymu, mokyklos tarybos nario kadencija tur?t? b?ti ?rayta nuostatuose, ta?iau L.Dargevi?ius pasi?l? ne dvejus, o vienerius kadencijos metus.

Nors Tarybos nariai balsuodami iek tiek susipainiojo tarp pirmini? variant? ir pateikt? papildym?, ta?iau naujieji nuostatai buvo patvirtinti bals? dauguma su pataisomis: ?trauktas pilietinis patriotinis ugdymas ir nustatyta vieneri? met? darbo mokyklos taryboje kadencija. Sprendimo projekt? D?l Raseini? emai?io gimnazijos pavadinimo pakeitimo pristat? Tarybos narys Antanas Vizbaras. Sprendimo projektas paruotas Raseini? buvusio gimnazisto Jono emai?io 100-?j? gimimo metini? proga, Lietuvos laisv?s s?j?dio deklaracijos 60-?j? metini? proga, Lietuvos vardo pamin?jimo 1000-me?io proga. is klausimas svarstytas Raseini? emai?io gimnazijos tarybos, jam pritarta. Si?loma ?aminti Lietuvos laisv?s kov? didiavyr?, kratiet?, buvus? Raseini? gimnazijos gimnazist? Jon? emait?, o Raseini? emai?io gimnazij? nuo 2009m. rugs?jo 1d. pervadinant Prezidento Jono emai?io gimnazija. Prane?jas Antanas Vizbaras perskait? rugpj??io 25d. i LR Seimo gaut? rat?: Raseini? rajono savivaldyb?s ketinimas pavadinti gimnazij? Prezidento Jono emai?io vardu yra visokeriopai sveikintinas, jis atsiliepia ? Lietuvos Respublikos Seime 2009. kovo 12d priimt? deklaracij? d?l Jono emai?io pripainimo Lietuvos Valstyb?s vadovu ir siekia skleisti ir diegti visuomenei, o ypa? besimokan?iam jaunimui, tuos herojikos patriotin?s doryb?s pavyzdius, kuriais gr?stas nepriklausomos Lietuvos Respublikos valstybingumas ir kuriuos Prezidentas Jonas emaitis ?k?nija ir simbolizuoja. Antanas Vizbaras akcentavo, kad toks gimnazijos pavadinimas neprietarauja Valstybin?s lietuvi? kalbos komisijos nustatytiems mokykl? vard? sudarymo b?dams. Prezidentas Jonas emaitis n?ra taip pla?iai inomas, tod?l praleidus mokyklos pavadinime jo, kaip prezidento, titul?, pavadinimas neatliks savo vie?iamosios ir aukl?jamosios funkcijos. VLKK nustatyta tvarka yra stilistinio bei rekomendacinio pob?dio, tod?l jokios kalbos klaidos, pavadinus gimnazij? Prezidento Jono emai?io vardu, ne?vyks. Baig?s savo kalb?, Antanas Vizbaras ragino visus vieningai balsuoti. Ta?iau keletas Tarybos nari? isak? savo abejones iuo klausimu. Tarybos nario Liudo Kavaliausko nuomone, inant dabartin? ekonomin? situacij?, ? klausim? reik?t? atid?ti metams ar dviems, nes tai kainuos nemenkus pinigus. Jis pripaino, jog tai grai iniciatyva, ta?iau dabar i darbo atleidin?jami mokytojai, mainamas etat? skai?ius, o pinigus ruoiamasi imesti mokyklos pervadinimui. Tarybos narys Dainius adauskis paprietaravo L.Kavaliaskui, pavadindamas iam reikalui numatytus ileisti pinigus lau j?roje, lyginant su kitomis savivaldyb?s ilaidomis.

Tarybos narys K?stutis Skamarakas suabejojo, ar Jonas ematis mok?si ne Kalno vidurin?je mokykloje. Ta?iau i vis? paali? pasigirdo balsai, kad Jonas emaitis mok?si Raseini? gimnazijoje, o kur anuomet ji buvo ?sik?rusi, niekas pla?iau nepakomentavo. Tarybos nar? Ona Babonien? tvirtino, jog tokio prezidento, kaip Jonas emaitis, n?ra ?teisinto. (Gal Tarybos nar? nebuvo susipainusi su 2009m. kovo 12d. LR Seime priimta deklaracija?) Meras si?l? baigti diskusijas ir prad?ti balsavim?. Septyniolikai Tarybos nari? balsavus u, eiems susilaikius, sprendimo projektui buvo pritarta – nuo iol Raseini? gimnazija vadinsis garbingu Prezidento Jono emai?io vardu. Gin?? suk?l? sprendimo projektas D?l ilumos tiekimo organizavimo Raseini? rajono ugdymo ?staigose, kur? pristat? Ekonomikos, ?kio ir turto valdymo skyriaus ved?jas Robertas Pareigis. iuo sprendimo projektu ketinama pavesti UAB Raseini? ilumos tinklai organizuoti ilumos tiekim? Raseini? rajono ugdymo ?staigose. Tarybos narys K?stutis Skamarkas ?ia ?velg? nevarius reikalus, susijusius su kuro kainomis. Jis pa-sidom?jo, ar rajono ugdymo ?staigos yra prijungtos prie centralizuoto ilumos tiekimo. Meras P.Vebavi?ius ? ? klausim? atsak? neigiamai ir pakomentavo situacij?: pagal vietos savivaldos ir ilumos tiekimo ?statym? mokykla negali b?ti ilumos tiek?ju. Anot mero, iuo metu Vidukl?s, Girkalnio, iluvos ir dar kelios mokyklos tiekia ilum? kai kuriems greta esantiems pastatams, o tai prietarauja ?statymui. D?l to ir b?tina priimti ? sprendim?. Tarybos narys Liudas Kavaliauskas si?l? atid?ti io klausimo svarstym?. Jis pageidavo, kad Tarybos nariams b?t? paaikinta, kokia pernai buvo vidutin? vieno kvadratinio metro apildymo kaina skirtingose mokyklose, ir kokia ji bus ilumos tiekim? per?mus UAB Raseini? ilumos tinklai. UAB Raseini? ilumos tinklai direktorius Stanislovas Bartkus teig?, kad kuro kaina tikrai bus maesn?. Panaudojant Raseini? Kalno vidurin?s mokyklos katilin?, be papildom? investicij? ilumos energija bus apr?pintas darelis Liepait?. S?naud? poi?riu tai pats optimaliausias sprendimas, leisiantis sutaupyti apie 30-50 t?ks. lit? per metus. Centralizavus Vidukl?s darel?, ekonominis efektas vien d?l darbo umokes?io sutaupymo b?t? apie 15-20 t?ks. lit?. Pasak S.Bartkaus, tai racional?s, ekonomika pagr?sti sprendimai. O kuro kain? labai lengva patikrinti, nes tai viei, skelbtini duomenys. Nepaisant urmulio ir kai kuri? Tarybos nari? nepasitenkinimo, sprendimo projektui buvo pritarta: septyniolika balsavo u, ei susilaik?. Daugeliui sprendimo projekt? buvo pritarta nesileidiant ? dideles diskusijas, kai kurie i j? nebuvo pilnai paruoti ir teko juos atid?ti kitam pos?diui. Bet juk n?ra ko steb?tis: visi pos?dio metu svarstyti sprendim? projektai buvo rengiami, mero odiais tariant, pa?iame vasaros atostog? ?kartyje….

Komentarų nėra