Paov? ?kininko un?

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com

Vilkunis Bilis jau antra savait? gyvena su kulka galvoje. Neabejojama, kad pamik?s sodyb? saugojantis keturkojis paautas mediokl?s metu, ta?iau mediotojai tikina ne?sivaizduojantys, kaip tai gal?jo atsitikti.

Sugr?o tik vienas

Bilio eimininkas ?kininkas Andrius Ruzgas savaitra?iui Alio, Raseiniai pasakojo, kad incidentas ?vyko madaug apie 11 valand?.

Netoli m?s? sodybos danai renkasi mediotojai. unys visada nub?gdavo pas juos. Ta?iau t? savaitgal? viskas klost?si kitaip. Pasigirdo keli ?viai. Po kurio laiko ? kiem? sugr?o tik Dekis. Bilio niekur nesimat?. Madaug u poros valand? jis gr?o visas kruvinas. I karto nuvaiavau pas mediotojus, bet jie man aikino, kad nieko neino, sak? A. Ruzgas.

Sueistas uo buvo nusilp?s ir isigand?s. Jo b?kl? pastebimai pablog?jo. Nuog?staudamas d?l keturkojo gyvyb?s, A. Ruzgas j? nuve? ? Kaune esan?i? aliakalnio veterinarijos klinik?. Bilio ligos istorijoje raoma, jog prie kair?s ausies pagrindo nustatyta 2 centimetr? aizda, taip pat aizda nosies centre, deiniojo virutinio andikaulio autin? aizda, nuskeltas kr?minis dantis.

Atlikus rentgeno nuotrauk?, aptikta galvoje ?strigusi kulka. Baimindamiesi, kad neb?t? paeista uns nerv? sistema, medikai patar? atsisakyti kulkos paalinimo operacijos.

iuo metu Bilis atrodo sveikas, valus ir, nepaisant patirto ipuolio, labai draugikas: uo kelis kilometrus laukais lyd?jo i sodybos ivaiuojant? savaitra?io Alio, Raseiniai automobil?. Ta?iau eimininkas usimin?, kad uns elgesys yra pasikeit?s. Pavyzdiui, jis labai danai purto sueist? galv?.

Mediotojai sutrik?

Betygalos seni?nijoje esanti nuoali A. Ruzgo sodyba ir nedideli ?kiniai pastatai isid?st? madaug u keli? imt? metr? nuo miko. Nukent?jusio uns eimininko duomenimis, savaitgal? netoliese mediojo vietinio mediotoj? b?relio Pagojukas nariai. Savaitra?iui Alio, Raseiniai to neneig? ir b?relio vadovas Virginijus ablauskas, ta?iau jis tvirtino, jog remiantis ia aplinkybe n?ra jokio pagrindo teigti, kad vilkunis Bilis nukent?jo b?tent nuo io b?relio nari?.

iose apylink?se medioja ir Kauno b?reli? mediotojai. T? dien? A. Ruzgo un? a nema?iau ir net ne?sivaizduoju, kaip vienas i j? gal?jo nukent?ti. Apylink?se nuolat gird?josi ?viai. Tai gal?jo b?ti ir kaunie?i? klub? Lukn?, Verden?, Pauvys ?viai. Tie unys labai toli nub?gdavo. Gal ?vyko koks nesusipratimas? ?manomos ?vairios aplinkyb?s. Deja, dabar apie tai galima tik sp?lioti, svarst? V. ablauskas.

?kininko abejon?s

Sueisto uns eimininko A. Ruzgo pasiteiravome, kod?l d?l io ?vykio ? redakcij? kreip?si tik po savait?s.

Man kyla ?tarim?, kad incidentas gali b?ti tiesiog uglaistytas. Nieko konkre?iai dabar negaliu kaltinti, tik inau, kad V. ablauskas anks?iau u?m? auktas pareigas teis?saugoje. Kai po uns sueidimo i karto kreipiausi ? policij?, man pasak?, kad viskas ufiksuota ir kad keturi? dien? laikotarpiu su manimi susisieks ?galiotinis. Jau pra?jo gerokai daugiau dien?, ta?iau mano parodym? iki iol niekam neprireik?. Suprantama, jog tai kelia ?tarim?. Nor?damas, kad viskas b?t? skaidru, kreipiausi ? redakcij?, paaikino A. Ruzgas.

Paklaustas, ar nesiima koki? nors iniciatyv?, kad incidentas b?t? nutildytas, V. ablauskas savaitra?iui Alio, Raseiniai tvirtino: Joki? bandym? daryti poveik? n?ra ir negali b?ti. Kiek inau, policija tyrim? atlieka, sak? V. ablauskas.

Teig? persp?j?

V. ablausko teigimu, A. Ruzgo unis mediotojai gerai pa?sta, nes vyrams susirinkus jie nuolat atb?gdavo ? pamik?.

Nelabai gerai, kad unys yra nepririti. Kyla ?vairi? gr?smi?. Jie, pavyzdiui, nuo laukini? v?ri? gali usikr?sti pasiutlige. Pra?jusio gruodio 23 dien? buvau atvyk?s ? A. Ruzgo sodyb? ir sakiau, kad laikyti palaidus unis n?ra saugu. Tai ino daugelis. Pavyzdiui, netoli A. Ruzgo gyvenantis mediotojas Benediktas Petrauskis savo unis visada laiko priritus, aikino V. ablauskas.

Ta?iau tokie svarstymai nukent?jusio uns eimininkui atrodo nepriimtini.

Visi ino, kad mano unys yra draugiki, neagresyv?s. Jie dar jauni, tod?l laikyti pririt? nepataria ir specialistai. Tik laikydamas juos nepriritus galiu apsaugoti sodyb? nuo lapi?, kurios jau yra papjovusios ne vien? namin? paukt?. I pririt? un? neb?t? jokios naudos, tikino A. Ruzgas. Jam priklauso beveik 40 hektar? em?s, ?kyje yra septynios karv?s ir namini? pauk?i?.

Trisdeimties met? ?kininkas neatmeta, kad ? Bil? gal?jo b?ti auta s?moningai.

Manau, tai nebuvo atsitiktinis ?vis. Padaryta specialiai. Gal mano uo jiems v?ris ivaiko? svarst? A. Ruzgas, kuris d?l sueisto augintinio tur?jo daug r?pes?i? ir ilaid? vizitas pas gydytoj? kainavo 100 lit?, neskaitant ilaid? u vaistus ir kelion?s ? Kaun?.

Svarbu atstumas

Raseini? mediotoj? ir vej? draugijos pirmininkas Antanas Kil?auskas sak?, jog apie uns sueidimo aplinkybes Prymant? kaime nieko n?ra gird?j?s.

Toki? atvej?, deja, pasitaiko, bet, laimei, labai retai. Paskutinis panaaus pob?dio incidentas buvo ufikuostas gal prie 15 met?. Jei ? palaid? un? auta ar?iau nei 200 metr? nuo artimiausios sodybos, tai gali b?ti administracin?s teis?s paeidimas. Tuomet skiriama bauda. Pagal ?sigaliojusias naujas taisykles, dabar apskritai negalima auti ? palaidus, ?tarim? galin?ius kelti unis. Juos reik?t? pagauti ir umigdyti, mat pasitaiko, kad unys b?na pasiut?. Ta?iau apie tai, kas vyko Prymant? kaime, tikrai negaliu spr?sti, nes neturiu informacijos, pabr?? A. Kil?auskas.

Raseini? rajono policijos komisariato Organizacin?s grup?s specialist? Giedr? Deveikien? savaitrat? Alio, Raseiniai patikino, kad tyrimas d?l incidento Prymant? kaime nenutrauktas ir atliekamas pagal numatytas proced?ras.

D?l paauto unelio prad?tas ikiteisminis tyrimas. Nustatytas mediotoj? b?relis. Mediotojai bus apklausti. iuo metu byla yra Raseini? rajono apylink?s prokurat?roje, informavo G. Deveikien?.

29 Komentarai

 1. OG

  2013-01-24 13:18

  Linkiu stipryb?s Andriui ir sveikatos Biliui. Turiu pagrindo manyti, kad teisyb?s nesuinosite. Nes buvusio tyr?jo V. medioklinis uo, kur? per nakt? buvo “pamet?s” ryte po mediokl?s dar iltas mediotojas, apie 8 val. ryto buvo upuol?s mano un? prie b?dos. Po io susitikimo, galiu dr?siai pasakyti laukia ?domus ibandymas.

 2. J.

  2013-01-24 19:35

  Vargas unelis, sveik ir pasveiksi, tau tik g?rio linkiu. Vien? dien? paov? un?, kit? dien? gal vaik? paaus? K? tada darys? Irgi niekas nieko neinos? Mediotojus i viso reikia naikinti kaip kokius parazitus. Kruvinos pramogos prie nieko gero nepriveda.

 3. **

  2013-01-24 19:45

  sutinku su J, juos pacius reik naikinti. niekas jiems nerupi ar kate ar suo kad tik sauti. As atsimenu kaimynu karve nusove daug metu atgal girti medziotojai. Dar jie juokesi ir tyciojosi is vargses moteriskes. Teisybes nerado nes pats tipo ministras medziojo. Kas truputi prie valdzios tas medziotojas.

 4. A Prie Mediokl?

  2013-01-24 19:48

  Linkime s?km?s. Mes jus palaikome! FB.com/as.pries.medziokle

 5. I.

  2013-01-24 19:50

  Negalima paleidin?t pamik?je/mike un?, reik?t? pasiskaityti elgesio mike taisykles ir nereiks verkti tiek

 6. **

  2013-01-24 19:55

  pamiskeje/miske ar savo sodyboje????

 7. I.

  2013-01-24 20:02

  Kadangi gyvena pamik?je, tai reikia apsitverti, jei nori, kad nepakli?t? uo ? dviprasmik? situacij?, kai sukelia gr?sm? miko v?rims ir mon?ms, binzin?damas “du kilometrus paskui”

 8. V.

  2013-01-24 20:16

  komentatoriau I. pasilik savo istatimus sau, Bilis nei muses nenuskriaustu jis jaunas ir nuostabus suva tikras draugas, beja is priristo suns jiokios naudos

 9. nu nu

  2013-01-24 20:20

  Na, V. . argumentai velniai tariant juokingi. Jo vadovaujamo klubo mediokl?s vyksta tik sekmadieniais, uo paautas sekmadien?. Mano iniomis jokie aplinkiniai klubai sekmadieniais mediokli? neorganizuoja, o medioja etadieniais. Taip kad “nuolat” gird?ti aplinkui ?vius, b?t? ?manoma tik esant tam tikroje b?kl?je. Spr?skite patys

 10. I.

  2013-01-24 20:22

  Kaip jau min?jau, tokia naujiena ir iradimas kaip sodyba aptverta tvora ispr?st? reikal? – laikykit ? sveikat? palaidus unis savo priva?ioj teritorijoj.

 11. V.

  2013-01-24 20:33

  bet tu I. nepagalvoji, kad galbut ne kiekvienas gali sau tai leist

 12. I.

  2013-01-24 20:45

  Pagalvoju, kad jei mogus gali sau leisti paeidin?ti taisykles, tai gali leisti ir kartais joms ir neprasiengti bei rasti alternatyv? sprendim? – vitos aptvertos kartu su unim ar naktim un? ? vitid? leist miegot. Neinau, norint galima daug ko prigalvot, o tokie pasitymai, kad “geras uo, nieko nenuskriaust?” yra tas pats kaip sakyt, kad potencialus vagis neims 100 Lt nuo stalo, kai niekas nei?ri.

 13. V.

  2013-01-24 20:56

  o pats nepazeidineji taisykliu? pirma pradekim nuo save tada aiskinkim kitiems ka jie turetu daryt, jau ne pirmas kartais kai susiduriu su tokeis komentatoreis kurie anonimiskai komentuodami isivaizduoja esantis patis protingiausi ir aiskina kaip kas turejo pasielgti, kad taip nebutu paziureciau ka sakytumet tam zmogui tiesei i akis ji sutike, nuleistumet galva ir nepasakytumet nieko taip, kad gal geriau susilaikykit be komentaru

 14. I.

  2013-01-24 21:21

  V., ar tai kvietimas ? pasimatym??

 15. I. advokatas

  2013-01-24 21:29

  Gerbiamas V., Jusu susidurimas su “tokiais” komentatoriais is tiesu parodo jusu neitiketinai ilga komentavimo staza, zemai del to lenkiu galva (tik klaidas issitaisykite).
  Na o jei jau kalbesime sia tema, tai pirmiausia – kiekvienas atsakingas seimininkas savo MYLIMU augintiniu rupinsis ne tik kai jam iskyla mirtinas pavojus, bet ir kasdien (tuo labiau, gyvendamas prie medziokles plotu).
  Antra, galima vietoje tvoros naudoti paprasciausia buda su grandine (gerokai pigiau!!!) ir nepaleidineti augintinio aidint suviams :D
  Ir galiausiai, 100 proc. sutinku su gerb I. paskutiniu teiginiu.
  Nuomones apie savo komentara nelaukiu. Aciu.

 16. V.

  2013-01-24 21:30

  jai ir taip tai kas is to…?

 17. V.

  2013-01-24 21:44

  ponas I. advokatas kadangi man advokatu nereikia parasysiu pats… ir dar karta pakartosiu jus visi labai mandri kai rasot anonimiskai, o mano susidurimas su tokias komentatoriais visada buna labai nemaloniomis aplinkybemis kai paciam buna labai sunku, nes tai susija su zmonem kuriuos pazysti ir kai buna nebeimanoma klausytis kai ant ju yra pilamos pamazgos… Biliu visada rupinamasi ne tik tada kai buna blogai, ir jai jau kalbant apie istatymus ka medziotojai veikia 200metru nuo privacios teritorijos, tai gal Bilio seimininkui ir vaikus priristi su grandinia, nes vaikai kadanors juk irgi gali nubekti iki misko… taip, kad nezinodami visu aplinkybiu geriau susilaikykite…
  Prasom.

 18. Kaunietis

  2013-01-24 22:28

  “Tai gal?jo b?ti ir kaunie?i? klub? Lukn?, Verden?, Pauvys ?viai”. Nu, Virgi, nestumk ant kaunieciu, juk ir pats “Lukneje” su kaunieciais medzioji :)

 19. R?ta

  2013-01-24 23:26

  Jei inai, kad tavo apylink?se yra mediojama, turi b?ti atsargus. Be to, didel? netvarka, jei NEPRISIRII UNS IR JIS VAIKTO VISUR, KUR TIK NORI. Tokiu atveju, jei matai palaid? un? ir jei jis dar rodo kokius agresyvius, ? pasiutlig? panaius veiksmus – tiesiog nuauti. Aiku, jei uo buvo priritas ir/ar tavo teritorijoje lakst?, tuomet kita kalba.

 20. Ina

  2013-01-24 23:41

  Manau, kad policijai tikrai neb?t? sunku patikrinti klub? nari? aunamuosius ginklus ir isiaikinti kas kaltas, tik b?da ta kad jiems tai tik uo. Jei moni? dingusi? neranda ir net pirto d?l to nejudina, o tai u juos daro artimieji, tai k? kalb?ti apie ? ?vyk? :( Va Katedros aikt?je m?t? kamuolius jaunuoliai greit buvo nubausti, nes ?ia didelis kriminalas-lengva suiimti u niekus.O i byla per daug reikalaujanti vaik?iojimo m?s? policijai. S?km?s ir kantryb?s, nes jos tikrai prireiks.

 21. Roninas

  2013-01-25 02:24

  Ar mentai,ar medziotojai visi jie pyderai,vaikystei – paauglystei kente patycias,ant galvu myzama buvo,o dbr kazka irodyt bando duras gave,duchai bl.

 22. as uz

  2013-01-25 02:28

  Besirdziai……………..!!!!!!!! medzioti malonumui,o ne butinybei, akivaizdus ziaurumoo irodymas!!!

 23. as uz

  2013-01-25 02:31

  Roninai,tigi paduos i teisma,arba miske sumedzios,kaip koki kralika!! ateis laikas,kai zmoniu grupes mylincios gyvunus, stipriai sukils!!

 24. Laura

  2013-01-25 12:58

  Toki ligoni kuriam ranka pakilo pries gyvuna prie sienos ir saudyt. Nestabilios psihikos zmogus, lazda turi du galus, atsisuks kada pries ji pati.

 25. Lara

  2013-01-25 14:44

  O nebutu pats paprasciausias sprendimas: sunis priristi kai vyksta medziokle? Abejoju, ar per medziokle nors viena lape begs vistu aidint suviams aplinkui. Tuo labiau, kad medziokles grafikai yra zinomi. As labai myliu sunis, pati turiu, ziaurus elgesys netoleruotinas, tik baisus zmogus gali sauti i suni ar kate! Jei tai padaryti tycia, reikes atsakyti. Bet as ir ne pries medziokle.
  Taigi, optimaliausias variantas, medziokles grafiko metu prisisti suniukus, kad sitie naminiai draugai liktu sveiki ir gyvi.

 26. Medziotojas

  2013-01-25 14:56

  Nera reikalo laikyti palaidus unis. Savo teritorija galima aptverti ar kitaip mainti pl?r?n? skai?i?, pvz sp?stais. Valkataujantys unys pjauna stirnas ir kitus v?relius. Pa?iam teko matyti kaip stirnos pavargusios bega per 20-30 cm sniego pusnis o vilkunio mir?nas sukandioja gyv?nui kakl?. Labai geras pastebejimas straipsnyje d?l plerun? platinam? lig?. I kitos pus?s i?rint jokiais b?dais audyti ? unis negalima – u tai tur?t? b?ti keliamos baudiamosios bylos u netinkama aunamojo ginklo panaudojim?, o ne administracin?s nuobaudos taikomos – Lietuvoje gi buteli nupirksi ir viskas bus pamirta. itoje situacijoje buvo paveluota, reik?jo ikart kreiptis ? aplinkosauga ar policija ir ne ? vietine raseini?, o ? Kauno. Neatmestina versija, kad ir patys mediotojai medioja ig?re. Pa?iam teko matyti.

 27. Ievut?

  2013-01-30 00:06

  Gerbiamas I. ir kiti jo “advokatai”. Atsakykit ? paprast? klausim?. Tai gal ir maus vaikus prie b?dos su grandine pririti? A ivis manau, kad mediokl? tur?t? b?ti apribota, o i ginklai neiduodami butelio myl?tojams. Kas bus kai mike mog? nuausit? Nors turb?t jums neb?t? labai jau iauru, turb?t galite paleisti ?v? ? bet k?.

 28. superbad

  2013-03-21 17:16

  Jo, mes, turiu omen? lietuvius, juokiam?s i Baltarusijos, Rusijos ir pana? korupcin? status? turin?i? valstybi?, bet i esm?s korupcijos pas mus yra ne k? maiau. “prad?tas iki t.tyrimas”, “tyrimas nenutrauktas”, net gi picialist? itam reikaliui policija turi, krc. jau nejuokinga. Mano asmenin?j praktikoj pavog? automobil?, tada aiku irgi “tyrimas” buvo. Pareig?nai atvirai ir pasak?: ” d?kit skelbim?, ar kitaip susisiekit su vagimis ir isipirkit savo main?.” Na i policijos daugiau tik?tis butu kvaila, bet kai buvo susisiekta su asmenimis, ipirkta maina ir pareig?nams praneta, kad auto. atgautas ir pretenziju n?ra nutiko tai kas:
  atgavus main? ir su ja nuolatos (kasdien) vain?jant, apytiksliai po 2 m?n. i policijos gavau praneim? “tyrimas vis dar vykdomas, j?s? auto. vis dar iekomas, apie tolimesn? eig? informuosim ir t.t. ir t.t.” juokaiusi gal 30 min.
  Ot alieji dykaduoniai…
  Ouniui tai pasisek?, bet vis tiek gaila, kad daug neteisyb? yra.

 29. superbad

  2013-03-21 17:24

  Niekad nesupratau iuolaikin?s mediokl?s. Jei sugebi nusipirkt autuv?, tai manau m?sai irgi pinigu atsiras, o be “pointo” audyt ? varomus v?ris, nu nzn. Pirma “atmazk?” pas juos b?na: reikia reguliuot v?ri? populiacijas ir pan. o kam tada gamta yra? Gamtoj visos populiacjjos sutvarkytos buvo dar be meiotoj? pagalbos. Nor??iau juo pa?ius pavaikyt per mikus, jau?iu patiktu…