Patiriu smurt? kur kreiptis pagalbos?

Versija spausdinimui

Smurtas n?ra vien fizinis kito mogaus sualojimas jis gali pasireikti ?vairiomis formomis: fiziniu, psichologiniu, ekonominiu ar seksualiniu kenkimu. Nors smurtas gali b?ti nematomas ar pateisinamas aukos ir visuomen?s, o smurto ym?s slepiamos nuo aplinkos, svarbu suprasti, kad padariniai fizinei ir psichinei sveikatai yra miliniki.

Specializuotame kompleksiniame pagalbos centre (SKPC) dirbanti Moter? informacijos centro program? vadov? Rugil? Butkevi?i?t? paymi iemet jau?iam? smurto atvej? padid?jim?. Anot jos, 2022 met? pirm?j? ketvirt? SKPC apie tai gavo 7 303 praneimus, o 2021 met? pirm?j? ketvirt? 6 191.

FIZINIS SMURTAS LENGVIAUSIAI PASTEBIMAS

Nors mon?s daniausiai geba ?vardinti skirtingas smurto formas, tik maa dalis gali detaliau papasakoti, kaip jas atpainti ir kas po jomis slepiasi.
Fizinis smurtas lengviausiai atpa?stama ir pripa?stama kenkimo forma. R. Butkevi?i?t? paymi, kad kiekvienas asmuo smurt? supranta skirtingai ir j? vertina priklausomai nuo buvusi? patir?i?: Vieni patraukim? u rankos vertina kaip fizinio smurto iraik?, o kiti fiziniu smurtu laiko spardym?, smaugim?, daikt? m?tym?.

Ji paymi svarbu suprasti, kad fizinis smurtas yra bet kokio fizinio skausmo suk?limas ar neymus sveikatos sutrikdymas.
Turime nemaai atvej?, kai smurtautojas arba smurtautoja m?to ?vairius daiktus: vazas, l?ktes, knygas, telefonus. inome situacij?, kai karantino metu smurtautojai savo antr? pus? urakindavo kambaryje ir neileisdavo. Visa tai irgi fizinis smurtas, atkreipia d?mes? SKPC teisinink?.

PSICHOLOGINIS SMURTAS: KAIP ATPAINTI?

R. Butkevi?i?t? akcentuoja, kad tobul? santyki? neb?na, tod?l itin svarbu geb?ti atskirti konflikt? nuo psichologinio smurto.
Pyktis yra viena i m?s? emocij? ir j? b?tina ireikti. Taigi, jei mes nesutariame d?l neiplaut? ind?, atostog? vietos ir laiko ar konfliktuojame d?l to, kiek galime ileisti pinig? vaiko b?reliams, viskas yra normalu ir priimtina, jei tokiame konflikte abu asmenys yra lyg?s, vienas kito nebijo. Ta?iau konfliktuojant d?l t? pa?i? dalyk? psichologinio smurto akivaizdoje egzistuoja nelygios galios pozicijos vienas inicijuoja pykt?, o kitas bijo k? nors daryti, kad nesukelt? papildom? gr?smi?, aikina specialist?.

Anot jos, jeigu jus menkina, emina, ver?ia jausti kalt?, ijuokia j?s? ?sitikinimus, neleidia bendrauti su draugais ar pramogauti atskirai nuo antrosios pus?s tai taip pat yra psichologinis smurtas.

IANDIENOS GR?SM? EKONOMINIS SMURTAS

ie sud?tingi laikai, kai kasdien kinta ekonominiai alies rodikliai ir situacija yra apgaubta daugeliu neinom?j?, yra puiki terp? ekonominiams smurtautojams. Jie kontroliuoja savo auk? liepdami atsiskaityti u ileistus pinigus, tikrindami ?ekius ir klausdami, kod?l buvo pirkta viena ar kita prek?.
Neretai antrosioms pus?ms neleidiama dirbti ir sakoma, kad eima bus pasir?pinta. R. Butkevi?i?t?s teigimu, pinigai visuomet buvo jautri tema, apie kuri? daniausiai nekalbama nei su t?vais, nei su draugais, tod?l smurtautojui gana lengva kontroliuoti savo antr?j? pus?.
Nuo maens vyrai yra mokomi udirbti pinigus, o moterys udirbti ne daugiau u savo vyr?. Kai vaikai paauga ir vyras nori skirtis, tai tampa problema, nes moterys nebesugeba sav?s ilaikyti. Tod?l raginu visas moteris galvoti apie save, kad ir kokie tvirti j?s? santykiai b?t?. Hipotetikai pagalvokite apie tai: jei rytoj reik?t? ieiti i nam? ar gal?site igyventi pa?ios ir ilaikyti ne tik save, bet ir vaikus? klausia SKPC teisinink?.

SEKSUALINIS SMURTAS EGZISTUOJA IR SANTUOKOJE

R. Butkevi?i?t? teigia: nepaisant to, kad seksas yra svarbi santyki? dalis, ji privalo b?ti maloni abiem partneriams ir vykti tik tada, kai abu to nori.
Egzistuoja tokios alys kaip Indija ar Afrika, kuriose tiesiog negali b?ti iprievartavimo santuokoje. Lietuvoje situacija yra kiek kitokia nors LR baudiamajame kodekse n?ra atskiro straipsnio apie santuokin? iprievartavim?, turime numatytas atsakomybes u iaginim? ir seksualin? smurt? artimoje aplinkoje.
Prie seksualinio smurto veiksm? priskiriamas priverstinis neleidimas naudotis kontraceptikais, vertimas santykiauti ar steb?ti pornografinius veiksmus, grasinimas palikti antr?j? pus? ir ieiti pas kit? d?l to, kad asmuo nenori myl?tis.
Pagrindinis specialist?s patarimas kalb?ti ir stengtis isiaikinti prieastis, kod?l antroji pus? nenori myl?tis. R. Butkevi?i?t?s teigimu, didel? tikimyb?, kad isiaikinsite, jog partneris ar partner? neturi j?g?, nes vis? dien? tvark?si ar pavargo darbe, yra neisimiegojusi, nes nakt? prii?r?jo besiblakant? k?dik?, ar, papras?iausiai, mogaus nejaudina tai, k? daro jo antroji pus?.
Kalbantis galima pagerinti seksualinius santykius ir m?gautis kokybiku gyvenimu, priduria specialist?.

KREIPTIS PAGALBOS B?TINA

Smurtas artimoje aplinkoje labai sud?tinga nusikalstama veika, kuri? sistemikai vykdo pats artimiausias mogus.
Kad ir kokias smurto formas patiria asmuo, jis nuolat gyvena jausdamas stres?, ?tamp?. Jam yra sunku priimti sprendimus, neaiku, kaip tai nutraukti. Neretai atrodo, kad tai niekada nesibaigs, tod?l palaipsniui ateina susitaikymo b?sena ir dingsta kovingumo dvasia, sako SKPC teisinink?. Pasak jos, specialistai, dirbantys su smurt? patirian?iais asmenimis, turi patirties su skirtingomis situacijomis, tad puikiai ino vis? smurto dinamik?, mato tam tikrus d?sningumus ir gali atliepti bei paneigti smurtautojo grasinimus.
Nors draugai ir pa?stami yra labai svarbi parama, neturint specializuot? ini? bus sunku isiaikinti, kas j? artim?j? laiko nesaugiuose ir nelaiminguose santykiuose, tvirtina R. Butkevi?i?t?. Ji priduria: Gyvename visuomen?je, kuri socialiniuose tinkluose rodo tobul? gyvenim? ir g?dijasi artimiesiems pasakoti apie tai, kas vyksta u udar? nam? dur?. Tod?l specialistas yra puiki ieitis norint gauti pagalb? ir niekam u tai neatsiskaityti, j?s galite paskambinti iandien, gauti atsakym? ? jus kamuojant? klausim? ir v?liau skambinti tik po met? ar keleri?. N?ra jokio ?sipareigojimo ikart skirtis galite nemokamai pasikonsultuoti ir isiaikinti, kas b?t?, jeigu b?t?.
Pasak jos, dabartiniais laikais labai populiaru kalb?ti apie meil? sau ir laik? sau, ta?iau negali b?ti didesn?s meil?s sau nei gyventi saugioje aplinkoje.

NEMOKAMOS PAGALBOS GALIMYB?S

R. Butkevi?i?t? sako daniausiai praeina labai daug laiko, kol vykstantis smurtas yra pripa?stamas smurtu. Deja, visuomen?je vis dar egzistuoja stigma, kad isiskyrusi moteris yra ne tokia vertinga, moterys bijo likti vienos, tod?l ver?iau pasilieka su smurtautoju.
Mes gyvename tik vien? kart?, tod?l neaukokime savo gyvenimo kokyb?s, fizin?s ar psichin?s sveikatos, asmeninio tobul?jimo. Didiausia smurto rizika sumok?ti didiausia kaina savo gyvybe.
Ji pabr?ia prieinamos nemokamos pagalbos alyje galimybes ir ragina nesig?dyti kreiptis ? Specializuotos kompleksin?s pagalbos centro specialistus: Jeigu mes mokame mokes?ius ir sakome, kiek daug atiduodame valstybei, pasinaudokime iomis nemokamomis galimyb?mis, uduokime teisininkams, psichologams mums r?pin?ius klausimus ir gaukime atsakymus, kurie gali pakeisti m?s? gyvenim?.

Kreiptis nemokamos pagalbos galima SKPC bendruoju pagalbos numeriu 8 700 55 516
(pirmadienispenktadienis 8.0020.00), taip pat per puslapyje www.specializuotospagalboscentras.lt
esant? livechat (pirmadienispenktadienis 8.0018.00).
Aktuali? informacij? apie krizines situacijas ir smurt? artimoje aplinkoje rasite
nacionalin?je psichikos sveikatos svetain?je www.pagalbasau.lt.
Jei smurtas artimoje aplinkoje kelia gr?sm? j?s? sveikatai ar gyvybei, skambinkite 112.

Komentarų nėra