Patirtys ir atradimai

Versija spausdinimui

Raseini? specialioji mokykla, ?gyvendindama ilgalaik? kvalifikacijos tobulinimo program? Pastoliavimas speciali?j? ugdymosi poreiki? turin?iam vaikui / mokiniui utikrinant mokymosi s?km? ir asmenin? ?gt?, spalio m?nesio pabaigoje alies pedagogus, vietimo pagalbos specialistus, t?vus (glob?jus, r?pintojus) pakviet? ? II modul? Ugdymo aplinkos, edukacini? uduo?i?, priemoni?, skatinan?i? SUP vaik? / mokini? ?sitraukim?, k?rimas ir naudojimas ugdymo procese. Renginyje savo profesin?mis patirtimis, ?valgomis, sukurtomis ugdymo priemon?mis ir j? taikymo galimyb?mis, patyrimin?s ir projektin?s veiklos reikmingumu dirbant su speciali?j? ugdymosi poreiki? turin?iais mokiniais dalijosi Raseini? altinio progimnazijos, Betygalos Maironio pagrindin?s mokyklos, Raseini? specialiosios mokyklos, Skaudvil?s ugdymo ir vaiko gerov?s centro bei Raikulos (Estija) specialiosios mokyklos pedagogai. Vienia i Estijos Liia Mooris Nacionalin?s informacini? technologij? programos speciali?j? poreiki? vaikams Estijoje vadov? ir reng?ja pateik? savo praktin? patirt? apie skaitmeninio ugdymo svarb? speciali?j? ugdymosi poreiki? turintiems mokiniams.
Antroje renginio dalyje dalyviai buvo pakviesti ? praktini? veikl? ?vairiose mokyklos erdv?se steb?jim?. Praktikumus ved? Raseini? specialiosios mokyklos pedagogai Reda Virbickait?, Vaida Trumpi?t? ir Ovidijus Jurgutis.
Renginio pabaigoje organizatoriai pakviet? dalyvauti edukacijoje mokyklos teritorijoje ?rengtoje atnaujintoje aplinkoje Mokom?s gamtoje ir i gamtos. Ji buvo ?rengta prie eerius metus minint mokyklos 50 met? veiklos jubiliej?. ?ia lankytoj? laukia 24 gamtiniai objektai, su jais susipainti galima pasitelkus simbolius, vaizdin?, garsin? ir skaitmenin? informacij?. S?kmingai atlik? kelion? edukacin?je erdv?je, lankytojai suinos labai svarbi? paslapt?.
Raseini? specialioji mokykla kvie?ia ugdymo ?staig? vaikus / mokinius apsilankyti ioje atnaujintoje lauko edukacin?je aplinkoje Mokom?s gamtoje ir i gamtos ir kartu patirti gamtos teikiam? diaugsm?, painti, smalsauti, tyrin?ti.

Sandra Maslauskien?,
Raseini? specialiosios
mokyklos direktor?

Komentarų nėra