Patvirtintos atnaujintos tiesioginių išmokų taisyklės

Versija spausdinimui

Atsižvelgiant į praėjusių metų patirtis žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos atnaujintos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės (TI taisyklės).

Reikalavimai bazinei išmokai

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (SP) numatytos šios tiesioginių išmokų rūšys: bazinė išmoka, perskirstomoji išmoka, jaunojo ūkininko išmoka, susietoji parama ir ekologinės sistemos (ekoschemos) išmoka.
„Tiesioginės išmokos susietos su valdymo reikalavimais ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartais (GAAB), kurių privalu laikytis ūkininkams. Šie reikalavimai yra pagrindas pareiškėjui pretenduoti į TI“, – pabrėžia Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento vyriausiasis patarėjas Artiom Volkov.
SP numatyti devyni GAAB standartai, kurie susieti su kiek­vieno ūkio individualumu. Dalis jų, atsižvelgus į praėjusių metų patirtį, pakeista. „Gera žinia ūkininkams – nereikės 2024 m. atkurti daugiamečių pievų“, – pažymi pašnekovas.
Pakeista pievų tvarkymo tvarka – žolę mulčiuoti leidžiama visiems pareiškėjams, nepriklausomai nuo jų laikomų sutartinių gyvulių skaičiaus.
Be to, susietosios paramos už daržoves galės prašyti ir moliūgų augintojai, tačiau jei deklaruojamas bendras 1 ha ir didesnis moliūgų plotas, privalu per „NMA agro“ programėlę pateikti nuotraukas iš kiekvieno lauko kelių skirtingų vietų, kur matytųsi užaugintas moliūgų derlius.
Pagal atnaujintas taisykles sumažinta aktyviam ūkininkui taikoma leistina riba, pagal kurią ūkio subjektai, kurie už praėjusius metus gavo ne daugiau kaip 2 000 Eur (buvo 5 000 Eur) tiesioginių išmokų, automatiškai laikomi aktyviais ūkininkais, t. y. nevertinant jų atitikties „aktyvaus ūkininko“ kriterijams.

Pasikeitimai pasirinkusiems dalyvauti ekologinėse sistemose

„Vienas svarbesnių SP pakeitimų, turinčių įtakos TI taisyklių pokyčiams, ypač tiems, kurie renkasi dalyvauti veiklose „Augalų kaita“, „Tarpiniai pasėliai“, „Sertifikuotos sėklos naudojimas“, „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“, – šiems pareiškėjams taikoma Veiksmingumo ir efektyvumo metodika. Nuo šiol pagal ją bus galima dalyvauti bent vienoje iš minėtų veiklų (iki šiol buvo privalu pasirinkti bent 2 tokias veiklas) ir privalomai pasirinkti bent vieną negamybinę veiklą (praplėstas šių veiklų sąrašas („Kraštovaizdžio elementų priežiūra“, „Trumpaamžių medingųjų augalų juostos“, „Daugiamečių žolių juostos“, ekologinės sistemos „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, „Eroduotos žemės keitimas pievomis“, tęstinės Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamoje žemėje“), kuris apima ir žaliąjį pūdymą) ir jai papildomai skirti ne mažiau kaip 1 proc. ariamosios žemės ploto (prie privalomo pagal GAAB 8 skirti deklaruotos ariamosios žemės ploto).
Ekologiškai ūkininkaujantiems taikomos tokios pat sąlygos“, – akcentuoja Departamento vyriausiasis patarėjas A. Volkov.
Pagal Veiksmingumo ir efektyvumo metodikos nuostatas, papildomai skirti ne mažiau 1 proc. deklaruotos ariamosios žemės ploto nereikalaujama, jei įgyvendinama viena iš 5 alternatyvų. Be to, TI taisyklėse nurodytos ir sąlygos, kurioms esant Veiksmingumo ir efektyvumo metodika netaikoma.
ŽŪM, vadovaudamasi 2023-iųjų deklaravimo patirtimi, sumažino dalį ekologinėms sistemoms keltų reikalavimų, patikslino išmokas. Nustatyti atskiri išmokų dydžiai dalyvaujantiems ekoschemoje „Tarpiniai pasėliai“ − už tarpinius pasėlius per žiemą (139 Eur už ha) ir už įsėlį ar posėlį (50 Eur už ha). Dalyvaujantiems ekoschemoje „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“ – už tiesioginės sėjos taikymą (66 Eur už ha) ir už kitų bearimių technologijų žemės dirbimo būdų taikymą (20 Eur už ha). Jei dalyvaujantys pastarojoje ekoschemoje pasirenka tiesioginės sėjos metodą, jie prisiims įsipareigojimus 2 metams, o pasirinkusieji kitų bearimių technologijų žemės dirbimo būdų taikymą įsipareigojimus prisiims 1 metams.
Dalyvaujantiems ekoschemoje „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“ ir planuojantiems įkurti naujus žolinius kraštovaizdžio elementus („ežios (ribinės juostos), palaukės“ ir „paviršinio vandens telkinių pakrantės, įskaitant apsaugos juostas, pagrioviai“) numatyta didesnė išmoka – 206 Eur už ha (buvo 157 Eur už ha).
Dalyvaujant ekoschemose „Augalų kaita“, „Tarpiniai pasėliai“, „Sertifikuotos sėklos naudojimas“, „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“, kai pagal kiekvieną iš ekoschemų atskirai deklaruojamas didesnis kaip 300 ha plotas, už plotą iki 300 ha yra skiriama 100 proc. išmokos, o už plotą, viršijantį 300 ha, – 85 proc. ekoschemos išmokos. Tokios pat sąlygos taikomos ir ekologiškai ūkininkaujantiems.
Svarbu paminėti ir tai, kad ekologiškai ūkininkaujantiems, palyginti su praeitais metais, išmokos didėja apie 15–16 proc. Detaliau visa informacija pateikiama TI taisyklėse, kurios patvirtintos 2024 m. kovo 15 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-217, ekologinio ūkininkavimo taisyklėse, kurios patvirtintos 2024 kovo 18 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-219 ir ŽŪM interneto puslapyje.
Pasirinkusiems dalyvauti ekoschemose „Ekstensyvus daugiamečių pievų tvarkymas ganant gyvulius“ ir „EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas“ ar „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ sumažinta sutartinių gyvulių minimali ganymo intensyvumo riba nuo 0,3 sutartinių gyvulių (SG)/ha iki 0,1 SG/ha. Didžiausias ganymo intensyvumas negali viršyti 1 SG/ha.

Keičiami įsipareigojimo laikotarpiai

Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad dalyvaujant kai kuriose ekoschemose nuo 2024 m. keičiamas ir įsipareigojimų laikotarpis. Pareiškėjai gali (tačiau neprivalo) nutraukti ankstesnį (2023 m.) įsipareigojimo laikotarpį ir nuo 2024 m. prisiimti naują įsipareigojimo laikotarpį. Naujai pradėjusieji įgyvendinti ekoschemas prisiima tik naujus įsipareigojimo laikotarpius, – pratęsė pašnekovas A. Volkov.
Nuo 2024 m. nustatomas trumpesnis − 2 metų – įsipareigojimų laikotarpis (buvo 5 metai) dalyvaujantiems ekoschemoje „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“.
Dalyvaujantiems ekoschemose „Daugiamečių žolių juostos“, „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“ (tik įkuriantiems ir (ar) prižiūrintiems žolinius kraštovaizdžio elementus) nuo 2024 m. nustatomas 5 metų įsipareigojimų laikotarpis (buvo 3 metai). Svarbu ir tai, kad plotai, pasibaigus 5 metų įsipareigojimų laikotarpiui, neprivalo tapti daugiametėmis pievomis, tai sprendžia pats pareiškėjas.

Šiemet atsirado nauja ekoschema „Ariamosios žemės keitimas pievomis“, kurioje numatytos dvi veiklos „Ariamosios žemės keitimas daugiametėmis pievomis“ (parama skiriama už ariamosios žemės plotų vertimą daugiametėmis pievomis) ir „Daugiamečių pievų išlaikymas ir priežiūra“ (parama skiriama už daugiamečių pievų išlaikymą ir jų priežiūrą). Pasirinkusiesiems ariamąją žemę paversti daugiametėmis pievomis numatyta išmoka − 202 Eur už ha, o už daugiamečių pievų išlaikymą ir priežiūrą − 72,70 Eur už ha.

Komentarų nėra