Patyrimai Kuku?io laboratorijoje

Versija spausdinimui

Raseini? specialiojoje mokykloje nuurmuliavo Kuku?io laboratorija (?gyvendintas ilgalaik?s programos Pastoliavimas speciali?j? ugdymosi poreiki? turin?iam vaikui / mokiniui utikrinant mokymosi s?km? ir asmenin? ?gt? III modulis SUP vaik? / mokini? ugdymas per patyrim?: projektas Kuku?io laboratorija). Renginio diena sutapo su Tolerancijos diena ir 56-uoju mokyklos gimtadieniu. Visos mokyklos erdv?s prisipild? diugaus urmulio ir bruzdesio. Raseini? Viktoro Petkaus ir Raseini? altinio progimnazij?, iluvos gimnazijos, Taurag?s r. Skaudvil?s ugdymo ir vaiko gerov?s centro, Raseini? specialiosios mokyklos mokini? komandos aktyviai dalyvavo ?vairiose laboratorijose, kur j? lauk? tikri savo srities profesionalai.
Keramikos laboratorijoje kartu su keramike Raseini? Viktoro Petkaus progimnazijos dail?s mokytoja Donvina Dambrauskaite susipaino su moliu, gamino ?vairias dekoracijas, Gars? laboratorijoje kartu su muzikos terapeute Ieva Stali?niene vaikai gal?jo pasinerti ? uburiant? gars? orkestr?, atskleisdami savo nuotaik?, temperament?, emocijas. Usukusi? ? K?rybinio lagamino laboratorij? jaun?j? projekto dalyvi? lauk? paintis su Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos bibliotekinink?mis Justina Mauliene ir Ona Smitriene. Ieidami i ios laboratorijos, vaikai isine? pasigamin? margaspalvius kuku?ius. Magik? prisilietim? prie teatro suteik? veiklos Teatrini? aidim? laboratorijoje kartu su Raseini? rajono kult?ros centro reisiere Laimona Liaukiene ir Raseini? meno mokyklos teatro mokytoja Romena Godelyte-Irkmoniene. Vyriausieji projekto dalyviai Karjeros laboratorijoje gal?jo susipainti ir pasimatuoti profesijas, kuri? galima ?gyti Kauno maisto pramon?s ir prekybos mokymo centre. iai laboratorijai vadovavo centro profesijos mokytoja Daiva Sinkevi?ien?, specialioji pedagog? Lauryna Kalinauskien? ir mokytojo pad?j?ja Brigita Pe?iulien?. Mokini? t?veliai taip pat aktyviai ?sijung? ? laboratorij? veiklas, diskutavo, dalijosi mintimis apie mokyklos dabart? ir ateities vizijas bei prisid?jo prie Tolerancijos namo statybos. Kaip ir visi renginio dalyviai, suk?r? po unikali? plyt?. Tolerancijos namo statybai virtuozikai vadovavo mokyklos socialin? pedagog? Vaida Navickien? ir mokytojo pad?j?ja Inga Verpetinskien?.
Pasibaigus veiklai Kuku?io laboratorijose, visi sugu?jo ? sal?, kur dalyvavo refleksijoje. Projekto dalyvi? lauk? daug staigmen?: jautrus ir viesus Taurag?s r. Adakavo socialini? paslaug? nam? teatro spektaklis Gerumo viesa (reisierius Sigitas Kancevy?ius), nepakartojamas susitikimas su dainininku Jurgiu Br?zga, Raseini? specialiosios mokyklos mokini? grup?s 109 gimtadienio repas ir tortas, u kur? d?kojame UAB Jadvygos kepiniai. U dainos ?ra?, renginio ?garsinim? ir apvietim? nuoirdiai d?kojame Raseini? rajono kult?ros centro garso ?ra? studijos vadovui, garso ir viesos operatoriams.
Mokyklos sal?je sunkiai tilpo visi Kuku?io laboratorijos dalyviai. Vyravo besiypsantys veidai, pilni ger? emocij?. Ir t?vams, ir pedagogams, buvo be galo gera matyti laimingus, savimi pasitikin?ius vaikus, dr?siai ibandan?ius naujus dalykus, atrandan?ius, besimokan?ius draugauti, ireikti save. Kuku?io laboratorija suteik? dar vien? galimyb? paauginti ypating? vaik? pasitik?jimo savimi sparnus.
Sandra Maslauskien?,
Raseini? specialiosios mokyklos direktor?

Komentarų nėra