Pavasario turgaus linksmyb?s

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

Pavasaris prabudimo, atsinaujinimo metas. Net ir didiausi slunkiai sukrunta grainti bei puosel?ti tiek savo k?n?, tiek aplink?. Ne vien ?kininkai, bet ir nedidel? sklypel? valdantys emdirbi? palikuonys iki aus? pasineria ? ?kikus r?pes?ius. Kod?l gi neusiauginus sav? ekologik? darovi? ar nenupen?jus ?sies, juolab kai iniasklaida trimituote trimituoja, kad prekybos centruose neretai ?sigyjame ne maist?, o gryn? nuod?.

Kurgi kitur, jei ne turguje, rasime visa, ko reikia skoningai ir ipuosel?tai, darovi? bei vaisi? turtingai, naminiais pauk?iais klegan?iai sodybai. Taigi etadienio ryt? skubame ? Raseini? turg?. Atunt? valand? ?ia pats prekybos ?kartis, o nor?damas pasistatyti automobil? turi apsukti ne vien? rat?, kol gal? gale u keli? imt? metr? nuo turgaus urmulio randi laisv? kertel? savo ve??ioms. Artinantis ? pat? epicentr?, pirmiausia ? akis krinta tikro lietuviko daro paiba bulv?s. Tiek s?klini?, tiek valgom?j? bulvi? 30 kg maias 15 lit?. Pasiteiraujame ir jav? kain?, nes pabrangus kiauiniams vis tik ketiname pirkti vitai?i?, tod?l gr?d? kainos – labai aktualu. Ir k? gi maias kvie?i? 35 Lt, kvietrugi? 33 Lt, o avi? 30 Lt. Brangokai atsieis tas vitaites ilaikyti…

Skubame prie namini? pauk?i?. Savo augintinius ?ia si?lo net penki pauktynai. Pasirinkimas ities didiulis: 3 dien? vi?iukai 3 Lt, 3 savai?i? broileriai 6 Lt, o kiauinius d?ti jau bema subrendusios 4-5 m?nesi? vitait?s 22-25 Lt. Dviej? savai?i? kalaku?iukai parduodami po 25 Lt. Sako, jie uauga 50 ir daugiau kilogram? por? papjovei, ir puotauji lyg bekon? parit?s. Gausu ir vandens pauk?i?: keli? dien? an?iukai 6-7 Lt, 1,5 savait?s ?siukai 20 Lt. Linkusiems ? egzotik? perlin?s vitait?s, kitaip vadinamos pentardomis. 6 savai?i? perlinuk? 20 Lt.

Kaip tikina prekeivis, tai nepamainomas pauktis ?kyje: ir dekoratyvus, ir kolorado vabalus nulesa, ir iurkes ivaiko, ir kiauinius deda, ir netgi valgomas! ?sigijai toki? bulvi? nereik?s chemikalais purkti ir kat?ms nebeliks k? veikti.

Toliau kojos tiesiog pa?ios nea ? paviljon?, kur prekiaujama pieno produktais, medumi ir kiauiniais. Sal? apytut?: viena moter?l? pasid?jusi delno dydio s?riuk? 7 Lt vienas, puskilogramis vark?s – 4 Lt, litras pieno 2 Lt, o grietin? po 11 Lt u litr? vos turgui prasid?jus igraibst?. N?ra ko steb?tis ilieka tik stambieji pieno ?kiai, o vien? kit? karvut? laikantys ?keliai nepaj?g?s patenkinti kaimik? produkt? isiilgusi? miestie?i? poreiki?. Keletas bitinink? lyg susitar? u pus? litro medaus prao 12 Lt, kilogramas 16 Lt. nekus bitininkas dar mums ?si?lo maielyt? bi?i?
duonel?s 100 g 8 Lt. Baisiai brangu, bet nat?raliems B grup?s vitaminams tiesiog niekaip negalime atsispirti.

Galiausiai pasiteiraujame, kiek dabar kainuoja prie Velykas didiul? aiota? suk?l? kiauiniai.Kritusios, oi kritusios j? kainos deimtis kaimik? kiauini? tik 5 Lt. Beje, pra?jusi? savait? nuo Velyk? usilikusius kiauinius prekybos centre po 2,99 Lt pardavin?jo.Taigi mintys apie vitai?i? auginim? ?gauna klaustuko pavidal?.

Pauktininkyst? ir gyvulininkyst? palik? ramyb?je, sugr?tame ? augalininkyst?. Na, be sav? agurk? ir pomidor? tikrai neisiversime. 1-2 Lt u daig?, nelygu dydis ir veisl?,kurios labai ?vairios: pomidorai nuo Raudonkepurait?s iki Toyoto, agurkai nuo Mirabelle iki Karaoke. Paprikos daig? galima ?sigyti po 0,50 Lt. Deimt kop?st? daigeli? 1 Lt, o svog?n? s?jinukai 6-8 Lt/kg. Ir v?l prekybos centrai kia koj? ten teko matyti svog?n? s?jinuk? po 1,99 Lt u kilogram?.
Jei norite atnaujinti savo sod?, galima sakyti, jau pav?lavote. Pra?jus? etadien? medelynai dar prekiavo vaismedi? sodinukais, bet i? savait? daugelis sak? ? turg? jau nebeatvyks per v?lu vaismedius sodinti. Obelai?i?, kriauai?i?, treni?, graikini? rieut? sodinukai kainavo po 20 Lt, vynait?s 10 Lt, o pastaruoju metu itin populiar?jan?i? ilauogi? kr?mel? galima ?sigyti u 15 Lt, bet jei norite jau iemet sulaukti derliaus, u nemenk?, iedais apkibus? kr?m? teks pakloti vis? eiasdeimt. Beje, pasak prekeivi?, ilauoges galima sodinti net ir vasaros pradioje, nes jos parduodamos vazon?liuose.

Savo ?kelyje norime ne tik skrandiui vent? suruoti, bet iekome ir atgaivos akiai bei sielai. Dekoratyviniai medeliai ir kr?mai tikrai yra i ko pasirinkti. Ta?iau kai kuri? kainos priver?ia ioptel?ti: antai pusantro metro maumedis 150 Lt, irnmedis kur kas pigesnis tik 60Lt, grauoliai rododendrai 35-65 Lt, o kamuolini? tuj?, kalnini? puai?i?, dekoratyvini? kadagi? galima nusipirkti u 35 Lt. Kr?mini? bei vijoklini? roi? kerai po 12-15 Lt. G?lynams ir balkonams papuoti apstu ?vairiaspalvi? petunij?: besiskleidi?s daigas 2-3 Lt, o ied? pyn?mis svyrantis vazon?lis
15 Lt. ydin?i? pelargonij? kainos svyruoja nuo 6 iki 15 Lt. Pigiausiai u nalaites pra? po 0,50 Lt, ta?iau ?prasta i? g?ly?i? kaina 1-2 Lt. May?i? ?vairi? r?i? g?li? daigeli? galima nusipirkti u 1,50 Lt, dekoratyvini? saman? kupstliai 2-5 Lt, raktaoli? kereliai 1,5-5 Lt.

inoma, dar vis atsiranda moni?, tvirtai isaugojusi? savo ?sitikinimus, kad vien dekoratyvini? medeli? bei g?lyn? sodybai papuoti nepakanka. Ypatingiems aplinkos puosel?jimo gurmanams – visa kolonija it parodai istatyt? gipsini? groybi?. Prekeiviai gipsin?mis fig?r?l?mis nesismulkina: nori asilo praau 200 lit?, solidi? apim?i? nyktukas tik 120 Lt, stirnait? 100 Lt, gulb?s 70-90 Lt. Jei biudetas skurdokas, galima ?sigyti smulkm?s: varli?, sraigi?, grybuk? po 35 Lt. ie akcentai neabejotinai j?s? sodyb? bent vizualiai priartins prie Lenkijos-Vokietijos pasienio, kur ie puoybos elementai itin m?gstami.

Apie pus? vienuolikos turgaus prekeiviai pardeda krautis savo mant?. Jei nesate labai irank?s, tai pats geriausias metas pigiai ?sigyti sodinuk?: t?la moter?l? nebenor?s atgal ? savo darel? gabenti apvytusi? g?ly?i? ar suglebusi? sodinuk?, taigi nusider?site nesunkiai.

tai Alio, Raseiniai ?sigijo ryel? brokoli? daig? u 50 ct. Derliumi pavaiinti nepriadame, bet pasidalinti brokoli? receptais b?tinai.

Komentarų nėra