Pavasaris Mirkliuose

Versija spausdinimui

Balandio 22 dien? naujuose Mirkli? kaimo bendruomen?s namuose vyko tradicin? pavasario vent? ,,Pavasaris Mirkliuose. Ji prasid?jo kitaip negu kiekvienais metais. Susirinkusiuosius sveikino sve?iai: Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos narys, rajono Kaim? bendruomeni? s?jungos ir G?luvos kaimo bendruomen?s pirmininkas Jonas Vazgys, rajono Tarybos nariai Andrius Bautronis ir Odeta Borkertien?, Gruzdik?s kaim? bendruomen?s pirminink? Genovait? Kveselien?.
Kaip ir kiekviename renginyje, sveikino ir muzikine dovana pasidalijo draugai i K?daini? autorin?s muzikos grup? Vaivorykt? (Alma ir Edgaras). Jie ? Mirklius atve? nuostabi? dain? pyn?. Taip pat sveikino ir puiki? nuotaik? dovanojo Raseini? rajono kult?ros centro kolektyvai: vaik? oki? kolektyvas ,,Pop Dance ir Mirkli? kaimo bendruomen?s oki? kolektyvas ,,Ritmas (vadov? Neringa lopnien?).
Vykd?me ir eismo saugumo projekt?, nes Mirkli? kaimo bendruomen? dalyvauja konkurse ,,Eismo saugumas bendruomen?se 20222023 m. Su bendruomen?s pareig?ne Giedre Deveikiene puikiai praleidome laik?. vent?s dalyviai dom?josi policijos veikla, matavosi specialias liemenes, susipaino su policinink? darbo priemon?mis, ?siamino prie tarnybini? automobili?, prisimin?me ir Keli? eismo taisykles, nes jau prasid?jo intensyvesnis dvira?i?, paspirtuk? vairuotoj? ir p?s?i?j? eismas.
vent?je apsilank? Velyk?, ji praved? aidim?. V?liau vyko prot? m?is su ?vairiais klausimais, nuotaikingomis uduotimis ir aidimais. Nugal?tojai buvo apdovanoti specialiais prizais.
ventin? nuotaik? k?r? nuostabi renginio ved?ja Raseini? rajono kult?ros centro kult?rini? rengini? organizator? Mirkliuose aneta Vaitarien?. Buvo apdovanoti jubiliatai. Bendruomen?s pirminink? Graina Andraitien? visiems nuoirdiai pad?kojo.
U sklandiai suorganizuot? vent? a?i? r?m?jams: Raseini? rajono kult?ros centrui, Raseini? rajono savivaldybei, Raseini? seni?nijos seni?nui Rolandui Klusui, taip pat kult?rini? rengini? organizatorei . Vaitarienei, u nuotraukas J. Vazgiui. U visokeriop? pagalb?, sveikinimus esu d?kinga oki? kolektyvo ,,Ritmas merginoms ir vadovei
N. lopnienei.
Nijol?, Kristina ir Vilma susirinkusiuosius pavaiino savo atsinetais tortais ir kitais skan?stais. Nuotaik? k?l? graiai papuotas stalas. Nuoirdiai a?i? bendruomen?s nariams, gardiais susinetais patiekalais papuousiems ventin? stal?.
U informacijos sklaid? a?i? savaitra?iui Alio, Raseiniai, portalams Raseini? naujienos, Mano Raseiniai, a?i? ? vent? atvykusiems bendruomen?s nariams.
Linksmi okiai, skambios dainos, nuoirdus bendravimas nutolino li?dnas mintis, liko gra?s prisiminimai apie ?domiai praleist? laik?.

Graina Andraitien?,
bendruomen?s pirminink?

Komentarų nėra