Pavasaris Mirkliuose

Versija spausdinimui

Balandio 24 dien? Mirkli? kaimo bendruomen?je vyko tradicin? pavasario vent? ,,Pavasaris Mirkliuose. Susirinkusiuosius sveikino Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos nar?, Didiuli? kaimo bendruomen?s pirminink? Diana Kaupaitien?, Regina ir Jonas Paulauskai, bendruomen?s nar? Judita Bernatavi?ien?. Nors oras nediugino, bendruomen?s pirminink? Graina Andraitien? pasidiaug? atvykusiaisiais ir pakviet? smagiai drauge praleisti laik?.
ventin? nuotaik? k?r? nuostabi renginio ved?ja Raseini? rajono kult?ros centro kult?rini? rengini? organizator? Mirkliuose aneta Vaitarien?. aid?me netradicinius aidimus, min?me m?sles, vyko kiauini? ridenimo ?empionatas, okome ir dainavome, klaus?m?s J. Paulausko eili?. Vyko ir velykini? puok?i? paroda, kurioje dalyvavo ir puoktes pristat? Raseini? pagalbos eimai nam? vaiku?iai ir j? vadov? Sonata, R. ir J. Paulauskai, Onut? ir Edmundas Kazbarai, Nijol? ir Vilius Irkmonai, Ramon? kaimo bendruomen?s pirminink? Dalyt? Raudonien?, Mirkli? kaimo bendruomen?s nariai ir jauniausia dalyv? Steila lopnyt?. Visi dalyviai apdovanoti pad?komis ir prizais.
Puiki? muzikin? dovan? padovanojo m?s? draugai Ramon? mirus vokalinis ansamblis Ram?s monai. Jo vadovas Vaidotas Vilkas vadovauja ir neseniai susik?rusiam Mirkli? kaimo bendruomen?s ansambliui. Ansamblis pirm? pasirodym? sureng? per i? vent?.
Bendruomen?s pirminink? G. Andraitien? visus vaiino savo tradicine koe, o puikiosios eiminink?s Ingrida Ku?inskien?, Raminta Ku?inskyt? ir Genut? Abraitien? ipuo? stalus, pasir?pino kitomis gardiomis vai?mis. U tok? r?pest? pirminink? yra visoms labai d?kinga.
Rengin? vainikavo Raseini? rajono kult?ros centro tradicin?s instrumentin?s muzikos ansamblis Dubysa ir jo vadovas Dainius Maslauskas. Energingasis kolektyvas ir jo nariai pakviet? okti.
U ?vykusi? ir sklandiai suorganizuot? vent? a?i? r?m?jams: Raseini? rajono kult?ros centrui, Raseini? rajono savivaldybei, Raseini? seni?nijos seni?nui Rolandui Klusui, O. ir E. Kazbarams, Birutei Andriulienei, Vilmai Beiienei, N. ir V. Irkmonams. Nuoirdiai d?koju
. Vaitarienei.
U visokeriop? pagalb? d?kinga esu Ingridai Ku?inskienei, Ramintai Ku?inskytei, Genutei Abraitienei, Algimantui Andrai?iui, u informacijos sklaid? informaciniams r?m?jams Alio, Raseiniai, Raseini? naujienos, Mano Raseiniai ir a?i? visiems bendruomen?s nariams, kurie atvyko ? i? nuostabi? vent?.
Graina Andraitien?,
bendruomen?s pirminink?

Komentarų nėra