Pain?i? skelbimuose vaik? tyko pavojai

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

14 m. vaikinas ieko paneli?, Dvi penkiolikos met? jaunos, linksmos, draugikos merginos ieko vaikin? ?domiam vakarui, Pasportav?s vaikinukas ieko paneli? linksmai praleisti savaitgalius, ie skelbimai buvo publikuoti Alio, Raseini? laikratyje. Ta?iau panarius internete tokio turinio inu?i? galime rasti ymiai daugiau, pikantikesni? ir netgi jaunesnio amiaus autori?. Kaipgi tur?t? tokiu atveju elgtis laikra?i? ar internetini? svetaini? redakcijos skelbti, ar ne? Kokios gali b?ti toki? pain?i? pasekm?s? Su iais klausimais kreip?m?s ? Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos Vaiko teisi? apsaugos skyriaus ved?j? Regin? Klevinskien?.
Tokio pob?dio skelbimai yra sunkiai prognozuojami, nes tai nereikia, pavyzdiui, jog ? dvylikamet?s paskelbt? nor? susirasti keturiolikmet? draug? atsilieps b?tent tokio amiaus mogus. Tokiu atveju pasiskelbdamas nepilnametis pateikia savo duomenis ir, kaip sakoma, gali ukibti ant bet kokio kabliuko. Jeigu spauda pati atkreipia d?mes?, kad besiskelbian?i?j? amius jaun?ja ir tokio pob?dio skelbim? daug?ja (mes iandien jau kalbame apie 11 12 met? vaikus), tai yra gerai i tema labai aktuali. Teis?je n?ra aikiai suformuluoto apibr?imo, kas yra maametis vaikas. Ta?iau pagal Baudiam?j? teis? Lietuvoje maame?iu vaiku laikomas pilietis iki 14 m. amiaus. Tai reikt?, kad jo visa veikla ir uimtumas tur?t? b?ti orientuoti ? maame?iui b?ding? veikl?. O kad 11 ar 12 met? mergait?s jau idr?sta rayti skelbimus, nurodydamos savo telefon? numerius ar kitus kontaktus, tai jau didelis akmuo ? t?v? dar?, kad atsiranda tokie skelbimai ir j? nema?ja. Dabar vaikai subr?sta labai greitai ir t?vai tarsi nesp?ja j? kontroliuoti, manydami, kad vaikai yra vis dar vaikais. Reik?t? laikytis tokios nuostatos, kad iki 14 m. amiaus panaaus turinio skelbimai neb?t? spausdinami ar kitaip vieinami, sak? R. Klevinskien?.Vaiko teisi? apsaugos pagrind? ?statymo 10 straipsnis skelbia, kad vaikas turi teis? ? asmenin? gyvenim?, bendravim?, susirain?jimo slaptum?, ? asmens nelie?iamyb? ir laisv?. Kaipgi tokiu atveju nepaeisti jo teisi?? Atsakydama ? tai, Vaiko teisi? apsaugos skyriaus vadov? pasteb?jo, kad toki? teisi? suabsoliutinti negalima. Be abejo, kiekvienas vaikas turi teis? tur?ti savo paslap?i?, ta?iau kada tos paslaptys ima kelti gr?sm? vaiko saugumui, jos jau nebegali b?ti ?vardijamos kaip paslaptys. Taigi, d?l to t?vai tur?t? labai sunerimti. Neseniai atlikti sociologiniai tyrimai okiruoja, pasirodo, kad Lietuvoje t?vai su vaikais bendrauja vidutinikai tik 7 min. per dien? (per tok? laik? turb?t galima tik apr?kti). Kai vaikui skiriamas tik toks d?mesys, inoma, kad jis ieko panekov? internete ar pain?i? skelbimuose. Tod?l tokio pob?dio skelbimus galima ?vardinti kaip vaik? nepriei?r?, o u tai yra numatoma ir atsakomyb?, nes t?vai turi prigimtin? pareig?: r?pintis savo vaikais.
Nemalonus ?vykis, susij?s su pain?i? skelbimais, prie kelet? met? ?vyko ir m?s? rajone, vienoje i kaimik?j? seni?nij?. Paaugl? susirain?jo su nepa?stamuoju ir susitar? susitikti. Pasimatymas gal?jo li?dnai baigtis, bet likimas l?m?, kad paaugl? atsipirko tik ig?s?iu.Pain?i? skelbimai puiki galimyb? ?vairiems ikryp?liams ir nusikalt?liams susikurti pageidaujam? veid? ir savo kalbomis bei d?mesiu uli?liuoti nieko blogo ne?tariant? vaik?. Tod?l vaikui panor?jus rasti nauj? draug?, t?vai tur?t? pasverti, kokia kyla rizika, naudojantis tokiu nepatikimu b?du pain?i? skelbimais. Juk jei vaikui nepakanka kiemo ar mokyklos draug? rato, vadinasi, kakas yra negerai. T?vai privalo inoti, k? veikia ir kokiais dalykais domisi j? vaikai. Vis d?lto tik?tis, kad bet kokiu atveju kakas apgins tavo vaik?, yra nerealu. Neretai tyrimus vykdo teis?saugos institucijos jau ?vykus skaudiam faktui, o kad jis ne?vykt?, tur?t? pasir?pinti t?vai.

11 Komentarai

 1. slabada

  2011-07-03 18:16

  O a kiekvien? vakar? klausausi Kauno radijo stoties Tau. Yra ten pain?i? laida SMS kartoji linija. Kiekvien? vakar? vyksta nuo 18 valandos. Geras muzonas kala ir daug pain?i? skelbim? skaito. Jei kas negird?jot, tai http://www.tau.lt, ?ia j? internetu galima klausyti ir grai? paniki? susirasti

 2. bene

  2011-07-03 18:48

  Tai bene ?ia. Mana mergica gyvana vilniuje y ten per radijo stoty a2 susidrado bach?r?, tai svarbu y miestietis y miest? aprodo y mergica gal pasigirti kad t?r bach?r? i vilniaus. Gal?t? ? raseiniuose b?t radijas y pain?i? laida

 3. tai...

  2011-07-06 15:56

  tai bene cia kam reik reseiniuose tuokias laidas?

 4. tai...

  2011-07-06 15:57

  tai sakau buvo toks pislapis SAVAS SU Vaiducia priesaki vo tenais tai ipazinciu buva i pasnekesiu jaunymui

 5. reik radijas ant miesto

  2011-07-06 16:04

  Tai ir a sakau, kad reikia radijo ant raseini? y jaunimas tur?t? usi?mim? y raseinie?iai tarpusav? gal?t? susipainti. Negi skamarakiuks negal radijos ikurti jei jau ir televizija yr? Va gal?t? b?ti tokia kaip kauno radijo stotis tau, nes ten ir muzika gera ir pain?i? yra ir priz? visoki? galim laim?t

 6. tai...

  2011-07-06 16:06

  tai yr vietyniu ukininku nenuoriekit perdauk is skamarakiuka

 7. reik radijas ant miesto

  2011-07-06 16:08

  Tai bene jau kas i ?kinink? kurs t? radij?? ?ia reik, kad b?t turtings ? ?takings mogus, o raseiniuose toki? daug n?r

 8. tai...

  2011-07-06 16:09

  yr yr taigi pats zinai :) )))))

 9. hm

  2011-07-06 22:21

  radijui daug pinig? nereikia

 10. raseini? radijas

  2011-07-07 19:37

  Jei daug pinig? nereik, tai kod?l nieks nekur? Manau, kad kaip tik reik daug pinig?, juk ? ger? mikrafon?, kompiuteri?, pult? reik y eter? kakaip transliuot, anten? ger? tur?t

 11. viktoras

  2012-11-07 11:07

  sveiki esu labai paprastas, rimtas, atviras, vienisas virukas 26 metu. turiu liangva niagale 3 krupes invalidas. as jeskau labai paprastos, rimtos, nieaukstos, atviros, niepasikielusios, istikimos, neisnaudotojos, niemielages. gyvianimo drauges rimtai draugystei no 18 iki 38 metu. moteris ar miergina gali turieti liangva ar vidutine niagale svarbu kat vaikciotu. miargina ar motieris gali turieti vaiku buti ir is kaimo. as niebijau kaimisku darbu nias esu pats gyvianies ir gymies kaime tai kat as niebijau prie ukio dirpti. miargynos ir motieris rasikit kuriem nietrukdo mano niagale ir rasikit kuriem atstumas nietrukdo. as laukiu tik rimtu skambuciu ir sm zinuciu is rimtu zmoniu. skielbimas tikrai ira rimtas ir tikras. mano. nr 860267122 cie ira tele2 pildik tinklas. arba galit mania onei rasti lu4wij@one.lt.