Paintin? ivyka po Tytuv?n? krat?

Versija spausdinimui

Norg?l? kaimo bendruomen? nutar? vykti ? Tytuv?nus ir susipainti su pagrindiniais io krato lankomiausiais objektais. Bendruomenikumo paskatinta pakviet? kartu vykti ir Gabi? kaimo bendruomen? bei asociacij? Kaimo svetain?. 2023 m. gegu?s 13 d. bendruomen?s nuosavas autobusas su aktyviausiais nariais pajud?jo Tytuv?n? link.
Prie Tytuv?n? bernardin? vienuolyno sutiko gid?, ji isamiai papasakojo apie Tytuv?n? v?. Mergel?s Marijos Angel? karalien?s bany?ios ir bernardin? vienuolyno ansambl?. Tai vienas ?domiausi? ir didiausi? XVIIXVIII a. Lietuvos sakralin?s architekt?ros kompleks?, jo architekt?roje ryki daugiasluoksn? gotikos, renesanso ir baroko stili? derm?. Gid? pamin?jo, kad esantis bany?ios ir vienuolyno ansamblis garsus arkadomis, udarais kiemais, senoviniais pastatais, maldinink? traukos objektais, tai vent?j? laipt? koply?ia ir malon?mis gars?jan?iu v?. Dievo Motinos su K?dikiu paveikslu. Buvo laiko pasivaik?ioti po vienuolyno kiem?, koridorius ir igirsti gid?s pasakojim?, kaip jie gyveno, dirbo ir meld?si.
Po apsilankymo vienuolyne ir susipainus su jo istorija autobusas ve? Gilio eero link. Norg?l? kaimo bendruomen?s pirmininkas Antanas Kil?auskas vaiuojant papasakojo, kad tai vienas i keturi? didesni? Tytuv?n? miest? supan?i? eer?, isiskiriantis savo ypatinga spalva ir didele augalijos bei gyv?nijos ?vairove. Eero plotas 36 ha, o giliausia vieta siekia net 23,10 metro. Legenda byloja, kad eeras at??s viesulu ir ukrit?s ant ?ia augusio miko. Smaragdin? alsv? spalv? vandeniui suteikia eer? maitinantys altiniai, j? vanduo prisotintas i emi? gelmi? atnet? itirpusi? karbonat?. i teritorija yra gana didel? ir grai, tod?l pasiskirst? b?reliais vieni ikart ygiavo paintiniu taku g?r?damiesi vaizdais aplink eer?, kiti steb?jo aplinkos vaizdus nuo tilto, o dar kiti sus?d? poilsiaviet?se po pastoge ukandiavo.
Pasivaik?ioj? aplink Gilio eer? ir susipain? su jo kratovaizdiu pilni ?sp?di? ir su gera nuotaika vaiavome nam? link. Visi esame d?kingi Norg?l? kaimo bendruomenei ir jos pirmininkui
A. Kil?auskui u pakvietim?, u galimyb? i naujo painti Tytuv?n? krat? ir u gerai praleist? laik?.
Ivykos organizatoriai

Komentarų nėra