Pensinis amius lazda su dviem galais

Versija spausdinimui

Po ilgai trukusi? diskusij? Seimas galop pri?m? pensinio amiaus ilginimo ?statym?. Pagal j? tiek vyrai, tiek moterys pensijon gal?s ieiti tik sulauk? 65-eri?. Tiesa, pensinis amius bus ilginamas palaipsniui, moterims j? kasmet ilginant keturiais m?nesiais, vyrams – dviem. Bet jau kalbama, jog ir i riba galinti b?ti ne paskutin?, girdi, gal teksi? pensin? ami? ilginti iki 70-ties? K? apie tai mano m?s? skaitytojai?

Tai kad reik?jo pensin? ami? ilginti, nes valstyb? tiesiog nebepaj?gi ilaikyti tokio pensinink? b?rio. Juk ne vien Lietuva io amiaus cenz? ilgina, kitose alyse pensinis amius yra dar ilgesnis ir visas pasaulis juda ilginimo linkme. Be to, juk nemaai yra ir toki? moni?, kurie ir sulauk? pensinio amiaus neskuba atsisakyti darbo. Man rodos, jog kaip tik gerai, jog viename kolektyve darbuojasi jaunatvika energija ir brandos imintis. Manau, jei protingas darbdavys, tai visiems uteks vietos po saule. A net inau ne vien? atvej?, kai ? pensij? ipraytas mogus greitai pasiligojo ir netrukus numir?.


Ir taip blogai, ir kitaip negerai. Jeigu ?vertinsime savo tautie?i? gyvenimo trukm?, tai, ilginant pensin? ami?, ne kiekvienam tos pensijos bus lemta sulaukti. Bet i kitos pus?s, situacija yra tokia, kokia ji yra – neb?ra i ko pensij? bemok?ti. i lazda tikrai yra su dviem galais, nes jei niekas nebus daroma, tai sulauk? pensinio amiaus pensij? negausime, nes tiesiog nebus i ko j? mok?ti, bet t? ami? ilginant irgi ne kiekvienam lemta pensijos besulaukti. Mano nuomone, Vyriausyb? ?kart eina lengviausiu keliu. Uuot galvojusi apie darbo viet? k?rim?, apie moni? uimtum?, emigracijos mainim? ir pan., ji itokiu b?du ?m?si gelb?ti ,,Sodr?. O ir visur, kur bepai?r?tum, tik mainimas, tik dir? verimasis. Tai irgi n?ra gerai.


Esu student? ir inau, kad Lietuvoje po moksl? baigimo nebepasiliksiu. Kod?l? Tod?l, kad a ?ia neturiu vil?i? gauti darbo. Jau dabar per vasaros atostogas porai m?nesi? ivaiuoju udarbiauti ? vedij? pas seser?, kuri ten jau yra ?sitvirtinusi. Bandiau gauti darbo Lietuvoje – be provais?i?. Manau, is ?statymas yra labai neteisingas jaun? moni? atvilgiu, nes ir toliau skatins emigracij?, kadangi jauni mon?s savo alyje negal?s gauti darbo, nes darbo vietas bus u?m? pensij? laukiantys ir niekaip j? sulaukti negalintys vyresniosios kartos mon?s. Mano supratimu, nerimtas yra argumentas, jog neb?ra i ko bemok?ti pensij?. Juk jei darbingi mon?s ivain?s, ivis biudetas liks be ?plauk?.


K? tik trump? atostog? parvaiavau i Anglijos. A emigrantas. Kaip manote, kod?l a ten? Tod?l,kad ?ia a negavau darbo. Labai
nenor?jau ivaiuoti, labai tam nepalankios buvo eimynin?s aplinkyb?s, bet ivaiuoti teko, nes kur tik be?jau d?l darbo, visur atsitrenkiau kaip ? sien?. O jei kas ir b?t? pri?m?s, tai tik u vargan? minimum? ir tai nepilnu etatu. U tai ir nesuprantu tokio ?statymo prasm?s: jauni, darbingi mon?s negali gauti darbo, o vos krutan?ius senukus ver?ia dirbti. Jei senoji karta, laukianti ir nesulaukianti pensijos, atlaisvint? dabar uimtas darbo vietas, jos atitekt? jauniems, stipriems mon?ms, kuriems nebereik?t? ivaiuoti. A tikrai nesuprantu, k? tokiu ?statymu ilo?me.


O Dieve, Dieve… Nebesulauksiu, matyt, a tos pensijos. Kiek a j? vejuosi, tiek ji nuo man?s b?ga. Jau buvau visai prie pat pensij?, kai j? pailgino iki 60-ties met?. Dabar – v?l tas pats. Vyliausi, ieisiu ? pensij?, dar j?g? tur?dama gal kur pakeliausiu, ramiai sodelyje pasikraptysiu. A taip sunkiai vis? gyvenim? dirbau. Maniau, usidirbau nors vien? tolimesn?, u Lietuvos rib? kelion?, nors kelet? lengvesni? met? prie Aminyb?. Bet kur tau… Blogai dar ir tai, jog ir darbdaviai ? mus, tokius krioenas, skersai i?ri. Ir mes juos suprantame, jog jauno mogaus apsukos yra visai kitokios. Bet k? daryti, jei gyviesiems dar kapini? neatmatavo? Bet gal dar atmatuos…

is ?statymas – tai lazda su dviem galais. I vienos pus?s lyg ir taupoma, nes maiau reik?s imok?ti pensij?. Ta?iau ne?vertinta yra tai, kad per j?g? dirbdami senjorai daniau sirgs, jie ims nedarbingumo lapelius, ,,Sodra prival?s mok?ti ligos paalpas, teks kompensuoti brangius vaistus ir t. t. Ir dar labai sunku pasakyti, kas valstybei pigiau atsieit?: pensijos, ar ligos paalpos. Kitas lazdos galas yra tas, kad jauniems lieka maiau ans? ?sidarbinti. Jaunas mogus, negal?damas ?sidarbinti savo alyje, j? palieka, ima leisti aknis kitur ir danai atgalios nebesugr?ta. O tai reikia, jog mes prarandame pa?ius darbingiausius savo mones, kurie ioje alyje nemok?s mokes?i? ir nebepad?s ilaikyti Lietuvos pensinink? Taigi, blogai i kurios pus?s bepai?r?tum.

Man pasisek?, a sp?jau sulaukti pensinio amiaus prie jo pailginim?. A i principo nesu prie tai, kad pensininkas dirbt?. Jei jis turi sveikatos, jei j?gos leidia – kod?l gi ne. Bet k? daryti mogui, kuris yra ligotas, kuris dirbti nebepaj?gia? O toki? vyresnio amiaus moni? yra labai daug. U tai a kategorikai pasisakau prie pensinio amiaus ilginim? ir sakau, jog reik?jo iekoti kitoki? iei?i?, kuri? tikrai buvo galima rasti. mogus idirba 40 met?, moka mokes?ius, jau tikisi nors kiek atsikv?pti ir v?l viskas nutolsta. Tai yra tikrai nes?ininga moni? atvilgiu.

Jei b?t? mano valia, a tikrai neb??iau u pensinio amiaus ilginim? jau vien tod?l, jog yra didel? nelygyb?, kai vieni sp?jo ?okti ? pensijas dalijant? veim?, o kiti nebesp?jo. Kuo kaltas mogus, jei jis gim? metais ar dviem v?liau? Bet man pirmiausiai nepatinka tai, jog per ilgai darbo vietas uims senukai. Nieko tokio, jei tai bus darbininkas, jei jis suklups bedirbdamas. Nieko blogo neatsitiks, jei koks buhalteris snustels ant savo popieri?. Bet a ne?sivaizduoju, pavyzdiui, septint? deimt? ?pus?jusio lak?no, chirurgo, netgi stomatologo ar mokytojo. Ir tolim?j? reis? vairuotojas tokio amiaus man atrodo per senas. Juk utenka pasii?r?ti ? save, jog suprastum, kad apsukos jau nebe tokios kaip
jaunyst?je, jau ir reakcija kitokia, ne tokia greita. Bet jei valdia taip nutar?, vadinasi, taip ir bus.

Kalbino ir fotografavo Ugn? Timonyt?

2 Komentarai

  1. joly

    2014-07-22 19:29

    Seimui priemus toki sprendima,turetu buti geda.Idomu iki kiek dar metu zada ilginti pensijini amziu??????????????????????????????????????????????????????????

  2. Dangerus

    2014-08-10 04:07

    Tikriausiai tokia valstyb?s programa – maiau mok?ti pensij? , kad daugiau liktu seimo nari? raikliams. )))).