Per vakar? trys viename

Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVI?IUS

Baltais iemos laukais
Balta spalva tylos,
Atb?gusi nuo Vadgirio, imkai?i?,
Ukli?va u kalvos Kalnuj?,
Kur priekalnio krante,
Tam sniego baltume,
Raudona sniegena suaudyta
sniege…
Atb?gusia tyla, ta dievika spalva
Bandau tapyt paveiksl?
Su kryiais ir su boktais,
Pravertom durim.
Centre paveikslo -
Pakeltos rankos
Laiko ven?iausi? Sakrament?
Ir mon?s kl?po maldoje.
Paveikslas vis liejasi, vies?ja,

Tik sniegena dar labiau ryk?ja,
Suaudyta ant sniego…

Pranas Laurinavi?ius

Ta raudona sniegena tai raudon? plyt? Kalnuj? bany?ia. Pastatyta 1818 m., ji puo? vis? kaim?, ta?iau per Antr?j? pasaulin? kar?, kaip ir visi Kalnuj? gyvenamieji namai, buvo sugriauta. Daug met? rudenio darganos, iemos al?iai vis skverbdavosi ? dvi likusias sienas, ? pamatus. Keliolika met? bany?ios griuv?siai buvo avarin?s b?kl?s, neivaizd?s ir k?l? gr?sm?. Tai matydami, Kalnuj? bendruomen?s mon?s vis galvojo, svarst?, kaip apsaugoti likusius bany?ios kont?rus nuo visiko suirimo. Kalnuj? seni?nijos seni?nei Reginai ?epurnovienei irgi nedav? ramyb?s problema, kaip padaryti, kad v. Viktoro bany?ios griuv?siai b?t? isaugoti, ukonservuoti, apviesti, pritaikyti turist? ir kit? lankytoj? poreikiams. 2010 m. buvo parengtas projektas Kalnuj? civilini? kapini? vieosios infrastrukt?ros sutvarkymas. Projektas buvo finansuojamas Raseini? rajono vietos veiklos grup?s Raseini? krato bendrija vietos pl?tros 2008-2014 met? strategijos l?omis. Bendra projekto vert? 371 561 Lt. Projekto metu ?rengtas p?s?i?j? takas per kapines, pakeista kapini? tvora (477 m), ukonservuoti bany?ios griuv?siai, ivalytas vidus, ?rengtos dvi stov?jimo aiktel?s, atnaujinti laiptai, vedantys ? bany?i?, sutvarkyta bany?ios aplinka. Ant likusi? sien? atbrail? ud?tos stogin?s, kurios saugos nuo krituli?. Kad likusios bany?ios sienos b?t? geriau matomos, patraukt? lankytoj?, turist? d?mes?, ? objekt? buvo sumanyta apviesti. Gaut? l?? iam sumanymui neuteko. Kalnuj? seni?nija, b?dama Lietuvos savivaldybi? seni?nij? asociacijos nar?, pareng? bendr? projekt? su AB Lesto. Dabar likusios bany?ios sienos ir aplinka jau apviestos i vis? pusi?. Apvietimas vakaro, nakties metu sukuria tikrai ?sp?ding? griuv?si? ir kalvos panoram?. Apvietimas ne vien d?l groio, bet ir d?l lankytoj? saugumo. Graiai sutvarkyta ir apviesta bany?ia bus patraukli kaip Raseini? r. savivaldyb?s turizmo objektas. Projektas tur?s t?stinum?, apvietimas bus ilgalaikis. Savaime aiku, kad tam reikalinga elektros energija, u kuri? reikia mok?ti. iam projektui vienas privatus asmuo jau yra paaukoj?s 500 Lt.

Projektas LESTO mano draugas tai ne vien bany?ios apvietimas. Surengtas vaik? ir suaugusi?j? pieini? konkursas Elektros lemput? saugi. Konkurse dalyvauja Kalnuj? kaimo bendruomen?s nariai, taip pat aplinkini? kaim? gyventojai. Konkurso akcentas saugus ir atsargus elgesys su elektros prietaisais. Konkursui pateikti 45 pieiniai. Dalyviai – Kalnuj? mokyklos mokiniai (mokytoja Daiva Miniotien?), taip pat dalyvauja Marijampol?s vaik? darelis-mokykla elmen?liai (mokytoja Ligita Vadopalien?). Pieinius konkursui pateik? ne tik mokiniai. Atsiliep? sesut?s student?s Inga ir Deimant? pegyt?s. Nuostabi? bany?ios griuv?si? sien? nupai? 6 metuk? Gabriel? Banyt?. Visi pieiniai labai aismingi. Jie ikabinti seni?nijos patalpose.

? t? pat? projekt? ?traukta ir kal?dini? puok?i? paroda. Puokt?spristatytos i visos Kalnuj? seni?nijos, kuriai priklauso net penkios bendruomen?s. Gruodio 20 dien? pieini? ir puok?i? paroda bus pristatyta Vilniuje. AB Lesto atstovyb?je dalyvaus generalinis direktorius Arvydas Tarasevi?ius, seni?n? asociacijos pirmininkas Algis Strel?i?nas. Visi projekto dalyviai bus pamaloninti Karpyn?s prizu – gal?s pasinaudoti Karpyn?s teikiamomis pramogomis: sporto klubu, baseinu, boulingu ir kitomis.

Gruodio 10 dien?, nors ir pu?iant varbokam v?jui, bany?ios pap?d?je ant diding? laipt? susirinko graus b?rys kalnujiki?. Labai maloniai stebino, kad tarp susirinkusi? buvo nemaai jaunimo. Taip ir kirb?jo mintis, kuri? dr?stu isakyti: gal tam jaunimui, j? kartai, bus lemta ant tos nuostabios kalvos atstatyti v. Viktoro bany?i? – t? raudon? sniegen?, suaudyt? per kar?.

Kalnuj? seni?n? susirinkusiems pristat? atlikt? darb? ataskait?, pad?kojo visiems neabejingiems bendruomen?s nariams, kurie geranorikai dirba visuomeninius darbus. Po projekto pristatymo ali? ilko juost? perkirpo Raseini? r. savivaldyb?s administracijos direktor?
Aurelija Loyt?. ia proga Kalnuj? seni?nij? pasveikino Paliepi? seni?n? J?rat? Garliauskien?. T? pat? vakar? aiktel?je prie parduotuv?s buvo ?iebta nuostabi egl?, kuri? papuoti pad?jo AB Lesto. Judrus Kal?d? senelis su snieguole steng?si kiek ?manydami uimti
kiekvien? at?jus?. Buvo dosnus – pieini? konkurso nugal?tojus apdovanojo vokeliais. Prie ?iebtos egl?s savo link?jimus isak? ne tik Kal?d? senelis, bet ir administracijos direktor? Aurelija Loyt?, seni?n? Regina ?epurnovien?, o bendruomen?s pirminink? Danut? Andrijaitien? su savo pagalbinink?mis suvarbusius vaiino karta m?t? arbata ir pyragai?iais. T? pat? vakar? kalnujikius linksmino dainininkas Andrius Rimikis. Taigi t? varbok? vakar? kalnujikius ild? trys viename apviestas bany?ios objektas, ?iebta egl? ir Andriaus Rimikio koncertas.

Komentarų nėra