Pinigai partijoms vokeliuose?

Versija spausdinimui

ar?nas BARKAUSKAS

Tarnauja r?m?jams

Apibendrinus vieumoje ir priva?iuose pokalbiuose apie Lietuvos politines partijas isakomas kandias nuomones, b?t? galima padaryti beveik vienareikmik? ivad?,
kad partijos tai lobistin?s organizacijos, komercin?s strukt?ros su neskaidria buhalterija, ir jas jungia ne id?jos, bet siekis, prisidengus id?jomis, materialiai pasipelnyti. Atrodo, jog tokiai nuomonei apie partijas i dalies galb?t net pritaria Lietuvos Respublikos Prezident? Dalia Grybauskait?, kuri rugs?jo m?nes? Seimui pateik? Politini? partij? ir politini? kampanij? finansavimo bei finansavimo kontrol?s ?statymo pataisas, kuriomis si?loma udrausti partijas finansuoti juridiniams asmenims, sumainti maksimali? fizini? asmen? aukos sum? ir supaprastinti smulki? auk? partijoms pri?mimo tvark?.

Prezident?s teigimu, visuomen?s pasitik?jimas politin?mis partijomis emiausias per vis? nepriklausomyb?s laikotarp?, ir tai yra gr?sm? demokratijai. Viena pagrin-
dini? moni? nepasitik?jimo prieas?i? neskaidrus partij? finansavimas.

Prezident?s inicijuotos Partij? finansavimo pataisos realus ?rankis partijoms atsiriboti nuo atskir? grupi? interes? ir galimyb? tarnauti Lietuvos mon?ms, o ne r?m?jams.

Gal padaug?s s?in?s?

Rink?j? finansuojamos partijos bus nepriklausomos ir gal?s s?iningai dirbti moni? labui. Tai ansas visiems alies politikams prad?ti kurti vertyb?mis, o ne pinigais
gr?st? politin? sistem?, teigia prezident?.

Siekdama skaidresnio partij? finansavimo, prezident? si?lo, kaip ir kaimynin?se alyse Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje, visai atsisakyti juridini? asmen? finansavimo
partijoms, o fiziniams asmenims perpus sumainti maksimalios aukos sum?.

Valstyb?s vadov? nori supaprastinti nedidel?s paramos partijoms skyrimo tvark?, kad alies gyventojams b?t? papras?iau patiems paremti j? pasitik?jimo vertas partijas. Si?loma, kad fiziniams asmenims, aukojantiems iki 50 lit? sum?, nereik?t? deklaruoti metini? pajam? ir nurodyti asmens kodo pildant auk? lapus.

Prezident?s teigimu, utikrinus grietesn? partij? finansavimo tvark?, skaidresn? taps ne tik partin?, bet ir vie?j? pirkim? sistema, taip pat suma?s ir usienio valstybi? ?taka Lietuvos politiniam gyvenimui.

Apie partin? reket?

Kaip matome, prezident? siekia skaidrinti partij? veikl?. Finansinio r?mimo apribojimais bandoma gerokai sumainti partini? ?rykl? lovius, visokiausias neoficialias lesyklas, kuriose partij? funkcionieriai nuolat finansikai pasimaitina ir ?gyja priklausomyb? nuo t? lesykl? eiminink?. Ne veltui sakoma, kad buvimas ?takingoje partijoje suteikia galimyb? pasistatyti nam?, finansuoti vaik? mokslus ir panaiai.

Ne vienas verslininkas ir ?kininkas jau yra vieai pasiskund?, kad prierinkiminiu laikotarpiu jie tampa partinio reketo aukomis. Turtingesni? moni? duris ima klibinti
?vairi? partij? smogikai, duokl?s rink?jai, kurie prao finansikai paremti j? atstovaujam? politin? j?g? ir u tai v?liau ada valdios atstov? palankum?.

Daugumas atsargesni? ?kinink? ir verslinink? stengiasi bet iek tiek pad?ti visoms pagrindin?ms partijoms, nes jie neino, kas laim?s rinkimus ir su kokios partijos atstovais v?liau teks susidurti savivaldyb?s ar respublikin?s valdios koridoriuose.

Kad prie rinkimus finansuoja visas didi?sias Lietuvos politines partijas, vieai ne kart? yra min?j? ir turtingiausi alies verslininkai.

Partijoms bus riesta

Kad be juridini? asmen? paramos partijoms gali tapti labai riesta, pripa?sta net ir prezident?s si?lomas ?statymo pataisas kritikuojantys politologai.

alies vadov?s pateiktos partij? finansavimo pataisos atimt? galimyb? remti partijas juridiniams asmenims, ta?iau permest? partij? finansinius r?pes?ius ant mokes?i?
mok?toj? pe?i?, ir anot oponent?, pakenkt? ne verslininkams, bet pa?ioms partijoms.

Svarstoma, kad partij? finansavimas beveik tik i biudeto, kai reik?s kompensuoti tr?kstamas i privataus sektoriaus surenkamas l?as, susidurs su nuolatiniais sunkumais, visuomen?s nepasitenkinimu. Kol pagaliau v?l bus bandoma sugr?inti, bet jau su kitokiomis pasekm?mis, buvusi? sistem?.

Kai kuri? politolog? teigimu, Lietuvoje partijos ir taip vos kv?puoja. Net populiariausi? i j? reitingai apgail?tini ir, jeigu bus priimta perama finansavimo reforma, partijos sunyks ar net visikai pranyks.

Parems valstyb?

Nejaugi partijoms gali ikilti inykimo gr?sm?? Kain. Seimo pirminink? Irena Degutien? mano visikai atvirk?iai. Parlamento vadov? viliasi, kad udraudus juridiniams asmenims aukoti partijoms turb?t visi lengviau atsip?st?, tur?tume fiksuotus kakokius pinigus, gal ir maesnius, galb?t neb?t? ?domios rinkim? kampanijos, bet tada partijos tikrai konkuruot? programomis, id?jomis, o kaip sakoma, ne vieaisiais ryiais.

Gr?imas nuo pinig? lovio prie id?j?, savaime suprantama, b?t? labai ?sp?dingas ir graus pos?kis. Tod?l, Alio, Raseini? kraptotyrininko nuomone, galima tik teigiamai vertinti alies vadov? pastan-gas tinkamai sureguliuoti visikai isiderinus? politin? kompas?, kurio rodykl? dabar daniausiai reaguoja ne ? alies gyventoj?, bet tik ? pa?i? partij? poreikius.

Vil?i? teikia ir tai, kad prezident?s si?lymus ketina paremti didiausia valdan?ioji partija T?vyn?s s?junga Lietuvos krik?ionys demokratai. ios partijos pirmininkas Andrius Kubilius sako tik?s, kad konservatori? frakcija Seime palaikys prezident?s inicijuot? si?lym? juridiniams asmenims udrausti finansuoti partijas.

Baugios prielaidos

Tikrai manau, kad is ingsnis b?t? svarbus ir b?t? gerai, kad j? priimtume kiek galima grei?iau, kad partijos gal?t? prisitaikyti prie naujos tvarkos ir tinkamai pasirengt? b?simiems Seimo rinki-mams, kalb?jo A. Kubilius.

Tiesa, premjeras neatmeta, kad, jeigu b?t? ribojamas partij? finansavimas i juridini? asmen?, reik?t? iekoti b?d?, kaip joms padidinti valstyb?s finansavim?.

Pats A. Kubilius pareik?, kad asmenikai palaiko tokias Politini? partij? ir politini? kampanij? finansavimo bei finansavimo kontrol?s ?statymo pataisas. Tiesa, d?l bendrapartie?i? premjeras neturi tvirtos nuomon?s.

Bendrapartie?i? pozicija gali b?ti labai reikminga ir, deja, nesutapti su partijos vir?ni? nuomone. Gali b?ti, kad atsisakius oficialios juridini? asmen? paramos, partijos ir toliau gaus l?as, ta?iau jos bus ?teikiamos vokeliuose, ir tai, suprantama, tikrai nepad?s iskaidrinti partij? veiklos. Kitaip tariant, tamsioji m?nulio pus? taps dar didesn? ir gr?smingesn?.
Tepalas korupcijos mainai

Alio, Raseini? kraptotyrininko ?sitikinimu, juridini? asmen? partijoms skiriami pinigai kuo puikiausias tepalas korupcijos mainai. Tod?l, regis, vienintel? ieitis
b?t? gerokai padidinti partij? finansavim? i biudeto.

inoma, partij? finansavimui biudeto pinigais nepritariantis lietuvis gal?t? pasakyti: Lietuvoje partijoms priklauso tik 1,3 proc. gyventoj?, tad kod?l visiems kitiems turi b?ti ukrauta prievol? mok?ti tai maumai pinigus?

Suprantama, jei b?t? ?vesta partij? finansavimo i biudeto tvarka, mokes?i? mok?tojai tam tikra prasme tur?t? finansuoti ir tas partijas, kurioms nepritaria, kuriomis galb?t netgi piktinasi. Ta?iau gali b?ti, kad kito kelio tiesiog n?ra. Kalbant iuolaikiniais terminais, galima pasakyti, kad viskas kainuoja. Demokratija taip pat. Gal kokie
10 mln. lit? alies biudetui ne tokia jau didel? suma valstyb?s mastu? Juk partijos, iaip ar taip, gina pilie?i? interesus, o ne augina agurkus ar brakes.

Atrodo, kad partijos netur?t? pa?ios stengtis usidirbti pinig?. Ta?iau tokios nuostatos gali sukelti labai ar? partij? pasiprieinim?, nes iki iol manoma, kad nuo partijos kasos dydio priklauso jos rei-tingai.
okis ?sp?dingiau

Nesunku nusp?ti, kad biudetinis partij? finansavimas gali nepatikti oligarchams. Atsiras galimyb? partijoms ispr?sti i j? kontrol?s. Tai gali sumainti monopolinink? ?tak?. Kita vertus, beveik nedvejojant galima pasakyti, kad bus rasti kiti b?dai, leidiantys suinteresuotiems asmenims finansikai paaboti partijas. Jeigu interes? grupei r?pi priimamas ?statymas, ji suranda keli? pas atskirus Seimo narius ir jai neb?tina tur?ti reikal? su partijos kasa. Kai kurie politikai teigia, kad vienadieniais interesais gyvenan?iai visuomenei apskritai nebereikalingos politin?s id?jos. Primenama, kad Lietuvos visuomen? ir jai atstovaujan?ios partijos id?jomis baig? vadovautis jau po pirm?j? dviej? Nepriklausomyb?s met?. M?s? visuomen? v?l tapo panai ? daugel? kit?, kur vyrauja emocijos, vienadien?s nuotaikos, iankstin?s
nuostatos, simpatijos antipatijos, mitai, plepalai ir gandai, o ne kritikas m?stymas ir racionaliausio kelio problemoms spr?sti pasirinkimas. Kaip inoma, tuo puikiai pasinaudojo ir i mokslo, meno, ininerijos ar verslo at?j? individualiai racional?s politikai, kurie prisitaik? prie ne visada nusp?jamo minios jud?jimo. Tod?l jie oka, dainuoja, pasakoja anekdotus, prisigalvoja ?vairi? cirko triuk?, kas rink?jams patinka labiau, nei kalban?ios ir diskutuojan?ios galvos.
Gal pad?s dieta?

Norisi tik?ti, kad moni? susiav?jimas politik? okiais, dainomis ir kitokiais ?taigiais ou numeriais t?ra tik laikinas susiav?jimas, kuris ma?s did?jant visuomen?s
brandai.

Partij? ir visuomen?s branda i dalies yra susijusios. Ta?iau kol kas nematyti rykesni? nei visuomen?s, nei partij? brandos poymi?. Partijos iki iol vadinamos nepagydomomis otkatinink? komandomis, korupcijos lizdais, parazitiniais dariniais ant valstyb?s k?no, oligarch? instrumentais. Daugyb? sunki? moralini? b?d?
kamuoja ir visuomen?s narius: siekdami sau naudos, nevengiame kompromis? ir su s?ine, ir su ?statymais. Ta?iau yra ir vilties galin?i? suteikti perspektyv?. Netekusioms juridini? asmen? finansavimo partijoms galb?t teks laikytis finansin?s dietos ir atsikratyti visoki? nereikaling? riebal?: asmen? ir grupuo?i?, prie partij? prisijungusi? tik pasipelnymo tikslais.

Glumina nauji skandalai

Tai b?t? gana sveikas apsivalymas, inoma, jei jis apskritai ?manomas. Tokias abejones kelia nuolat kylantys su partijomis susij? skandalai. Kaip inoma, policijos pareig?nai sulaik?, o teismas leido suimti Krik?ioni? partijos Kauno skyriaus pirmininko pavaduotoj? ir jam talkinusi? moter?. ?tariama, kad ie asmenys gali b?ti susij? su prostitucijos organizavimu.

? Kauno savivaldyb?s taryb? nes?kmingai kandidatav?s verslininkas, skyriaus pirmininko pavaduotojas buvo sulaikytas savait?s pradioje ir suimtas deim?iai par?.
Tam pa?iam laikotarpiui u grot? pateko kartu su juo sulaikyta moteris.

Tokie partij? veiklos rezultatai, velniai tariant, glumina ir signalizuoja: i ties? metas imtis vis? ?manom? priemoni?, kurios sutaisyt? Lietuvoje visikai isiderinus?
partin?s veiklos kryptis rodant? kompas?.

Komentarų nėra