Pirmasis achmat? turnyras Ariogalos gimnazijos pradin?je mokykloje

Versija spausdinimui

Turb?t visi ino loginio m?stymo reikalaujant? aidim? achmatus. Ko gero, ir mokan?i? j? aisti m?s? rajone yra nemaas b?ryssuaugusi?j? ir moksleivi?. io paangaus ir intelektualaus aidimo subtilybes galima imokti tik nuolatos aidiant. Kuo ankstesniame amiuje pradedame aisti tuo geriau. M?s? smegenys priver?iamos lav?ti, modeliuoti ir priimti efektyvius sprendimus.
ia linkme dirba vieoji ?staiga Lietuvos achmat? mokykla. Mokyklos veikla apima vis? Lietuv?, nes kiekviename rajone visada atsiras moksleivi?, kurie nori mokytis ar jau aidia ir nori patobulinti io aidimo ?g?dius. Viena grup? dirba ir Ariogalos gimnazijoje. Grup? lanko pradin?s mokyklos moksleiviai. Mokslo metai achmat? mokykloje prasideda rugs?jo m?nes? ir baigiasi kartu su ugdymo proceso pabaiga. ? aidim? renkasi moksleiviai, norintys tobul?ti, lavinti savo login? m?stym?, kuris, be abejo, skatina geresn? mokym?si ir gerus mokymosi ini? ?vertinimus.
Lietuvos achmat? mokyklos Ariogalos gimnazijos pradin?s mokyklos moksleiviai usi?mimus lanko jau nuo rugs?jo m?nesio. Jie vyksta mokyklos patalpose. Mokiniai supaindinami su achmat? istorija, fig?romis, aidimo lenta ir vis? fig?r? jud?jimu achmat? lentoje. Usi?mimus lanko noriai, aidia tarpusavyje, mokosi rasti gerus sprendimus sud?tinguose achmat? aidimo labirintuose. Mokykla turi ir savo internetin? mokom?j? achmat? puslap? www.chessKids.com, kur kiekvienas prisijung?s gali rasti ?vairi? achmat? partij? ir aisti jas pagal savo ini? lyg?. Portalas yra tarptautinis ir jame aidia mon?s i viso pasaulio: JAV, Australijos, Kanados, Italijos, Portugalijos ar Malaizijos. Kvie?iu skaitytojus prisijungti ir pabandyti paaisti su mogumi, gyvenan?iu kur nors Australijos emyne. Bus tikrai ?domu.
Pirm?j? achmat? turnyr? organizavo ir ved? Ariogalos gimnazijos pradin?je mokykloje Lietuvos achmat? mokyklos vadovas ir didelis io aidimo profesionalas Donatas Pilinkus. Turnyre dalyvavo 12 moksleivi?, t?veliai buvo pakviesti ? rengin? kaip palaikan?ioji komanda.
Registravom?s internete, mokyklos puslapyje, kadangi tai buvo oficialiai skelbtas ir registruotas turnyras. Uvir? kovos. Buvo aidiami keturi etapai siekiant iaikinti tris geriausius aid?jus. Laikas buvo skai?iuojamas specialiu laikrodiu atbuline ma?jan?ia tvarka. Lengva nebuvo, tvyrojo ?tampa, buvo matyti r?pestis aid?j? veiduose. Maieji achmatininkai pirm? kart? aid? tikras tarptautinio lygmens partijas. Suinojo, kokios grietos yra turnyro taisykl?s, ir teko j? laikytis, nes antraip gr?s? diskvalifikacija. Valanda prab?go labai greitai. Vyriausiasis turnyro teis?jas D. Pilinkus buvo reiklus kiekvienam aid?jui ir kiekvienai aidimo partijai. Rezultatus fiksavo turnyro protokole internete, kiekvienas dalyvis gal?jo matyti savo pasiekimus.
Kovos baig?si. At?jo smagioji dalis apdovanojimai ir prizai, kuriuos achmat? mokykla nupirko kiekvienam dalyviui. Atskirai u gerus pasiekimus ir pastangas mokantis achmat? aidimo buvo apdovanoti Lietuvos achmat? mokyklos pad?komis 4 geriausiai inantys aidimo taisykles ir aidiantys moksleiviai Sofija ir Barbora Ani?enko, Nerija Vaznyt? ir Emilija Banyt?. Prizin?s vietos paskirtos taip: I vieta Visvaldas Stokus, II vieta Nerija Vaznyt?, III vieta Jonas Teierskas.
Pabaigoje D. Pilinkus pad?kojo aidusiems moksleiviams, j? t?veliams u nor? b?ti ir tobul?ti kartu su savo vaikais bei achmat? treneriui Benediktui Sili?nui u ger? achmat? mokyklos Ariogalos padalinio veikl? ir moksleivi? ugdym? achmat? aidime.
Turnyro dalyviai namo ikeliavo su dovan?l?mis paskatinimais u nor? mokytis aisti achmatais. Kitas turnyras planuojamas gegu?s m?nes?. Tikim?s, kad ais ir t?veliai.
A?i? Ariogalos gimnazijos direktoriui Arvydui Stankui u nuolatin? d?mes? ir pagalb? organizuojant achmat? usi?mimus jo vadovaujamoje mokykloje.

Benediktas
Sili?nas,
Lietuvos achmat? mokyklos treneris

Komentarų nėra