Pirmosios naujagim?s mergait?s

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com

Pirmasis 2013 metais Raseinuose gim?s k?dikis Smilt? Dabkut?. Iskirtin? akimirk? ? pasaul? at?jusios mergait?s t?vai diaugiasi sveiku k?dikiu, artim?j? sveikinimais ir nekantrauja nauj?j? eimos nar? grei?iau parsiveti ? namus.

29 met? Daiva Dabkien? savo pirmagim? pagimd? 2013 met? sausio 1 dien?, 11.55 val. Laimingoji mama jau?iasi puikiai, g?risi sveika dukrele ir diaugiasi gal?dama pati j? maitinti. Jaun?j? mam? pasveikino ir dovan?l? ?teik? savaitra?io Alio, Raseiniai redakcija.

D. Dabkien? prisipaino, kad irdyje visada nor?jusi, kad gimt? dukrel?, tod?l, galima sakyti, jog pirmutin? nauj?j? met? dien? isipild? didiausia jos svajon?. Naujagim?s besilaukianti eima jau i anksto buvo jai parinkusi veln? ir labai moterik? vard? Smilt?.

Dabar noriu grei?iau gr?ti namo. D?koju labai r?pestingam ligonin?s kolektyvui. Greta profesionali? mediki? ir sesu?i? jau?iausi saugi ir utikrinta, kad viskas bus gerai, sak? Daiva. Jai pritar? ir aplankyti at?j? Smilt?s seneliai. Dukrel?s namuose nekantriai laukia ir t?vas Aivaras Dabkus, kuris pasir?pino visu k?dikio priei?rai reikalingu arsenalu nuo sauskelni? iki veim?lio.

Raseini? ligonin?s Akuerijos ginekologijos skyriaus ved?ja Aldona Kiauleikien? savaitrat? Alio, Raseiniai informavo, kad pirm?j? nauj?j? met? dien? Raseiniuose gim? trys k?dikiai, visos mergait?s.

Tai galima pavadinti neeiline diena. Per trisdeimt mano darbo met? pirmas kartas, kad sausio 1-?j? b?t? trys gimdymai ir kad gimt? visos mergait?s. Beje, ir antr?j? nauj?j? met? dien? pirmas naujagimis buvo mergait?, sak? skyriaus ved?ja A. Kiauleikien?. Jos pasteb?jimu, tai poymis, kad moteriku Gyvat?s simboliu paenklinti metai Raseiniuose visikai pateisina savo simbolik?.

Moterikais galima pavadinti ir visus pra?jusius metus. 2012-aisiais Raseiniuose gim? 11 k?diki? daugiau nei 2011-aisiais i viso 356 k?dikiai: 197 mergait?s ir 159 berniukai.Raseini? ligonin?s Akuerijos ginekologijos skyriaus patalpose kabo ikalbinga vaizdin? priemon?: lenta, kurioje jau daugel? met? fiksuojama naujagimi? lytis. Berniukai m?lyna, mergait?s raudona spalvomis. Vos pavelgus ? i? kruop?iai tvarkom? lent? akivaizdu, kad joje dominuoja raudona spalva. Simbolius m?gstantys mon?s tvirtina, jog tai reikia, kad rajone bus daugiau taikos ir ramyb?s.

1 Komentaras

  1. Avent

    2020-01-26 15:10

    Mano pirmoji irgi buvo mergait?. Visas gimdymas ?vyko labai sklandiai, ta?iau greitai nebepagamindavau utektinai pieno savo vaiku?iui. Reik?jo iekoti informacijos internete k? daro tokios mamyt?s. Radau puik? sprendim? iai problemai paalinti. Prad?jau pirkti miinukus. Pradioje atrod?, kad tai n?ra labai geras sprendimas, bet nieko kito padaryti negal?jau, nes pieno jam tiesiog neutegdavo. Dabar kai mano mergait? jau paaugusi, ji yra visikai sveika ir stipri. Labai diaugiuosi, kad iais laikais yra daug informacijos ir problem? sprendimo b?d? pasalyje.