Po b?st? pritaikymo ne?galiesiems v?liava pinig? plovimas?

Versija spausdinimui

Gytis Sad?nas

Ne?gali?j? reikal? departamentas atlik?s patikrinim? konstatavo, kad Raseini? socialini? paslaug? centras neteis?tai panaudojo daugiau kaip 40 t?kst. Lt valstyb?s biudeto l??.

Po io praneimo ? Raseinius atvyk? Speciali?j? tyrim? tarnybos (STT) iauli? valdybos pareig?nai atliko kratas Socialini? paslaug? centro patalpose bei io centro direktor?s Violetos Augustaitien?s namuose.

Sulauk? daug ne?gali?j? skund?

Pasak Seimo nario Edmundo Jonylos, apie tai, kad gali b?ti vaistomos B?sto pritaikymo mon?ms su negalia skiriamos l?os, jam prane? Raseini? r. ne?galieji. – Susitikimuose su rink?jais sulaukiau daug nusiskundim? d?l B?sto mon?ms su negalia pritaikymo 2007 2011 met? programos ?gyvendinimo. Ne?galieji b?dojo, kad remonto darbai atliekami pernelyg ilgai ir labai nekokybikai, o atlikt? darb? s?matos gerokai ip?stos. Maa to, kai kuriuos nekokybikai atliktus darbus jiems patiems reik?jo baigti u savo pinigus. Tai ir suk?l? moni? nepasitenkinim?. A kreipiausi ? Socialini? reikal? ir darbo ministerij?, kad patikrint?, kaip naudojamos ios l?os,- pasakojo Seimo narys E. Jonyla.

E. Jonyla teigia, jog ne?galieji d?l patiriam? skriaud? departamentui nesiskundia d?l to, kad bijo valdinink? kerto. ,,I negali? turin?ios Astos Kasperavi?i?t?s l?p? suinojau, kad dar pra?jusi? met? rugpj??io 23 d. ji ratu kreip?si ? administracijos direktori? su praymu, kad ? jos b?st? b?t? ?rengtas ?vaiavimas. Deja, iki iol jokio atsakymo ne?gali mergina i direktoriaus taip ir negavo,- steb?josi E. Jonyla.- A pilnai suprantu iuos gyvenimo nuskriaustus mones. Gul?damas ant lovos anks?iau ar v?liau vis tiek b?si priverstas kreiptis ? Socialini? paslaug? centr? ir prayti kokios nors paslaugos. Tuomet skundas gali labai atsir?gti.”

D?m? be ugnies neb?na

Pasak Ne?gali?j? reikal? departamento Steb?senos ir kontrol?s skyriaus vyr. specialist?s Egidijos Daunorien?s, Raseini? r. ne?gali?j? s?lyg? gerinimui 2007 2009 metais i valstyb?s biudeto buvo skirti 284 t?kst. Lt. Atlik?s patikrinim? departamentas nustat?, kad Raseini? socialini? paslaug? centras, ?gyvendindamas B?sto pritaikymo mon?ms su negalia program?, vien 2008 m. netikslingai panaudojo 40 t?kst. 481,54 Lt valstyb?s biudeto l??.

- Departamento sudaryta komisija apsilankiusi ne?gali?j? namuose, kuriems u valstyb?s biudeto l?as buvo pritaikyti b?stai, nustat?, kad apie 20 procent? buvo padidintos remonto darb? atlikimo kainos, kai kurie darbai i viso neatlikti, mediagos nupirktos, bet jos nepanaudotos, o tiesiog nuraytos,- pasakojo Ne?gali?j? reikal? departamento Steb?senos ir kontrol?s skyriaus vyr. specialist? E. Daunorien?.- Ar centro direktor? V. Augustaitien?, kuri atlieka vieuosius pirkimus bei pasirao darb? atlikimo sutartis, padar? koki? nors nusiengim?, negaliu komentuoti, kol nebus atliktas STT tyrimas.

Departamento vyr. specialist?s E. Daunorien?s teigimu, jeigu pasitvirtins, kad per 40 t?kst. Lt buvo panaudoti neteis?tai, Raseini? sav. prival?s iuos pinigus gr?inti ? valstyb?s biudet?.

STT irgi sudomino b?st? gerinimui skirtos l?os

Duomen?, kad Raseini? socialini? paslaug? centro darbuotojai, vykdydami B?sto pritaikymo mon?ms su negalia 2007 2011 met? program?, galimai neteis?tai panaudojo per 40 t?kst. Lt, gavo ir STT. Pareig?nus sudomino ne?gali?j? b?st? gerinimui skirtos l?os, tod?l jie irgi jau prad?jo ikiteismin? tyrim? d?l piktnaudiavimo ir dokument? klastojimo.

? Raseinius atvyk? STT iauli? valdybos pareig?nai atliko kratas Socialini? paslaug? centro patalpose bei io centro direktor?s Violetos Augustaitien?s namuose. Kratos taip pat buvo atliktos ir b?sto pritaikymo darbus vykdiusi? statybos bendrovi? patalpose.

Laiko politiniu susidorojimu

Tuo tarpu Raseini? socialini? paslaug? centro direktor? V. Augustaitien? Ne?gali?j? reikal? departamento atlikt? patikrinim? ?vardija kaip politin? susidorojim?. Ta?iau pla?iau pakomentuoti ? savo teigin? kategorikai atsisak?. – iandien jokie ?tarimai man n?ra pareikti. Galb?t STT agentai tai ir ruoiasi padaryti. Nors tam nematau jokio pagrindo,- kalb?jo socialini? paslaug? centro direktor? V. Augustaitien?.

Jos teigimu, Ne?gali?j? reikal? departamento ivados niekuo nepagr?stos. ,,Jie tik mano, kad galb?t 20 proc. ilaidos yra didesn?s. Bet k? reikia ,,mano? Pirmiausia tai turi b?ti pagr?sta ekspert? ivadomis. O j? n?ra,- tikino V. Augustaitien?.

Ta?iau Ne?gali?j? reikal? departamento Steb?senos ir kontrol?s skyriaus vyr. specialist? E. Daunorien? i urnalisto igirdusi tokias kalbas sako, kad b?t? juokinga, jei neb?t? li?dna. ,,Noriu patikinti, kad mes taip nedarome. iuo atveju turime oficialias audito ivadas. Buvo nuvykta pas ne?galiuosius ? namus, kuriems u valstyb?s biudeto l?as buvo pritaikyti b?stai ir vietoje ianalizuotos s?matos.

Remdamiesi tomis ivadomis ir teigiame, kad Raseini? socialini? paslaug? centras, ?gyvendindamas B?sto pritaikymo mon?ms su negalia program? 2008 metais, netikslingai panaudojo per 40 t?kst. Lt,- kalb?jo E. Daunorien?.

Prie ios temos dar gr?ime, kai bus atliktas STT iauli? valdybos pareig?n? vykdomas tyrimas.

Komentarų nėra