Poezijos dien? k?r?jai susitiko bibliotekoje

Versija spausdinimui

Kovo 21-?j? Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieojoje bibliotekoje pamin?ta Pasaulin? poezijos diena. Ta proga atvyk? K?daini? krato k?r?jai susitiko su m?s? rajono literatais: liejosi poezijos posmai, skamb?jo dainos, o sparnuoto odio pagrindine tema tapo laisv?, taika, nepakantumas karui ir prievartai.
Vieojoje bibliotekoje susib?rusius kaimynini? rajon? literatus pasveikino ?staigos direktor? Daina Sutkevi?ien? ir palink?jo k?r?jams atrasti abipus? ry? ir patirti grai? akimirk?. Pasidiaugta, kad kartu siekiama bendro tikslo, ?gyvendinti iniciatyv? Biblioteka visiems.
Direktor?s pavaduotoja Danguol? Kasparavi?ien? primin? Pasaulin?s poezijos dienos itakas: i? dien? 1999 metais paskelb? UNESCO, nuo to meto visoje planetoje kovo 21-?j? rengiami poezijos skaitymai, susitikimai su k?r?jais, ?vair?s kult?riniai renginiai. Be to, Poezijos diena sutampa su pavasario lygiadieniu, reikian?iu gamtos prabudim? ir k?rybin? pol?k?.
K?dainie?i? projekto Gyvenimo spalvos vadov? Daiva Burinskyt?-Valdmon? pasidiaug?, kad Raseini? biblioteka noriai bendradarbiauja ir yra 2,5 met? besit?sian?io kult?rinio projekto partner?.
Savo k?rybos eil?ra?ius skait? Raseini? literat? klubo Dubysa nariai: Birut? Marijona Navakauskien?, Alfonsas Vai?iulis, Pranas Laurinavi?ius, Antanas Miceika. Garb?s vienia, rajono literat? ir Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos nar? Aldona Ona Rad?enko ne tik pradiugino savo naujausiomis eil?mis, bet ir utrauk? ukrainietik? dain?, o jai pritar? visa sal?. Savo k?rybin? skrynel? atv?r? ir K?daini? kult?ros centro projekto Gyvenimo spalvos dalyv?s, literat?s Gen? Sereikien? ir Elvyra Kisielien?.
Poezijos posmuose skamb?jo jautr?s odiai, skirti palaikyti Ukrainos mones, laisv?s ir taikos siekis, prisimintas neseniai aminyb?n ikeliav?s poetas Algimantas Baltakis ir jo k?ryba. Draug?n susi?j? k?r?jai dalijosi savo igyvenimais, prisimin? ryius su Ukrainos mon?mis ir ireik? visokeriop? palaikym? iai tautai.
Renginio metu pavasarin? nuotaik? ir vilt? savo dainomis adino Raseini? akl?j? ir silpnaregi? organizacijos ansamblis Svaja (vadov? Graina Grabien?, solistas Egidijus Mockus).
Po renginio vieojoje bibliotekoje k?dainie?iai aplank? Raseini? v?. Mergel?s Marijos ?mimo ? dang? bany?i?, jiems kratotyrininkas, vyr. bibliotekininkas Jonas Brigys atskleid? bany?ios istorijos paslaptis.
Kristina Bendi?t?,
Raseini? MMVB bibliotekinink?

Komentarų nėra