Poezijos vent? Marijampol?je

Versija spausdinimui

Rugpj??io 19-?j? saul?tas etadienio rytas pranaavo grai? dien? ir puiki? nuotaik?. O kaipgi be jos gali vykti ? sve?ius? Ir dar pas suvalkie?ius, kurie visada trykta entuziazmu, svetingumu ir j? veiduose nebl?sta ypsena. Su tokia nuotaika Raseini? rajono literat? klubo Dubysa nariai ivyko ? Marijampol?s literat? klubo Sietynas organizuojam?
18-?j? poezijos vent? Po rugs?jo dangum. Visus spinduliuojan?ius poezija mielai sutiko klubo pirmininkas Ri?ardas Jurgelevi?ius. Tie spinduliukai su mielais apsikabinimais vieniems seniai gerai pa?stami, kitiems gal tik iek tiek, tretiems tai nauji plunksnos draugai, kurie daniausiai tampa ir sielos draugais. Kai sielos artimos, tai ir atstumas nebaisus. ? vent? atvyko poet? i Skuodo, Vilkavikio, Kalvarijos, Kauno ir mes i Raseini?.
aliuojan?i? medi? pav?syje pritariant velniems fontano garsams vyko poezijos skaitymai, besikei?iantys su bardo gitaros gars? deriniais ir dainomis. Vis? skaitov? posmai rinktiniai, irdingi, su meile isakyti klausytojams.
Raseini? literat? klubo nariai Teres? Stankevi?ien?, Antanas Miceika, Renata Aleksiejien? dalijosi savo k?ryba, o literat? klubo Dubysa moter? tercetas atliko savo krato poet? Juozapo Mickevi?iaus, Aldonos Rad?enko, Dalios ebelskien?s, R. Aleksiejien?s ir kit? poet? dainas. Dain? s?kuryje sukosi poros, aid?jo plojimai.
Poezija susipindama su muzika tarsi pristabd? laik?, kuriuo mes beprotikai lekiame, nepasteb?dami alia pulsuojan?ios ramyb?s, g?rio, supratimo, pagarbos ir atjautos vien? kitiems. Myl?kime poezij? joje sutelpa m?s? vis? gyvenimai, joje galima rasti patarim?, paguodos, joje galima nusiraminti ir praysti.

Renata Aleksiejien?,
Raseini? rajono literat? klubo
Dubysa pirminink?

Komentarų nėra