Pokalbis su savanore Aiste Gudi?naite: Atlikdama savanoryst? augu kaip asmenyb?

Versija spausdinimui

Gruodio 5-?j? minima Tarptautin? savanori? diena, siekiama pagerbti visus usiiman?ius ia veikla ir skatinti visuomen?s narius prisijungti prie savanori?. Raseini? rajone iuo metu yra 18 organizacij?, priiman?i? savanorius.
Aist? Gudi?nait?, Prezidento Jono emai?io gimnazijos 11 klas?s mokin?, savanoriauja Raseini? rajono kult?ros centre. Mergina atskleidia, kad prisid?ti prie savanori? j? paskatino gaunamas papildomas balas stojant ? aukt?j? mokykl?. Atliekant savanoryst?s program? galima usidirbti 0,25 stojamojo balo. Vis d?lto mokin? tvirtina, kad dabar iam balui nebeteikia didel?s reikm?s: Prad?jus savanoriauti papildomas balas man maiausiai r?pi. Vienuoliktoje klas?je neturiu daug veikl?, yra laisvo laiko, tod?l galiu j? skirti papildomam usi?mimui. O atlikdama savanoryst? augu kaip asmenyb?.
Savanoriaudama A. Gudi?nait? usiima ?vairiais darbais: renginiuose fotografuoja, filmuoja, pasitinka sve?ius, padeda su dekoracijomis. Taip pat iuo metu ji padeda organizuoti vasaros jaunimo festival?. Savanor? pabr?ia, kad svarbiausias dalykas, k? duoda savanoryst?, tai patirtis ir paintys. Savanoriaudamas imoksti bendrauti su kitais mon?mis, ypa? su suaugusiais. Mokykloje jaunimas daniausiai bendrauja tik su bendraamiais, o ?ia tenka dirbti ir komunikuoti iek tiek kitaip. Tai puiki galimyb? prapl?sti pa?stam?j? rat?, pamatyti, kaip vyksta rengini? organizavimo darbai, teigia mokin?.
Apie savanoryst?s naud? mintimis dalijasi ir Jaunimo reikal? koordinator?, vyriausioji specialist? Gintar? emgul?. Pasak jos, prie savanori? prisijung?s jaunimas im?gina save, geba geriau prisitaikyti prie naujos aplinkos ir moni?, ?gyja visikai naujos patirties: Dirbdami jie tampa dr?sesni, komunikabilesni, nebijo uduoti klausim?, siekia tiksl? ir daug geriau geba planuoti savo laik?.
Specialist? teigia, kad kiekvienais metais Raseiniuose, lyginant su kitais rajonais, prisijungia didelis skai?ius savanori?. Taip pat ? trumpalaik? savanoryst? aktyviai ?sitraukia jaunuoliai. Didioji dalis savanori? dirba uimtumo organizacijose, ten vykdo veiklas su vaikais, jaunimu, prisideda prie rengini? organizavimo. Stengiam?s nek?ti apie savanoryst? ir jos teikiam? naud?, i pradi? kvie?iame prisid?ti jaunuolius prie trumpalaik?s savanoryst?s, o v?liau susidaro grup?, kuri dalyvauja tolesn?se veiklose. Pakviesti asmenikai, jie labiau ?sitraukia, tampa iniciatyv?s, diaugiasi G. emgul?.
Paklausus, ar utenka laiko savanoryst? suderinti su mokslais,
A. Gudi?nait? tvirtina, kad jo pakanka. Kadangi a esu veikli, visada m?gstu susiplanuoti savo dien?. Gr?usi i mokyklos einu savanoriauti iki oficialaus ?mon?s darbo laiko pabaigos. Paskui laukia nam? darbai ir tada galiu veikti k? noriu. Tai laisvo laiko tikrai lieka, dalijasi patirtimi savanor?.
Mokin? ir kitiems bendraamiams rekomenduoja prisijungti prie savanori? ne tik d?l gaunamo papildomo balo stojant ? aukt?j? mokykl?, bet ir d?l galimyb?s tobul?ti: Labiausiai rekomenduo?iau prisijungti prie savanori? tod?l, kad tai yra puiki proga ?gyti daugiau dr?sos ir pasitik?jimo savimi.

Migl? Lisauskait?,
Vilniaus Gedimino technikos universiteto
K?rybini? industrij? fakulteto
Pramog? industrij? katedros student?

Komentarų nėra