Policijos komisariatas pasirinkimo krykel?je

Versija spausdinimui

Ugn? TIMONYT?

Kauno apskrities policijos komisariatui iplatinus skelbim? apie nuomos paslaugos pirkim? Raseini? rajono policijos komisariato veiklai, rajono Savivaldyb? pasi?l? greta jos esant? savo pastat?, raseiniki? senu ?pro?iu tebevadinam? partkomu, ir tuo ?pliesk? aistras tarp vietos verslinink?. I viso konkursui buvo pasi?lyti trys objektai. iandien komisija Raseiniuose galutinai apsispr?s, kur? j? pasirinkti. Panau, kad daugiausiai ans? turi b?tent partkomas.

Opozicija prie

Vos igird? Savivaldyb?s ketinimus policijos komisariatui inuomoti vien? administracini? pastat? pa?iame miesto centre, sujudo rajono tarybos opozicija. Pasak Vaido Kuzmarskio, toks valdios ingsnis yra ne kas kita, o tikrasis susidorojimas su verslu: Be to, niekas nepasako, kiek ioje vietoje komisariato ?kurdinimas kainuos mokes?i? mok?tojams, nes t? pastat? reik?s pritaikyti komisariato reikm?ms. Niekam n? motais, kad tokia ?staiga atsidurs pa?iame miesto centre ir taip padid?s miesto apkrovimas transporto priemon?mis. Savivaldyb?s l?omis tenkinamos tik mero ambicijos, kuris investuoja tam, kad sutrukdyt? verslui.
Tarybos narys i opozicijos Valdemaras Jacikas sako, kad utenka pavelgti ? skelbime nurodytas nuomos paslaugos pirkimo s?lygas, ir tapsi? viskas akivaizdu: Prie nuomos objekto turi b?ti apie 25 viet? lengviesiems automobiliams statyti, apie 400 kv.m dydio udaras kiemas. A net ne?sivaizduoju, kaip jie ?ia tas tvoras utvert?. Opozicijos ?sitikinimu, policijos komisariato ?sik?rimas miesto centre apsunkint? ir taip apkraut? jud?jim?, o ir ivis tokia institucija tur?t? b?ti atokiau nuo moni?, nes, kad ir k? besakytume, tai yra prievartos institucija, ir danam vien grotuoti langai anaiptol ne pa?ius geriausius jausmus kelia.
Be to, mano opozicija, komisariato ?kurdinimas partkome mokes?i? mok?tojams labai brangiai kainuot?, nes labai daug k? reik?s tame pastate pakeisti, kad ?ia gal?t? veikti policijos komisariatas. Kaip nurodoma skelbime apie paslaugos nuomos pirkim?, nuomos objekto patalpos turi b?ti visikai ?rengtos, su ildymo, kondicionavimo ir v?dinimo ininerin?mis sistemomis, vandens nuotek? ir priegaisrin?s signalizacijos ininerin?mis sistemomis, reikiamai veikian?iais ir technikai tvarkingais resurs? vartojimo kontroliniais apskaitos prietaisais, pritaikytos ir ?rengtos policijos ?staigos veiklai. Pastato patalpos, atsarginiai ??jimai ir i?jimai, langai ir balkonai turi b?ti apsaugoti nuo nesankcionuoto patekimo, turi b?ti ?rengta apsaugos ir vaizdo steb?jimo sistema, rezervinis elektros energijos tiekimo altinis. Dar turi b?ti ?rengta lankytoj? laukimo zona su 12 s?dim? viet? lankytojams, asmen? sulaikymo kameros, ginkl? saugyklos ir kt. patalpos, kuri? tur?t? b?ti apie 20, ne maiau kaip 3 saugyklos (specialiosios patalpos dokumentams ir daiktiniams ?rodymams saugoti. Visos patalpos turi b?ti su reikiamais baldais, kabinetine ?ranga ir t. t. O tam, opozicijos ?sitikinimu, n? milijono neuteks.

Blogiau nebus

Rajono policijos komisariato vadovas K?stutis Uemeckas sako nemat?s jokios b?dos, kad jo ?staiga ?sikurs miesto centre. Daug toki? pavyzdi? Lietuvoje yra. B?da
esanti dabar, kai dirbti reikia avariniame ir nebesaugiame pastate. K. Uemeckas neslepia: jei b?t? buv? galima rinktis, jam priimtinesn?s galb?t buvusios V. Jaciko pasi?lytos patalpos. Bet j? pasirinkti neleidia su tomis patalpomis susij? teisiniai dalykai. Bet n? prie vien? objekt? n?ra nusistat?s. O uvis geriausia b?t? autobus? stoties teritorijoje, kaip kakada ir buvo ad?ta, pastatyti nauj? komisariato pastat?. ?ia pat teismas, b?t? visas teisini? institucij? kompleksas. Ir mon?ms b?t? labai patogu. Bet kai pinig? n?ra,tai ir geriausio varianto n?ra. Galiu patikinti, kad joki? ukulisini? susitarim? patalp? nuomos klausimu tikrai nebuvo, konkursas vyko atvirai, s?lygos atvirai buvo paskelbtos. A asmenikai turiu tik du interesus: kad mon?ms b?t? patogu, ir kad monikos b?t? darbo s?lygos.

Trys dalyviai

Patalp? nuomos si?lymai buvo priimami iki rugpj??io 2 dienos. Kauno vyriausiojo policijos komisariato atstovas Romas alpys sak?, kad gavo tris pasi?lymus: Savivaldyb? pasi?l? savo partkom?, taip pat si?l? V. Jacikas buvusio viebu?io patalpas Maironio g. 76 bei privatus asmuo buvus? duj? ?kio pastat?. Kol kas dar neapsispr?sta, kur? si?lym? pasirinkti. Ketvirtadien?, t. y. iandien, pasi?lyti objektai bus api?rimi vietoje, tada ir bus priimtas sprendimas. Panau, kad daugiausiai ans? turi b?tent partkomas. V. Jaciko si?lytam objektui koj? pakia konkurso s?lygos, kad negyvenamosios administracin?s paskirties pastatui ar jo daliai, kurio
bendras plotas apie 1200 kv.m, neturi b?ti joki? apribojim?, susijusi? su nuomojamo objekto teisine nuosavybe ir naudojimu, kurie gal?t? tur?ti neigiamos ?takos perkan?iosios organizacijos interesams bei teisei ? nuom? (turtas neturi b?ti aretuotas ar ?keistas, neturi b?ti teisminio gin?o objektas, neturi b?ti kit? teisini? turto suvarym?). R. alpys sako, kad tokios s?lygos konkurso reikalavimuose n?ra j? pa?i? pramanai, d?l to jie net ? Aplinkos ministerij? kreip?si. Be to, is konkurso etapas jau yra antrasis, buv? pakankamai laiko verslininkams teisiniams niuansams ispr?sti.
Rajono Savivaldyb?s vicemeras Sigitas Vai?ius patikina, kad Savivaldyb?, pasi?lydama pastat?, band? nuauti kelet? zuiki?: Turime per daug patalp?, kurias reikia ilaikyti, ildyti, ir tai mums brangiai atsieina. Valdininkai yra per daug isipl?t?, ir iek tiek susispausti tikrai nepakenks. U nuom? gauti pinigai taip pat pravers rajono biudetui. Sutinku, kad nepatogum? iek tiek tur?sime, pvz., prarasime gerus garaus, bet k? jau padarysi. iuo laikme?iu niekam n?ra labai lengva. D?l policijos komisariato ?kurdinimo miesto centre v?lgi yra dvi pus?s. Viena vertus, tikrai iek tiek padid?s eismo intensyvumas, bet kita vertus padid?s saugumas, drausm?. Juk nesame pirmieji alyje, kurie tur?s komisariat? centre. Band?me sud?lioti visus pliusus ir visus minusus, bet plius? yra daug daugiau nei minus?.

2 Komentarai

  1. Antanas

    2011-08-04 17:36

    Nesutinku.Nenoriu policijos k-to m i e s t o c e n t r e .Gal?jot jau seniaii j? perkelti ? buvusi? komendant?r?.O vietimo Centrui ten “n e s m a g u “ir ne viera.

  2. antanelis

    2011-08-04 19:39

    kiek pamenu tuo adresu, maironio 76, yra V. Jaciko krautuve :)