Policininkai ir vairuotojai 1:0

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com

Na, tai kaip tarsim?s? Tok? klausim? i policininko yra gird?j?s ne vienas vairuotojas, paeid?s taisykles. Pareig?no uuomina signalizuoja, kad metas tartis d?l kyio. Kaip tokiu atveju elgtis? ? ir kitus klausimus savaitratis Alio, Raseiniai aptar? su Raseini? rajono policijos komisariato virininku K?stu?iu Uemecku.

?kliuvo vairuotojas

Kyis automobilyje gali ?klampinti ir policinink?, ir vairuotoj?. Nelygu konkre?ios aplinkyb?s. Ta?iau jau galima paskelbti, kad iais metais Raseini? rajone d?l kyio automobilyje pirmasis ?kliuvo ne policininkas, bet vairuotojas.

Tai atsitiko Pramediavos kaime. Pareig?n? sustabdytas io kaimo gyventojas pasielg? gana netik?tai. 47 met? vyras pasi?l? keturiskart didesn? ky? nei jam gr?s? bauda u padaryt? taisykli? paeidim?. Transporto priemon?s technin?s api?ros paym?jimo netur?j?s vairuotojas Raseini? rajono policijos komisariato patruli? b?rio pareig?nui band? ?kiti 200 lit?, nors u prasiengim? b?t? utek? sumok?ti apie 50 lit?. Toks sprendimas Pramediavos kaimo gyventoj? ?klampino ? nemalonumus. Jei vairuotojas b?t? buv?s akylesnis, kain, ar b?t? pasiry?s papirkti, mat ant j? sustabdiusio policininko automobilio viet? lipdukas, informuojantis, kad jame jau buvo sulaikytas ky? pasi?l?s vairuotojas.

Tad galima sakyti, kad klastingame kyi? fronte rezultatu 1:0 iais metais laimi policininkai, nes paskutinis atvejis, kai u kyio reikalavim? buvo sulaikytas pareig?nas, Raseini? rajone ufiksuotas 2012-?j? pabaigoje.

Maa konkurencija

Raseini? rajono policijos komisariato virininkas K. Uemeckas nelink?s tvirtinti, kad toks rezultatas tobulai atspindi reali? situacij? rajone. Policinink? mundurai tikrai ne sniego baltumo.

Sukomplektuoti s?ining?, puikiai motyvuot? pareig?n? komandas sud?tinga d?l to, kad ? ias pareigas kol kas n?ra didel?s konkurencijos. Ta?iau siekiame apsivarinti ir toliau nuosekliai eisime tuo keliu. Nuolat pabr?iu, kad pareig?nas turi dirbti u atlyginim?. O jei atlyginimas netenkina, turi iekotis geriau apmokamo darbo kitur. Ta proga dar nor??iau akcentuoti, kad taikomos vienodos priemon?s ir atsakomyb? tiek kyius imantiems pareig?nams, tiek ir juos si?lantiems vairuotojams, pabr?? virininkas.

Kyio i vairuotojo reikalav?s pareig?nas buvo sulaikytas 2012?j? pabaigoje. Pirminiais duomenimis, policininkas reikalavo apie 600 lit? ir vairuotoj? net nuve? namo, kad jis gal?t? pasiimti pinigus. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad nes?iningo policininko sulaikytas vyras gal net apskritai nebuvo paeid?s taisykli?, ta?iau ne i karto tai suprato.

Rezultatas gal?t? keistis

Neatmestina, kad rezultatas 1:0 greitai pasikeist? vairuotoj? naudai, jei ie, bendraudami su policininkais, b?t? operatyvesni ir principingesni. Toki? ivad? galima daryti remiantis kai kuriais K. Uemecko pasteb?jimais.

I s?iningai dirban?io policininko vairuotojai neigirs uuominos Na, tai k? darome?. Ta?iau jei panaaus pob?dio uuominos nuskamba, labai svarbu, kad apie nes?ining? pareig?n? norintis praneti vairuotojas veikt? operatyviai. Policijai reikia praneti kuo grei?iau. I karto, kai tik atsiranda galimyb? paskambinti, nematant ky? pa?musiam policininkui. Pasitaiko, kad ky? iprovokuotas duoti vairuotojas apie tai policijai pranea, pavyzdiui, tik gr??s ? namus ir situacij? aptar?s su namikiais. Tuomet jau b?na labai sud?tinga ?rodyti pareig?no prasiengim?, nes daniausiai nepavyksta aptikti daiktinio ?rodymo paimt? pinig?. Aiku, b?t? idealu, jei ky? policininkui priverstas duoti vairuotojas usirayt? banknoto numer?. Suprantu, jog tai sunkiai ?gyvendinama uduotis, ta?iau, pasitaikius progai, ja reik?t? pasinaudoti, pabr?? K. Uemeckas.

Pasak Raseini? rajono policijos komisariato virininko, gavus praneim? apie nes?ining? pareig?n?, i karto imamasi vis? ?manom? priemoni?.

K. Uemecko pasteb?jimu, vairuotojai, susid?r? su nes?iningais policininkais, kartais tiesiog nerytingai tryp?ioja ir taip padeda suktiems pareig?nams ivengti atsakomyb?s.

Nesl?psiu, apie policinink? paimt? ky? man kart? yra papasakoj? gana artimi mon?s. Papraiau: pasakykite, koki? dien? ir kokioje vietoje tai vyko. Igirdau ?prast? atsakym?: atleisk, esame vietiniai gyventojai ir mums nesinori kitis ? tok? reikal?. Nors tuo metu taip ir nepavyko iaikinti galimai nusikaltusio policininko, manau, kad vien? i t? pareig?n? mes visai neseniai ir sulaik?me, sak? K. Uemeckas.

Gresia laisv?s praradimas

Ta?iau pastaraisiais metais vis daniau sulaikomi pareig?nus bandantys papirkti vairuotojai: pra?jusiais metais Raseini? rajone ufiksuoti penki tokie atvejai. Sulaikant kyiu bandan?ius atsipirkti vairuotojus pasiym?jo patruli? b?rio vadas, vyriausiasis patrulis ir keli? policijos vyriausiasis patrulis.

Gal kyio atsisakantys ir papirk?j? padedantys sulaikyti policininkai v?liau gauna pinigines premijas?

Pasak K. Uemecko, premijos tokiais atvejais nenumatytos.

Kol kas naudojamos vadinamosios vidin?s skatinimo priemon?s pavyzdiui, renkami geriausi pareig?nai, skiriami tam tikri apdovanojimai, teig? Raseini? rajono policijos komisariato vadovas.

Procesas negr?tamas

U kyio si?lym? sulaikytiems vairuotojams gresia nemenkos baudos. Pasak K. Uemecko, jiems sudaroma galimyb? ivengti nemalonum?, ta?iau ne visi laiku supranta, ? koki? b?d? gali ?sivelti.

?sitikin?, kad vairuotojas si?lo ky?, pareig?nai elgiasi pagal grietas instrukcijas: i pradi? persp?ja, kad gresia baudiamoji atsakomyb?. Jei mogus ? tok? persp?jim? nesureaguoja ir vis tiek kia pinigus, pradeda veikti numatyta proced?ra. Ikvie?iama operatyvin? grup?. Grupei atvykus, vairuotojas perduodamas ? tyr?j? rankas, vyksta apklausa, fiksuojami daiktiniai ?rodymai. Vairuotojai daniausiai prao pasigail?ti, ta?iau kelio atgal neb?ra procesas jau prasid?j?s, pinigai tampa daiktiniu ?rodymu, ir tik?tis, kad viskas sugr? ? pirmin? pad?t?, jau nerealu. Prasideda
ikiteisminis tyrimas. Pagal Baudiamojo kodekso 227 straipsn?, kuris numato atsakomyb? u papirkim?, numatyta maksimali bausm? laisv?s at?mimas iki ketveri? met?.

Ikiteismin? tyrim? gali palengvinti kai kuriuose policijos automobiliuose sumontuota vaizdo ir garso ?raymo ?ranga.

Raseini? rajono policijos vadovas tikino, kad nuolat tikrinama keliuose patruliuojan?i? pareig?n? darbo kokyb?. Pavyzdiui, patikrinami asmenys, kuriuos jau buvo sustabd? pareig?nai, rengiamos ?vairios prevencin?s priemon?s ir net slapti tyrimai.

Keli? eismo taisykles paeidus? vairuotoj? pareig?nas privalo informuoti, kas yra paeista ir kokia u tai yra numatyta atsakomyb?. Vairuotojai tai kartais yra link? vertinti kaip uuomin? apie ky?. Tokie paaikinimai gana dani papirkimo bylose. Nor?t?si, kad visi pilie?iai laikyt?si teis?s norm?, tuomet b?t? maiau korupcini? apraik? bei ?tampos tarp pareig?n? ir pilie?i?, sak? Raseini? rajono policijos komisariato virininkas K. Uemeckas.

Komentarų nėra