Politikai

Versija spausdinimui

Ar mon?ms ?domu, k? veikia ? Raseini? rajono tarybos pos?dius besirenkantys vietos politikai? Kas i t? olitik? geriausiai atstovauja rink?j? interesus? O gal tie pos?diai ?dom?s tik patiems politikams? Atsakymus i iuos klausimus paband?me surasti Raseini? gatv?se sureng? tradicin? apklaus?.

Jadvyga Gedvilien?

Nesidomiu pos?diais. K? a galiu pasakyti? Geriausiai inau mer? Petr? Vebavi?i?. A pati esu kilusi i Nemak?i? seni?nijos, inau, kad meras iek tiek gyveno Vidukl?je. Manau, kad meras neblogai supranta, ko reikia mon?ms ir stengiasi kak? naudingo padaryti. Toki? nuomon? susidarau, kai pasii?riu mero pasisakymus per Raseini? televizij?.

Svetlana Vilutien?

Visikai nesidomiu, apie k? kalba, k? pos?diuose veikia politikai. Man tai yra neaktualu, tod?l ne?domu. Su jokiais politikais nesu tur?jusi reikal?.

Lina Brazaityt?

Nesidomiu. Neturiu laiko. Visa d?mes? ir laik? skiriu darbui. Manau, kad net jei tur??iau pakankamai laiko, politika nesidom??iau, nes politikos pas mus ir taip iki kaklo.

iek tiek seniau, kai dom?jausi politika, inojau K?stut? Skamarak?, Vaclov? imait?. Manau, kad jie nusipelno pasitik?jimo.

Antanas Liaudeneckas

Raseini? rajono tarybos darbu iek tiek domiuosi. Manau, kad Taryba gal?t? daugiau d?mesio skirti Ariogalai. Ariogala iek tiek skriaudiama pastaruoju metu jai sumaintas finansavimas i rajono biudeto. Pra?jusi? savait? ? Ariogal? buvo atvyk?s Seimo narys Remigijus A?as, ta?iau nieko nauja ir ?domaus i jo neigirdome.

Politikai per daug ada. Prie rinkimus ad?jo iasfaltuoti keli? Paliepiuose, bet tai nebuvo padaryta.

Manau, gero odio nusipelno vietos politikas Darius Ulickas. inau, kad mon?s neblogai vertina ariogalik? Daini? adausk?. Gerai darbuojasi meras P.Vebavi?ius.

Lina Stumbrien?

Pastaruoju metu vietos politika beveik nesidomiu, nes gyvenu ir dirbu vedijoje. ? Raseinius sugr?au tik trumpam. ? vedij? ivaiavau d?l nedarbo, d?l mao darbo umokes?io. Politikai visas j?gas tur?t? skirti tam, kad Raseiniuose b?t? sukurta kuo daugiau darbo viet?. Tuomet mon?s jiems b?t? labai d?kingi, tuomet jie b?t? labai populiar?s ir reikalingi.

Dalia Tautkien?

Raseini? rajono tarybos pos?diais domiuosi. Manau, kad pos?diai vyksta turiningai, juose aptariami ir sprendiami gyventojams labai svarb?s klausimai. Taip ir tur?t? b?ti. Manau, kad vietos politikai yra neblogai ?sigilin? ? situacij?, kurioje gyvena rink?jai. Tiesa, kartais tarp politik? b?na nesutarim?, intrig?, tai primena vaik? darelio aidimus. Ta?iau, laimei, toki? aidim? n?ra daug. Manau, kad ger? odi? nusipelno meras P.Vebavi?ius, rajono tarybos narys V.imaitis.

Ona Danut? Grabauskien?

Domiuosi, bet politikai sugaita labai daug laiko kalb?dami apie tai, kas ?domu tik labai nedaugeliui moni?. Manau, kad daugumos problemos umirtamos. O t? problem? juk labai daug, j? nuolat daug?ja. Vietos politik? pavardi? beveik nesu ?sid?m?jusi. inau Seimo nar? Edmund? Jonyl?. Manau, juo galima pasitik?ti.

Rapolas Gabrilavi?ius

A daugiau domiuosi Vilniuje dirban?iais politikais, nes juos danai rodo ?vairiose televizijos laidose. Jei Raseini? rajono politikus rodyt? per televizijos laidas, manau, jie b?t? mon?ms daug ?domesni, mon?s tur?t? daugiau informacijos apie j? nuveiktus darbus. Raseini? rajono politik? net pavardi? neinau. Nor??iau, kad politikai r?pint?si ne savo pa?stam? ir artim?j?, bet rink?j? gerove.

Zita Noruien?

Raseini? rajono tarybos pos?diais domiuosi, bet ne visada. Manau, tarybos nariai r?pinasi, kaip pad?ti mon?ms. Ta?iau man labai nepatinka, kai ? valdi? at?jusi nauja partija i karto ima stumdyti k?des ir sodinti ? jas savo aplinkos mones. Manau, kad tai yra labai bloga praktika, trukdanti Savivaldybei dirbti moni? labui. Manau, kad skiriant pareigas administracijoje, pagrindinis kriterijus tur?t? b?ti ne partin? priklausomyb?, bet darbo kokyb?.

Kai kurie savivaldyb?s darbuotojai ir politikai man nepatinka. Nesu labai geros nuomon?s apie savivaldyb?s administracijos direktori? Daini? Baltruait?. Jis man kakuo primena prezident? Vald? Adamk?, tai yra, nelabai susigaudo vietos problemose.

Gerai vertin?iau mero P.Vebavi?iaus veikl?. To negal??iau pasakyti apie mero pad?j?j? Antan? Vizbar? jis kelia per daug aralo.

Antanas Miklius

Rajono tarybos pos?diais iek tiek domiuosi, ta?iau i vietos politik? nelabai k? gal??iau iskirti. Vertinu Seimo nar? Edmund? Jonyl?. J?, kaip ger? mog?, painojau dar tuomet, kai jis dirbo ?kio pirmininku. Ger? odi? b?t? galima pasakyti apie mer? P.Vebavi?i?. Manau, kad miesto valdia dirba neblogai. Aiku, jei b??iau bedarbis, gal kitaip vertin?iau valdios veikl?. Bet dabar jau esu pensininkas.

Komentarų nėra